Ryövärin suku
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Niilo Bindar Marttila

Lauri Bindar Marttila

Martti Bindar Marttila

Tuomas Bindar Marttila

Elin Iso-Mullo

Matti Mullo

Juho Bindar Marttila

Perttu Iso-Mullo

Matti Mullo

Elin Trondi

Tuomas Trondi

Juho Flander

N Trondi

Antti Trondi

Malin Flander

Mikko Flander

Martti Flander

Henrik Flander

Björn Björni

Lauri Björni

Björn Björni

Antti Flander

Hannu Björni

Kirsti

Sipi Lill-Mullo

NN Lill-Mullo

Jouppi Lill-Mullo

Juho Lill-Mullo

Aune Lill-Mullo

Simo Rövar

Antti Rövar

Juho Rövar

Antti Rövar

Maunu

Erik Vähä-Kukko

Kaisa Rövar

Matti Skarra

Jaakko Flander

N Skarra

Aune Skarra

Valpuri

Yrjö

Sipi Iso-Sauso

Matti Iso-Sauso

Erik Iso-Sauso

Martti Iso-Sauso

Matti Iso-Sauso

Juho Sauso

Klemetti Iso-Sauso

Juho Vanhakartano

Kreki Vanhakartano

Lauri Vanhakartano

Kreki Vanhakartano

Niilo Vanhakartano

Maria Heikkilä

Brita Tuori

Tuomas Tuori

Kaisa Eskelä

Matti Eskelä

Heikki Eskelä

Eskil Eskelä

Erik Eskelä

Juho Eskelä

Kaisa

Margareta Eskelä

Antti Flander

Heikki Iso-Kukko

Markus Iso-Kukko

Martti Iso-Kukko

Juho Kukko

NN Iso-Kukko

Kerttu

Tuomas

Yrjö

Klemetti

Henricus Iso-Mullo

Aune Iso-Mullo

Simo Iso-Mullo

Olavi Iso-Mullo

Matti Mullo

Kasparus Alstadius

Martin Alstadius

Jaakko Mullovius

Martinus Alstadius

Johan Frese

Agneta Frese

Östen

Anna Sursill

Beata Alstadia

Magdalena Sursill

Anna Mullovia

Jacobus Tavastius

Henrik Tavastius

Aune Tavastius

Kasparus Alstadius

N Alstadia

Zacharias

Mårten

Agneta Frese

Maria Hakola

Jaakko Lill-Rövar

Frans Hakola

Sipi Hakola

Juho Hakola

Simo Lill-Hakomäki

Brita Hakola

Kaisa Kauppila

Yrjö Kauppila

Markus Keko

Tapani Keko

Knut Keko

Markus Keko

Tuomas

Simo Iso-Mullo

Lars

Erik

Brita Ruths

Josef Ruths

NN Ruths

Per Ruths

Anders Ruths

Juho Iso-Mullo

Matti Tuori

Tuomas Tuori

Matti Tuori

Heikki Tuori

Aune Tuori

Israel Setula

Tapani

Simo

NN Myntti

NN Heikkilä

Heikki Heikkilä

Hannu Heikkilä

Antti

Petteri

Matti

Matti

Erkki

Erkki Lill-Rövar

Erkki

Kerttu

Heikki Filla

Martti Filla

Perttu Torkko

Olavi Filla

Juho Lill-Rövar

Maria Lill-Rövar

Valpuri

Matti

Margareta Filla

Heikki

Lauri

Maria Rövar

N Talonen

N Talonen

Tuomas Talonen

Petteri Talonen

Brita

Tuomas

Simo Rövar

Juho Rövar

Margareta Rövar

Aune Skarra

Kenentytär

Yrjö Stor-Holtti?

Matti Stor-Holtti

Erik Liuko

Antti Liuko

Matti Skarra

Erik Vähä-Kukko

Olavi Vähä-Kukko

Juho Kukko

Anna Skarra

Markus Skarra

N Skarra

Pentti Skarra

Pekka Skarra

Juho Skarra

Brita

Tuomas

N

Aleksanteri Skarra

Brita

Matti

Maria Klankki

Tuomas

Erkki

Markus Skarra

Mikko Skarra

Valpuri Skarra

Kerttu

Kreki

Jaakko

Yrjö

Brita Skarra

Eskil Rullo

Tuomas Rullo

Heikki Rullo

Petteri Rullo

Heikki Rullo

Antti

Matti Rullo

Dordi

Erkki

Brita Rullo

Maria Trondi

Valpuri Yli-Valtari

Simo Yli-Valtari

Erkki Yli-Valtari

Lauri Valtari

Maunu Valtari

Niilo Valtari

Matti Trondi

Heikki Trondi

Liisa Trondi

Barbro Eerola

Heikki Eerola

Matti Eerola

Erkki Tuori

Heikki Tuori

Krister Antila

Kreki Antila

Mikko Uusitalo

Jaakko Antila

Juho Antila

Juho Muncki

Pekka Muncki

Malin Muncki

Erkki Muncki

Klemetti Muncki

Barbro

Eskil Kaija

Erkki Kaija

Niilo Kaija

Heikki Kaija

Matti Kaija

Eskil Vähä-Sauso

Tapani Vähä-Sauso

Juho Sauso

Jaakko Antila

Margareta Vähä-Sauso

Antti Akkola

Barbro

Brita Pörn

Henrik Pörn

Matts Pörn

Henrik Pörn

Hans Pörn

Matti Iso-Kukko

Heikki Iso-Kukko

Anna Iso-Kukko

Juho Iso-Kukko

Maria Iso-Kukko

Kerttu

Frans Antila

Jaakko Posti

Maria Antila

Kreki Antila

Aune

Matti

Jaakko Jokipii

Perttu Jokipii

Heikki Rahnasto

Lauri Rahnasto

Lauri Jokipii

Filpus Jokipii

NN Lammi

Lauri Vähä-Tuisku

Sipi Vähä-Tuisku

Juho Vähä-Tuisku

Perttu Kivistö

Lauri Luopajärvi

Yrjö Luopajärvi

Niilo Luopajärvi

Mikko Luopajärvi

Maria Posti

Agneta Luopajärvi

Mathias Mulle

Kerttu Stutaeus, Lahti

Matti Stutaeus

Maria

Pentti

Sofia Stutt

Juho Bindar Marttila

Matti Bindar Marttila

Malin Flander

Matti

Yrjö

Martti Heiri

Yrjö Bindar

Matti Bindar Marttila

Juho Heiri

Erkki Heiri

Antti Bindar

Kaisa Heiri

Klemetti Heiri

Martta

Maria

Matti

Valpuri Heiri

Kaarina

Susanna Posti

Anna

Juho

Sipi Lill-Mullo

Matti Lill-Mullo

Kaisa Rövar

Juho Kolkki

Yrjö Lill-Mullo

Juho Bindar Marttila

Liisa Bindar Marttila

Malin Flander

Kreki Kolkki

Matti Kolkki

Olavi Kolkki

Olavi Kolkki

Juho Kolkki

Maria Kolkki

NN Pasto

Tuomas Pasto

Martti Pasto

Martti Pasto

Matti Kolkki

Lauri Rövar

Antti Rövar

Anna Rövar

Heikki

Malin Talonen

Knut Talonen

Maria Kolkki

N Talonen

Paavo Knooka

Matti Knooka

Erik

Erkki

Liisa Trasti

Kreki Trasti

Niilo Trasti

Kaarina Trasti

N Trasti

Klemetti Trasti

Antti Trasti

Lauri Trasti

Aune

Yrjö

Liisa Kolkki

Matti

Heikki

Risto Rinta-Nikkola

Pentti Peltoniemi

Hanna Rinta-Nikkola

Yrjö Peltoniemi

Paavo Peltoniemi

Matti Peltoniemi

Jaakko Rinta-Nikkola

Agata

Aune

Yrjö

Mikko Lindqvist

Samuel Yli-Nikkola

Hannu Korhonen

Paavo Korhonen

Paavo Korhonen

Valentin Korhonen

Bernhard

Knut

Valborg Latva-Nikkola

Liisa Korhonen

Margareta Latva-Nikkola

Prusi Latva-Nikkola

Niilo Latva-Nikkola

Lauri Latva-Nikkola

Beata

Perttu

Erik Stor-Holtti

Lauri Stor-Holtti

Matti Stor-Holtti

Matti Stor-Holtti

N Pörn

Henrik Pörn

Kreki Stor-Holtti

Susanna Stor-Holtti

Matti Kaija

Brita Akkola

Brita Akkola

Kreki Akkola

Antti Stor-Holtti

Sipi Knooka

Juho Knooka

Antti Knooka

Petteri Knooka

Heikki Störvi

Erik Störvi

Juho Störvi

Valpuri

Dordi

Maria Störvi

Matti

Yrjö

Mikko Seppälä

Martti Seppälä

Maria Stor-Holtti

Valpuri Seppälä

N Seppälä

Markus Seppälä

N

Margeta

Peder Willför

Lars Willför

Anders Willför

Grels Willför

Maria Willför

Erik Willför

Mariet

Brita

Yrjö

Lauri

Lauri Yli-Koskela

Pietari Yli-Koskela

N Yli-Koskela

Filpus Latikka

Mikko Latikka

Olavi Latikka

Erik Sonnila eli Soini

Matti

Lauri

Pentti Sonni

N Sonni

Pentti Sonni

Knuutti Sonni

Matti Sonnila eli Soini

Aune Sonni

Marketta Soini

Yrjö Soini

Sofia Sonnila

Martti Sonnila

Mikko

Antti Soini

Sipi Teikari

NN Teikari

Jaakko Teikari

Matti Teikari

Juho Stegar

Olavi Stegar

Juho Teikari

Tuomas Karhu

Lauri Karhu

Martti Karhu

Lauri Karhu

Aune Martikkala

Liisa Martikkala

Yrjö Martikkala

Martintytär Martikkala

Martti Martikkala

Jaakko Martikkala

Kustaa Soini

Liisa

Yrjö

Olavi

Vilppu

Sakari Pernaa

Perttu Pernoja

Jaakko Kaara

Valborg Pernoja

Matti Pernoja

Pentti Pernoja

Tapani Pernoja

Matti Pernoja

Kaarina Kaara

Jaakko Kaara

Valborg Kaara

Matti Jääskä

Olavi Jääskä

Tapani Jääskä

Olavi Jääskä

Pekka Jääskeläinen

Lauri Jääskeläinen

Agnes Jääskä

Jaakko Yli-Soini

Kreki Saukko

Yrjö Saukko

Valborg Saukko

Kaisa

Lauri

Juho

Jaakko

Mikko Pienoila

Niilo Pienoila

Kalle Heikkilä

Heikki Heikkilä

Tuomas Heikkilä

Heikki Heikkilä

Mikko Heikkilä

Malin Kauppi

Pietari Kauppi

Liisa Heikkilä

Kreki Saukko

Margareta Hillberg

Kerttu Saukko

Paavo Saukko

Kaisa

Brita Lindqvist

Juho Klemettilä

Olavi Klemettilä

Margareta Klemettilä

Brita

Mikko

Karl Pollar

Per Pollar

Iisak Jåfs

Jacob Jåfs

Henrik Jåfs

Per Jåfs

Jacob Jåfs

Karin

Henrik

Karin Jåfs

Anna

Matts

Brita Flinckfelt

Anders

Bertil

Elias Örn

Anna Qveflander

Lars Qveflander

Matts Qveflander

Matts Qveflander

Jöns Qveflander

Maria Örn

Valborg

Mårten

Anders Kullas

Matts Kullas

Olof Kullas

Mårten Kullas

Anna

Matts

Mårten Kullas

Sigfrid Norken

Matts Norken

Erkki

Perttu

Juho

Gustaf Liljelund

Brita Norken

Erik Norken

Matti Kylmäjyrä

Kirstin

Söyrinki Kylmäjyrä

NN Kylmäjyrä

Juho

Tapani

Margeta

Erik

NN

Olof Yli-Korvola

Thomas Raukko

NN Yli-Korvola

Tuomas Yli-Korvola

Heikki Yli-Korvola

Sipi Yli-Korvola

Matti Yli-Korvola

Erkki Yli-Korvola

Juho Yli-Korvola

Maria Raukko

Jaakko Lindqvist

Erik Haldin

Johan Haldin

Matts Haldin

Olof Haldin

Olof Haldin

Matts Haldin

Karin Haldin

Karin

Jacob

Michel

Hans

Joonas Willför

Peder Wijk

Jonas Örn

Hans Wijk

Jakob

Hans

Ivar Wijk

Erik Östman

NN Wijk

Karin

Markus Jåvs

Karin

Philip

Kristin

Maria Örn

Michel Jåvs

N Jåvs

Simon Jåvs

Jacob Jåvs

Nils Jåvs

Michel Jåvs

NN

Kristin

Grels

Margareta Jåvs

Maria Örn

Beata

Erik

Samson

Mårten

Anders

Valborg

Michel

Thomas

Brita

Markus

Jacob Holti

Olof Holti

Simon Holti

Sigfrid Holti

Lars Rabb

Maria Ivars

Michel

Matts

Michelsdotter Rabb

Johan Rabb

Andersdotter Rabb

Anders Rabb

Ragvald Rabb

Nils Rabb

Maria Ivars

Agda Grop

Matts Grop

Pål Grop

Nils Grop

Olof Grop

Maria

Olof

Daniel Lintala

Matti Lintala

Heikki Lintala

Matti Lintala

Pekka Antila

Antti

Jaakko Lintala

Martti Laturi

Matti Laturi

Petteri Laturi

Heikki Laturi

Petteri Laturi

Maria Laturi

Tuomas Laturi

Agda

Karl Willför

Erik Flander

Martti Flander

Juho Lintala

Olavi Purunen

Erkki Purunen

Perttu Flander

Matti Purunen

N Vappula

Heikki Vappula

Knut Vappula

Anna Laurila

Jaakko Laurila

Simo Lintala

Matti Karhu

Lauri Karhu

Lauri Karhu

Maria Purunen

Sipi Lill-Mullo

N Laurila

Kalle Lill-Mullo

Ursula

Kirsti

Heikki

Kaisa Rövar

Liisa Lill-Mullo

Klemetti Nissilä

Matti Nissilä

Niilo Mottinen

Olavi Mottinen

Juho Mottinen

Brita Nissilä

Margareta

Pentti

Jaakko Lintala

Simo Soini

Lauri Soini

Niilo Soini

Simo Soini

Jaakko Soini

Jaakko Soini

Margareta

Kaisa

Kreki Soini

Maria

Yrjö

Frans Hakola

Tuomas Hakola

Anna

Kaisa Kauppila

Frans Hakola

Heikki Iso-Flaming

Tuomas Iso-Flaming

Juho Iso-Flaming

Antti Flaming

Margareta Iso-Flaming

Paavo Iso-Flaming

Yrjö Heikkiselä

Liisa? Heikkiselä

Maria Hakola

Margareta

Erkki

Tuomas Anttila

Frans Anttila

Heikki Anttila

Simo Anttila

Aune Anttila

NN

Antti

Liisa Perdy

Maria

Matti

Niilo Plusu

Blusius Plusu

Sipi

Matti Plusu

Eskil Torkko

Erkki Torkko

Matti Torkko

Tapani Torkko

Torkil

Klaara Torkko

Olavi Louko

Lauri Louko

Olavi Louko

Mikko Plusu

Margareta Louko

Barbro

Juho Plusu

Kaisa Huddi

Klemetti Huddi

Martti Huddi

Margareta

Juho

Jaakko Plusu

Juho

Mikko

Maria Martoinen

Markus Martoinen

Erkki Martoinen

Markus Martoinen

Martti Martoinen

Anna Martoinen

Maria Plusu

Marketta

Iisak

Juho

Heikki

Mikko Kuivinen

Yrjö Kuivinen

Maunu Kuivinen

Juho Kuivinen

Maunu

Maunu

Heikki Taittonen

Liisa Taittonen

NN Maanmies

Sipi Maanmies

Niilo Maanmies

Tuomas Maanmies

Kreki Taittonen

Anna

Tuomas

Maria Willför

Margareta Taittonen

Liisa Maanmies

Simo Maanmies

Niilo Maanmies

Tuomas Maanmies

Yrjö Maanmies

Tuomas Maanmies

Hans

Lars

Iisak Back

Hans

Mårten

Erik

Grels

Brita Back

Erik Back

Erik Back

Erik Back

Lars Back

Jacob Back

Per Back

Karin Back

NN Back

Karin

Erik

Valborg

Eskil

Knut

Gabriel Qveflander

Måns

Margareta Back

Olof Back

Jöns Back

Erik

Gustaf Qveflander

Karin

Gustaf Kuni

Brita

Iisak

Erik Kuni

Lars Kuni

Gustaf Qveflander

Peder Wijk

Sven Wijk

Olof

NN

Anna

Karin

Greta

Sipi

Pål Kuni

Lauri Krus

Johan Krus

Tuomas Krus

Jaakko Krus

Anna

Matts Kuni

NN Krus

Anna

Valborg

Maria Kuni

Matts Kuni

Josef

Henrik

Margareta Heir

NN Heir

Jacob Heir

Lars Heir

Ragvald Rabb

Hans Kuni

Valborg

Philip

Anna

Hans

Iisak

Göran

Anna Kuni

Thomas Näsman

Ragvald Näs

Matts Näs

Ragvald Näs

Matts Näs

Margareta Näs

Iisak Holm

Kristin Kullom

Grels Kullom

Lisa

Mårten

Lisa Holm

Prusi Laurosela

Erkki Laurosela

Matti Laurosela

Heikki Laurosela

Niilo Laurosela

Margareta

Matts

Tuomas Laurosela

N Latva-Röyskö

Erkki Latva-Röyskö

Heikki Latva-Röyskö

Frans Röyskö

Martti Laurosela

Barbara

Jaakko

Antti Laurosela

Sofia Jouppila

Kreki Jouppila

Yrjö Yli-Jouppila

Jaakko Jouppi

Klemetti Jouppi

Pietari Jouppi

Erik Anttila

Mikko Laurosela

Juho Rinta-Röyskö

Knuutti Uppa

Olavi Rinta-Röyskö

Rakel Uppa

Marketta

Paavo

Antti Laurosela

Maria Rinta-Röyskö

Yrjö Yrjö-Kokko

Erkki Yrjö-Kokko

Jaakko Yrjö-Kokko

Pentti Peltoniemi

Lauri Peltoniemi

Lauri Peltoniemi

Tuomas

Skolastika Yrjö-Kokko

Pentti Peltoniemi

Brita

N Sihtola

Sikstus Sihtola

Agata

Pentti

Petronella

Tuomas

Kaisa

Fredrika Kuni

Michael Laurén

Bern Perjus

Per Perjus

Jakob Perjus

Jakob Perjus

Simon Nisuls

Matts Nisuls

Margareta

Brita

Hans Lill-Nisuls

Matts Bäcks

Brita

Bertil

Brita Bäcks

Beata

Beata

Hans på Åsen

Erik

Erik Brander

Elin

Matts

Per

Sigfrid

Erik

Hans Brander

Ingeborg

Pehr

Andreas Helsingius

Björn

Jon

Olaus Helsingius - Arnaesius

Anna Brandberg

Brita

Olof

Anders Grubb

Klaes Grubb

Anders Grubb

Per Grubb

Bertil

Lars

Anna Bure

Olof Bure

Herse Bure

Malin Bullernesia

Jacob Grubb

Jacob Grubb

Anders Bure

Olof Bure

Jacob Bure

Malin

Olof

Malin Grubb

Mariet Bure

Gölin Grubb

Kjellög

Olof

Kelug

Olof

Uno Brander

Brita

Olof

Mårten

Truls

Lars

Lars

Uno Troilius

Uno Helsing

Olof Helsing

Emfrid Helsing

Fale

Brita

Olof

Peder

Gunhild

Sven

Sven

Zachris Troilius

Harald of Norway

Olav of Norway

Helena

Lars

Laurentius

Bengt Bjälboätten

Thora af Giske

Hans

Birger Bjälboätten

Maria Laurén

Magnus Paljassääri

Margareta

Boo

Megintor

Margareta

Sigrid of Sweden

Philip Aspenäsätten

Birger Aspenäsätten

Svend of Denmark

Nils Stierna

Greger Stierna

Nils Stierna

NN Stierna

Gunborg Troilia

Margareta

Ingrid of Norway

Olof

Nils

Olof Stierna

Holmfrid Stierna

Harald of Norway

Knut Bjälboätten

NN

Seger

Ingrid

Jöns

Cecilia

Ragvald

Friedrich Hansen

Inge

Anna

Ingrid

Olof Stjärna

Margareta of Sweden

Gertrud Ulf

Markvard Frohloff

Markvard Frohloff

Johan Aspenäsätten

Kristina Hansen

Elin of Skövde

N Frohloff

Brigitta of Norway

Olof

Jon

Sigrid?

Lyder Schwienkuhl

Inge

Gunborg

Guttorm Svinakula

Niclas Svinakula

Ragvald of Sweden

Brita

Ingemar Svinakula

Katarina

Cecilia Bjälboätten

Ingerid of Norway

Elin of Skövde

Ingeborg

Gereka Skiptare

N

Erik of Sweden

Finnved Hjorthornskrona

Magnus Hjorthornskrona

Knut Erikska kungaätten

Bjorn Järnsida

Kristina of Sweden

Katarina of Sweden

Sigrid of Sweden

Sverker

Cecilia of Sweden

Johan of Sweden

Hakon

Finn

Ulfheid of Denmark

Margareta of Sweden

Zacharias Brander

Erik Ikihyvä

Knud Lavard-Schleswig

Thorgot

Bodil

Jaroslav Viisas

Thorgunna

Wsewolod of Kiev

Ingegerd of Sweden

Vladimir of Kiev

Valdemar Ylvingarna

Konstantinos Monomachos

Irene Monamacha

Mstislav of Kiev

Pulchérie Sklèrios

Harald of England

Gytha of England

Ingeborg of Kiev

Eadgyth of England

Alfgar of Mercia

Inge

Valdemar Voittoisa

Kristina of Sweden

Elin of Skövde

Mstislav of Kiev

Vsevolod of Novgorod

Vladimir of Novgorod

Kristina of Sweden

Brita Brander

Knut Aspenäsätten

Yrjö Järvenkylä

Sofia of Novgorod

Svyatoslavna of Chernigov

Knud of Denmark

Richissa of Poland

Tostig of Northumbria

Godwin of Northumbria

Skule på Rein

Guttorm

Austman

Gudfast

Baldwin Flanders

Judith of Flanders

Åsolv Rein

Eléonore de Normandie

Hans Stjärna

Nevstein Høvding

Helena

Olof Stjärna

Kristopher Stjärna

Gudrun Reinsätten

Jöns Stjärna

Gudlög

Ingerid

Guttorm Rein

Israel Stjärna

Anna

Karin

Skofte of Giske

Ogmund of Giske

Hans Stjärna

Ingeborg Rein

Tora

Kristina

Hans

Göran

Thord

Kristina Stjärna

Jöns Svinakula

Sigrid

Eldred Smør Blindheim

Jon Smjørbalte

Daniel på Helsinggården

Hans på Helsinggården

Alof

Svantepolk Svantepolk Knutssons ätt

Sara på Helsinggården

Anna

Hans

N of Pomerania

Swantepolk of Pomerania

Swietobor of Pomerania

Erik Iggström

N Iggström

Mestwin of Pomerania

Sobieslaw of Pomerania

Wilhelm Brohm

Anders Brohm

N

Jösse Hjorthornskrona

Birgitta Iggström

Anders Brohm

Lars Sällylä

Anders

Brita Brohm

NNdotter

Swantopolk of Pomorze-Gdanskie

Boleslaw of Poland

Thomas Sällylä

Maria Korsberg

Mieszko of Great Poland

Anna

Grels

Klas Sällylä

Sbyslava of Kiev

Anders Sällylä

Swinislawa of Great Poland

Mstislav of Kiev

Anna

Matts

Brita

Izyaslav of Kiev

Bela of Hungary

Evdokiya of kiev

NN

Geza of Hungary

Henrik Huhti

Henrik Mälläri

Simon Mälläri

N of Hohenstaufen

Ryksa of Poland

Henrik Mälläri

Mieszko of Great Poland

Almos of Hungary

Brita Mälläri

Dordi

Jacob

Theodules

Karin

Lars Huhti

Synadena

Hedvig of Pomorze-Gdanskie

Béla of Hungary

Odon Posen & Kalisch

NN Botaneiata

Erik Breitz

Anders Breitz

Svyatopolk of Kiev

Matts Breitz

Predslava of Kiev

Brita

Ingeborg Breitz

Elisabet of Hungary

NN

Karin

Sigfrid

Johan Nicla

Ingeborg Svantepolk Knutssons ätt

Urosh of Serbia

Itlubomir of Serbia

Magnus Aspenäsätten

Anders Alha

Mårten Alha

Matts Alha

Jelena of Serbia

Konstantinos Diogenes

Josef Alha

Anna Diogenissa

Iohannes Komnenos

Euphrosyne of Poland

Erik Alha

Malin

Hans

Theodora Komnena

Karin

Volodar of Peremyshl

Anna Delassena

Valborg Junni

Volodymyrko of Galich

Iisak Tranala

Henrik Feilä

Erik Feilä

N of Pomerania

Anna Feilä

Yaroslav of Galich

Geza of Hungary

Karin

Staffan

Koloman

Henrik

Henrik

N of Hungary

Synadena

Jacob Alastalo

Erik Alastalo

Göran Finne

Jöns Finne

Felicia de Hauteville

Josef Alastalo

Vyacheslava of Halicz

Gertrud

Grels

Liisa Kyläntalo

Vladimir of Kiev

Birger Bjälboätten

Yurii of Kiev

Ingeborg Svinakula

Henrik Lehtiniitty

Jacob Leikonen

Erik Leikonen

Sune Bjälboätten

Folke Bjälboätten

Gytha of England

Erik Leikonen

Olga of Suzdal

Brigitta of Norway

Karin

Margeta Meriknapila

Karin Leikonen

Maria of the Polovets

Aepa of the Polovets

Sverker

Elin

Markus

Simon

Karl of Sverige

Margeta

Henrik

Ulfheid of Denmark

Skjalm Hvide

Toke Hvide

Benedicta Bjälboätten

Toke Hvide

Johan Tavia

Johan Tavia

Sverker Sverkerska kungaätten

Stig Hvide

Signe Sprackling

Asbjoern Sprackling

Gyda

Bengt

Mårten

Apollonia Hjorthornskrona

Kristina Hvide

Knud Lavard-Schleswig

Mårten Duva

Margareta of Dänemark

Helena of Sweden

Ingeborg of Kiev

Skjalm Hvide

Ebbe Hvide til Gerdrup

Sune Galen

Signe Sprackling

Erik Tavia

Kristina Aspenäsätten

Benedict Hvide

Ebbe Hvide

Ranghild of Denmark

Cecilie

Magnus Bjälboätten

Bengt Minnesköld i Bjälbo

Raul de Beaumont-au-Maine

Magnus Bjälboätten

Ingrid of Sweden

Raoul de Beaumont

Bengt Bjälboätten

N

Emmeline de Montrevault

Landry de Nevers

Katarina Bjälboätten

Ragnhild

Bodo de Nevers

Folke de Beaumont

Sigrid

Fouques de Vendome

Matilda de Bourgogne

Adele of Anjou

Maria Kosk

Agate de Vendome

Guicher de Château-Gonthier

Renaud de Bellême

Petronille de Château-Gonthier

Bengt Bjälboätten

Petronille

Gustaf Tranala

Svend of Denmark

Knut Pyhä

Rannveig

Henrik Tavia

Boudewijn van Vlaanderen

Ingegerd of Denmark

Robert van Vlaanderen

Adelle de France

Adele van Vlaanderen

NN Duva

Ordulf von Sachsen

Magnus Bjälboätten

Gertrud of Saxony

Matts Kosk

Michel Kosk

Nils Kosk

Matts Kosk

Nils Kosk

Wulfhilda Schweinfurt

Anders Kosk

Karin

Svend of Denmark

Nils Kosk

Erik Ikihyvä

Margreta Kosk

Valborg

Mårten

Harald of Denmark

NN

Agnis

NN

Bjorn Järnsida

Jacob Kyynämäki

Erik Kyynämäki

Michel Kyynämäki

Henrik Kyynämäki

Thomas Alastalo

Matts Alastalo

Ragnhild

Magnus Paljassääri

Henrik Alastalo

Olof till Pojoby i Bjärnå

Lars till Pojoby i Bjärnå

Helga Minnesköld i Bjälbo

Bengt Minnesköld i Bjälbo

Elof Minnesköld i Bjälbo

Gertrud

Valborg

Sigrid of Sweden

Margareta Alastalo

Stenkil of Sweden

Olof Lemo-släkten till Helgå

Jöns Lemo-släkten till Helgå

Jakob Stockros

Inge

Emund of Sweden

Karin

Samuel

Göran

Ingegerd Stockros

Olof Stockros

Tyrgil Stockros

Katarina of Sweden

N

Katarina

Elin of Skövde

Astrid

Thomas Hauta

Matts Hauta

Olof

Erik Hauta

Jevard Bonde

Lisbeta

Erik

Erik of Sweden

Blot-Sven of Sweden

Cecilia av Sverige

Stenkil of Sweden

Erik till Kyynämäki

N

Karl

N of Sweden

Knut Pyhä

N

Magnus Bjälboätten

Cecilia of Danmark

Adele van Vlaanderen

Blot-Sven of Sweden

Erik Årsäll

Henrik Kyynämäki

Sverker

N of Sweden

NN Folkungaättens oäkta gren

Erik Kyynämäki

Ingertha

Casimir of Poland

Birger Minnesköld i Bjälbo

Valborg

Wladislaw of Poland

Greger Folkungaättens oäkta gren

Dobronegra of Kiev

Kirstin Lemo-släkten till Helgå

Frilla

Magnus Folkungaättens oäkta gren

Bretislav of Moravia

Boleslaw of Poland

Elisabet Kyynämäki

Sune of Sweden

Vratislav of Bohemia

N

Guttorm

Ingrid of Sweden

Judith Schweinfurt

Karl Folkungaättens oäkta gren

N Kalundborg

Sophie-Judith of Bohemia

Philip Rumby

Finvid Rumby

Andrew of Hungary

Ingegärd Rumby

Adelaide of Hungary

Jaroslav Viisas

Philip Folkungaättens oäkta gren

Karl Fånöätten

Richissa of Poland

Gustaf Kyynämäki

Anasyasia of Kiev

Cecilia Folkungaättens oäkta gren

NN Fånöätten

Philip Aspenäsätten

Birger Huvud

Ingegerd of Sweden

Ingeborg

Ingegard Aspenäsätten

Cecilia

Jaroslav Viisas

Cecilia Bjälboätten

Margareta

Izyaslav of Kiev

Svyatopolk of Kiev

Ingegerd of Sweden

Olof Horn till Åminne i Halikko

Mathias Horn

Matt Hoorn

Matt Hoorn

Matt

Sbyslava of Kiev

Gertruda of Poland

NN

Karin till Kyynämäki

Jakob Horn till Toijala i Halikko socken

NN

Katarina Kettarsund

Metta till Kyynämäki

Greger Horn af Toijala

Katarina Kettarsund

Gudmar Kettarsund

Påvel

Henrik

Kristina till Gammelby

Inge till Gammelby i Tjusterby

Inge till Gammelby i Tjusterby

Håkan Frille

Kristiern Frille

Frellav Frille

Hakon Frille

Frellav Frille

Thom Frille

Matts Frille

Mårten Djäkn

Abraham Djäkn

Frille Frille

N Djäkn

Olof Tawast

Rangnild Tawast

Margareta Kyynämäki

Katarina Fincke

Bengt Dufva till Munkeby

Kerstin Frille

Olof Dufva till Munkeby

Olof Tawast

Ingrid Tawast

Katarina Fincke

Bengt Dufva till Munkeby

Henrik Stoltefoth

Arnold Stoltefoth

Kerstin Stoltefoth

Karl Alitalo

N Hartmann

Porvari Hartmann

Ingeborg Frille

Maria Kyynämäki

Margareta Dufva till Munkeby

Peder Danske till Nådendal

Peder Bille till Bjärnå

Nils Bille

Henrik Danske till Dönsby

Peder Svärd till Kräppelby och Haga i B..

Margareta Svärd

Katarina Danske

N

Anna till Veiby

Per till Veiby

Olof Galt till Keffenkärr

Olof Galt

Erik Galt till Keffenkärr

Håkan Slang till Viurila i Halikko

Tideman Slang

Peder Fleming

Klaus Fleming

Olof Fleming

Klaus Fleming

Brita Slang

Henrik Fleming till Gammelgård

Kristine af Husaby

Karin Galt till Pojoby i Bjärnå

Cecilia Hausen

Valborg Fleming

Elseby till Viurila

Måns till Viurila

Johan till Viurila

NN till Muurla

Hans till Muurla

Per till Muurla

Erik Väärlä

Henrik Väärlä

Per Väärlä

Thomas Väärlä

Simon

Thomas Väärlä

Karin Werlander

Margareta

Anders

Margeta

Göran

Michel

Agnis

Johan Uotila

Matts

Simon

Valborg Pieto

Matts

Klas

Brita Uotila

Anna Pieto

Valborg

Henrik Kaukola

Isak Kaukola

Karin Kaukola

Margeta

Bertil

Nils Arkkila

Hans Arkkila

Jöns Arkkila

Erik Arkkila

Peder Arkkila

Matts Arkkila

Elin

Mårten

Matts Arkkila

Erik Arkkila

Elin

Thomas

Brita

Matts Arkkila

Matts Sutarby

Michel

Michel Sutarby

Valborg Sutarby

Valborg

Henrik Esselpää

Valborg

Henrik Esselpää

Erik Esselpää

Brita Esselpää

Sigfrid Ahtmaa

Anders Ahtmaa

Sigfrid Ahtmaa

Henrik Ahtmaa

Lisbeta

Erik

Erik Ahtmaa

Karin

Matts

Petter

Johan

Erik Ahtmaa

Erik Ahtmaa

Thomas Ahtmaa

Agnes

Anders

Erik Ahtmaa

Erik Ahtmaa

Anna

Anna

Valborg Ahtmaa

Elin

Erik

Jacob Keskitalo

Matts Keskitalo

Johan Keskitalo

Valborg Ahtmaa

Gertrud

Johan Keskitalo

Grels Angelnemus

Mårten

Matts Keskitalo

Valborg Angelnemus

Anna

Jacob

Brita

Matts

Brita Keskitalo

Thomas Krapila

Grels Krapila

Maria Krapila

Brita

Henrik

Matts

Göran Västergård

Lovisa Ahtmaa

Anders Västergård

Thomas

Karin Västergård

Johan Västergård

Malin

Margeta

Göran

Isak Kalkkila

Göran

Johan Västergård

Anders Kalkkila

Elias Kalkkila

Margeta

Kirstin

Maria Kalkkila

Brita

Lars

Elin Gustafsson

Mårten

Per

Matts Västergård

Henrik till Mainiemi

Matts till Mainiemi

Anders till Mainiemi

Johan Mainiemi

Matts Smed

Mårten Mainiemi

Brita Smed

Walborg

Gustaf Mainiemi

Brita

Margareta

Maria

Nils Kylänlapsi

Grels Kylänlapsi

Margeta Mainiemi

Grels Pärnäspää

Margareta

Olof

Valborg Pärnäspää

Helena Västergård

Lisa

Göran

Erik Fiskare

Simon

Henrik Fiskare

Gertrud

Henrik Opgård

Lisa

Matts

Henrik

Nils

Simon Hirvikallio

Kaisa Opgård

Johan Mustamäki

Birgit

Påhl

Henrik Mustamäki

Brita

Karin

Maria Mustamäki

Thomas

Johan

Agneta Markula

Malin

Maria

Henrik

Erik

Johan Tappola

Kirstin

Erik

Anders

Erik

Henrik Nyholm

Olof Nyby

Kristina

Niels

Anders Storas

Jacob Storas

Jöns

Kristina Nyby

Jacob Storas

Töris Tyris

Per Tyris

Lars

Johan Storas

Margareta Tyris

Sara

Elisabeth Lillman

Anna

Knut

Maria

Mårten

Mårten Mangs

Henrik

Göran Mangs

Margareta

Per

Mårten Mangs

Karin

Thomas

Henrik Mangs

Matts Stormunks

Henrik Stormunks

Jöns Stormunks

Olof

Matts Stormunks

Margareta

Matts

Erik Nyholm

Karin Stormunks

Johan Mangsberg

Elin

Sigfrid

Johan

Lars

Elin

Henrik Mangström

Karin

Olof

Henricus Hagerus

Johan Hagerus

Anders Bunovius

Mattias Bunovius

Henricus Hagerus

Henrik

Thomas Bock

Elin

Abraham Hagerus

Kristina Bunovia

Margareta

Karin

Abraham

Kristina Hagerus

Sigfridus Korp

Anders Korp

Erik Korp

Anders Korp

Elisabet Korp

Anna

Per

Kristina Mangström

Erik Borgars

Knut Borgars

Henrik Borgars

Michel Borgars

Arvid Borgars

Henrik Borgars

Margareta

Henrik

Erik Borgars

Margareta

Henrik

Erik Borgars

Jöns Teira

Erik

Erik Teira

Margareta Teira

Elin

Olof

Margareta

Klas Smeds

Lars Smeds

Hans Smeds

Lars Smeds

Matts Smeds

Hans Smeds

Margareta

Anders Smeds

Lars Smeds

Brita

Thomas

Anna

Thomas

Thomas

-Amanda Nyholm

Thomas

Anna Smeds

Maria

Sigfrid

Hans Skallas

Anna

Erik

Margareta Skallas

Anna

Olof

Matts

Jacob

Matts Tuomola

Michel

Anders Åberg

Jöran Tuomola

Valborg Tuomola

Birita Tuomola

Per Tuomola

Thomas Tuomola

Johan Åberg

Margareta

Anders

Carin

Maria

Karl Kosk

Göran Aijala

Erik Aijala

Johan Aijala

Ingeborg

Thomas

Anna Aijala

Karl Finnberg

Anna

Thomas

Henrik Finberg

Matts Finberg

Anna Finberg

Karin

Jacob

Klaes

Johan

Margareta

Petrus Dufva

Lisa Dufva

Matts Dufva

Erik Ståhle

Hans Stolle

Hans Stolle

Lars Dufva

Fredrika Finnberg

Françoy du Boy

Lars Ståhle

Frans Dubois

N

Maria de Bois

Barbro Ståhle

Jyri Järvenkylä

Märta

Johan

Per

Kristina Rölund

Barbro Rölund

Jon Rölund

Matts

Klemet

Matts

Karin

Anders Keij

Anders Keij

Matts Lijten

Matts Keij

Catharina Dufva

Anna

Matts

Anna Keij

Henrik

Jacob

Ingeborg

Erik Thunberg

Lucia

Anders

Matts Keij

Henrik Keij

Ingeborg

Margeta Keij

Sigfrid

Matts Misch

Erik Ingman

Maria Ingman

Hebla

Klas

Måns

Brita

Klas

Henrik

Adam Korpis

Nils

Eskil

Anna Thunberg

Elin Korpis

Maria

Bengt

Ivar

Johan Korp

Erik Korp

Anders Korp

Kirstin Korp

Elin Mickels

Nils Mickels

Simon Mickels

Jöns Mickels

Nils Mickels

Gabriel Korp

Matts Myrberg

Måns

Måns Myrberg

Karin

Maria Myrberg

Margareta Korp

Valborg

Thomas

Erik Heinas

Jöns Heinas

Anders Heinas

Henrik Heinas

Kristina Heinas

Anna

Göran

Maria

Antti Warg

Antti Warg

Hanni Warg

Jooseppi Warg

Heikki Warg

Pekka Warg

Kerstin

Hanni Warg

Gertrud Kaustinen

Pietari Kaustinen

Knuutti Kaustinen

Heikki Kaustinen

Juho Kaustinen

Antti Kaustinen

Heikki Warg

Per Klemola

Gabriel Klemola

Matti Klemola

Klemetti Pollari

Antti Pollari

Olavi Pollari

Cecilia Klemola

Antti Liedes

Pietari Meriläinen

Pietari Meriläinen

Leena Meriläinen

Liisa

Matti Järvilä

Antti Tastula

Heikki Tastula

Pietari Tastula

Lauri Tastula

Lauri Tastula

Jaakko Tastula

Margareta

Hanni

Erkki Tastula

Karin

Matti

Matti Virkkala

Juho Virkkala

Maunu Virkkala

Brusius Virkkala

Matti Kaustar Virkkala

Knuutti Kaustar

Juho Virkkala

Maria Tastula

Kaarina

Matti Virkkala

Leena Paavola

Antti Paavola

Juho Paavola

Pietari Paavola

Antti Paavola

Juho Paavola

Maria Virkkala

Johan Storcaino

Heikki Storcaino

Mikko Kaino

Olavi Kaino

Kreki Kaino

Mikko Kaino

Olavi Koira

Ragvald Koiraniemi

Anna Storcaino

Erkki

Matti Järvilä

Brita Bastubacka

Kaarina Bastubacka

Heikki Bastubacka

Erkki Bastubacka

Olavi Katternö

Lauri Katternö

Gabriel Torppa

Olavi Torp

NN

Antti Torppa

Lauri Svartsjö

Olavi Svartsjö

N Svartsjö

Antti Torppa

Matti Virkkala

Kaarina Virkkala

Hanni Warg

Kaarina

Saara Warg

Gertrud Kaustinen

Lauri Hyytinen

Olavi Savolainen

Josef Norrena-Hyytinen

Olavi Hyytinen

Maria Savo

Heikki Norrena-Hyytinen

Agnes Leppänen

Pietari Leppänen

Kerttu*

Erkki Norrena-Hyytinen

Margareta Enaperä

Heikki Enaperä

Margareta Norrena

Matti Nojonen

Pietari Nojonen

Knuutti Nojonen Särkijärvi

Valborg

Lauri

Susanna Norrena Särkijärvi

Klaus Pesonen

Olavi Pesonen

Juho Pesonen

Olavi Pesonen

Malin Pesonen

Brita

Franz

Juho Koskela

Gabriel Torppa

Juho Torppa

N Svartsjö

Lauri Löija

Antti Torppa

Lauri Löija

Kaisa

Anna Saari

Heikki Nikula

Pekka Nikula

NN Nikula

Martti Nikula

Juho Virkkala, Svartlock

Margeta

Juho Virkkala

Antti Virkkala

Leena Paavola

Karin Virkkala

Cecilia

Erkki

Juho Virkkala

Lauri Löija

Juho Klemola, Löija

Klemetti Pollari

Antti Alaspää-Löija

Kaisa

Mikko

Juho Räf, Jylhä

Kaisa Löija

Heikki Löija

Margareta Räf, Jylhä

Olli Kentala

Kreki Kentala

Olli Kentala

Pietari Geddala

Margareta Kentala

Annikki

Kaisa Virkkala

Gabriel Sipola

Gabriel Sipola

Olavi Sipola

Sipi Sipola

Olavi Backala Sipola

Niilo Backala

Martti

Heikki

Pietari

Olavi Kuorikoski

Hanni

Margareta

Brita Nikula

Taneli Bengtilä

Margareta Nikula

Matti Nikula

Lauri Nikula

Niilo Backala

Olavi Backala

Olavi Pelo

Martti Pelo

Heikki Pelo

Brita Pelo

Malin Penttilä

Kaarina

Heikki

Juho Teirikangas

Antti Teirikangas

Antti Alaspää-Löija

Anna Teirikangas

Jaakko Marttila

Matti Räf

Kaisa Löija

Anna Räf

Kaarina

Mikko

Tuomas

Heikki

Matti Leppälä

Aune Leppäinen

Martti Leppäinen

Pekka

Kreki Seinäjärvi

Pekka Laitinen

Martti Laitinen

Sofia Kurki

Kalle Seinäjärvi

Anna

Perttu

Lauri

Olavi

Tapani Olkkonen

Jaakko Olkkonen

Simo Olkkonen

Marketta Olkkonen

N Olkkonen

Lauri Olkkonen

Pekka Olkkonen

Olavi Olkkonen

Liisa

Yrjö

Jaakko Hakko

Simo Hakko

Sipi Tarkkanen

Heikki Hiipakka

Heikki Hiipakka

Martti Färä

Agneta Joki

Simo Laxo

Helena Laxo

Helena Joki

Juho Tarkkanen

Gabriel Kangasalusta

Mikko

Tuomas

Tuomas Raukko

Ragvald Louko

Lauri Louko

Brita Raukko

Brita Raukko

Brita

Matti Laxo

Aune Antila

Tuomas Antila

Simo Laxo

Erkki Laxo

Yrjö Laxo

Tapani Laxo

Martti Laxo

Heikki Laxo

Helena Joki

Simo Joki

Erkki Joki

Marketta Laxo

Jaakko Hakko

Knuut Tarkkanen

Maria Laxo

Agneta Joki

Kerttu Sorfwar

Esko Sorfwar

Matti Sorfwar

Hannu Sorfwar

Pekka Sorfwar

Malin Sorfwar

Maria Kangasalusta

Kerttu

Juho

Knut

Elias Lill-Somppi

Regina Lill-Somppi

Lauri Lill-Somppi

Yrjö Lill-Somppi

Simo Lill-Somppi

Klemetti Lill-Somppi

Erkki Lill-Somppi

Brita Wijk

Matti Wijk

Erkki Wijk

Paavo Wijk

Niilo Wijk

Valborg Wijk

Barbro Wijk, Viik

Simo Wijk, Viik

Matti Wijk, Viik

Matti Koski

Erkki Kokko

Yrjö Kokko

Pentti Kokko

Erkki

Antti Kokko

Valborg

Matti

Niilo Tassi

Liisa

Sipi

Hannu Ikkelä

Martti Aro

Martti Vähä-Tuisku

Sipi Vähä-Tuisku

Aukusti Ikkelä

Liisa Tassi

Martta

Pentti

Valentin Ikkelä

Tyni Havunen

Hannu Hannuksela

Martti Hannuksela

Nilla Panula

Erkki Havusela

Martti Havusela

Liisa Ikkelä

Maria Havunen

Mikko Havunen

Matti Havunen

Valborg

Sakari Ikkeläjärvi

Tuomas

Marketta Ikkeläjärvi

Johanna Yrjänäinen

Sipi Yrjänäinen

Yrjö Yrjänäinen

Simo

Matts

Matts Pellas

Markus Pellas

Henrik Pellas

Olof

Malin Pellas

Per Pellas

Anna

Matts Pellas

Staffan

Thomas

Simon Lax

Simon Pellas

NN Lax

Simon Lax

Per Lax

Grels Lax

Brita Lax

Karin

Lars

Matti Peurala

Beata

Simon

Susanna

Jaakko

Erik Anttila

Niilo Anttila

Matti Anttila

Juho Kuha

Juho Kuha

Matti Peurala

Samuel Kuha

Jaakko Uppa

Olavi Uppa

Matti Uppa

Brita

Olavi

Rakel Uppa

Marketta

Tuomas Uppa

Batseba Björkström

Mathias Mulle

Laurentius Mulle

Matias Mulle

Johannes Mulle

Olof Mulle

Jooseppi Uppa

Barbro Stutaeus?

Sofia Stutt

Gregorius Stutt

Michael Stutt

Kaarina Kärkelä, Nikkola

Jooseppi Kärkelä, Nikkola

Maria Skyttä

Sigfrid Talosela

Klemetti Talosela

Franssi Talosela

Franssi Taloinen

Matti Taloinen

Jaakko Pietilä

Franssi Rahnasto

Frans Rahnasto

Juho Rahnasto

Heikki Rahnasto

N Rahnasto

Maria Pietilä

Markku Iso-Kurikka

Juho Iso-Kurikka

Valborg Kurikka

Liisa

Jaakko

Kerttu Krekola

Kreki Hirvi

Matti Hirvi

Lauri Hirvi

Anna Panula

Heikki Saarijärvi

Markku Saarijärvi

Lauri Saarijärvi

Kaarle Lillkock

Erkki

Knuutti

Anna Kock

Knuutti Fränti

NN Kock

Iisak Kock

Matti Kock

Vismund Kock

Matti Fränti

Valborg Fränti

Anna

Heikki Back

Yrjö Back

Juho Haapoja

Juho Back

Matti Back

Juho Skarr

Mikko Skarr

Malin

Marketta

Maria Skarr

Lauri Långsjöbacka

Kustaa Långsjöbacka

Anna Långsjöbacka

Michel Timi

Matts Timi

Valpuri

Arvid Timi

Juho Filppula

Magdaleena

Heikki

Aapeli Timi

Maria Haapoja

Kaisa

Börjel

Jaakko Karjala

Perttu Karjala

Erkki Karjalainen

Prusi Karjala

Prusi Karjala

Tapani Karjala

Antti Karjala

Beata Karjala

Dorothea

Liisa

Lauri

Marketta

Juho

Mikko Kuono

Simo Kuono

Klemetti Kuono

Martti Kuono

Olavi Kuono

Kreki Kuono

Helena Strandberg

Margareta

Kreki

Anders Träff

Nils Träff

Heikki Panula

Perttu Panula

Tapani Panula

Urpanus Panula

Niilo Panula

Matti Panula

Jaakko Panula

Kirsti

Akseli

Maria Panula

Lauri Mäkkylä

Heikki Mäkkylä

Malin Panula

Matti Mäkkylä

Juho Mäkkylä

NN Mäkkylä

Tuomas Hakala

Juho Hakala

Kaisa

Matti

N Mäkkylä

Heikki Karppi

Heikki Karppi

Olavi Karppi

Olavi Karppi

Juho Träff

Erik

Matts

Brita Kempus

NN Kempus

Heikki Kempus

Niilo Kempus

Niilo Kempus

Matts Snickars

Erik Snickars

Matts Snickars

Henrik Snickars

Hans Snickars

Herman Snickars

Herman Snickars

Anders Snickars

Matts Snickars

Johan Snickars

Elisabet Snickars

Maria

Valborg

Mårten

Elisabet Snickars

Jacob

Lars

Johan Lassas

Johan

Lars

Lisa Lassas

Elisabet Lassas

Lars Lassas

Grels Lassas

Lars Lassas

Karin Lassas

Margareta

Johan

Margareta

Michel

Tuomas

Pietari

Erkki Laulaja

Karin Laulaja

Laurentius Laulaja

Erik Laulaja

Antti Laulaja

Karin Levula

Leobold Levula

Jaakko Levula

Heikki Laulaja

Anna

Yrjö

Juho Laulaja

Klemetti Peura

Yrjö Peura

Martti Peura

Martti Peura

Lauri Peura

Juho Peura

Heikki Peura

Nilla Knuuttila

Knut Knuuttila

Knut Knuuttila

Valborg Peura

Liisa Ollila

Pentti Ollila

Matti Ollila

Liisa

Iisakki

Erkki

Erkki Nisula

Erkki

Juho Peura

Niilo Ala-Nisula

Lars Färä

Marketta

Markus Hiipakka

Martti Färä

Sipi Färä

Matts Färä

Ursula

Maria Ala-Nisula

Mikko Kauppila

Pekka Kauppila

Jaakko Kauppila

Tuomas

Matti Kauppila

Margareta

Anna Kauppila

Anna Mylläri

Brita

Erkki

Kreki Uppa

Esko Uppa

Pentti Uppa

Agneta Uppa

Marketta

Matti

Maija-Liisa Träff

Simo

Tuomas

Jaakko Perttula

Marketta Perttula

Jaakko Perttula

Kreki

Jaakko Peura

Petteri Suksi

Heikki Suksi

Valborg Paavola

Maria

Matti Suksi Yrjänäinen

Heikki Suksi

Lauri

Lauri

Magdalena Paavola

NN

Maria

Niilo Nisula

Frans

Marketta Nisula

NN Perttula

Tapani Perttula

Perttu Kumara

Henrik Kumara

Josef

Heikki Kauppila

Anna Kauppila

Antti Kauppila

Mikko Hakala

Kreki Hakala

Luukas Hakala

Tuomas Hakala

Martti Hakala

Heikki Hakala

Maria Yrjänäinen

Marketta Hakala

Dordi

Olavi

Pentti Hiipakka

Martti Färä

Josef Kauppila

Niilo Hiipakka

Kerttu

Matti Hiipakka

Marketta Kauppila

Yrjö Kauppila

Susanna Hiipakka

Malmi Vilppula

Kreki Kakkuri

Simo Kakkuri

Markus Kakkuri

Perttu Kakkuri

Riitta

Kreki

Anna Kakkuri

Liisa Kauppila

Riitta

Paavo

Jaakko Jouppila

Simo Jouppila

Prusi Jouppila

Jaakko Hirvi

Olli Hirvi

Heikki Jouppila Parkki

Beata

Jaakko Mikkilä

Kristiina Fossi

Paavo Fossi

Markus Fossi

Liisa Mikkilä

Tuomas Iso-Kurikka

Juho Iso-Kurikka

Mikko Iso-Kurikka

Antti Iso-Kurikka

Taneli Iso-Kurikka

Dordi

Paavo

Anna Ristiluoma

Malin Iso-Kurikka

Klemetti Iso-Koivisto

Mikko Iso-Koivisto

Tuomas Iso-Koivisto

Pentti Liuhtari

Lauri Liuhtari

Juho Luhtari

Maria Iso-Koivisto

Pentti Jouppusela?

Jaakko Jouppusela?

Riitta Ranto

Heikki Kirkon-Kokkola

Tuomas Kirkon-Kokkola

Esko Kirkon-Kokkola

Lauri Kokkola

Kaisa Kirkon-Kokkola

N Kokkola

Pentti Huikku

Lauri Huikku

Matti Huikku

Olavi Huikku

Matti Huikku

Matti Huikku

Olli Huikku

Martti Huikku

Marketta

Erkki

Juho Marttila

Hannu Ikkelä

Yrjö Ikkelä

Martta

Valpuri Turja

Jaakko

Knut

Valpuri Turja

Perttu Turja

Klemetti Turja

NN Turja

Yrjö Turja

Lauri Turja

Heikki Turja

Matti Marttila

Kreki Nissi

Heikki Nissi

Antti Nissi

Tuomas Nissi

Pekka Nissi

Martti Nissi

Kerttu

Antti

Juho Marttila

NNpoika

Dordi Marttila

Märtta

Kaisa

Erkki

Beata

Iisak

Kreki Nissi

Antti Marttila

Matti Nissi

Juho Nissi

Kerttu

Marina

Yrjö Nissi

Riitta

Timo

Jaakko Nissi

Matti Ahro

Esko Ahro

Lauri Savo

Maria Savo

Perttu Savo

Margareta

Maria Savo

Anna Nissi

Valpuri Iikkilä

Jooseppi Iikkilä

Maria Ristiluoma

Lauri Savo

Juho Savo

Erkki Savo

Lauri Savo

Simo Savo

Lauri Savo

Maria Honkakoski

Antti Honkakoski

Margareta

Perttu

Kerttu

Juho Påhlsgård

Jaakko Påhlsgård

Antti Påhlsgård

Brita

Martti

Jaakko Påhlsgård

Malin

Henrik

Henrik Heikkilä

Tuomas Heikkilä

Martti Heikkilä

Heikki Heikkilä

Matti Heikkilä

Tuomas Heikkilä

Heikki Wrang

Matti Wrang

Marketta Wrang

Maria Påhlsgård

Malin

Matti

Tuomas Heikkilä

Kozma Leontjeff

Mikko Kleemola

Matti Kleemola

Ivan Leontjev

Karin Kleemola

Nikolai Kozmin Leontjev

Jevdokija

Liisa

Pavel Kozmin Leontjev

Hovronja

Liisa Heikkilä

Fedosja Anufrijevna

Heikki Bäck

Maunu Bäck

Juho Bäck

Riitta

Jaakko Hannula

Simo

Hannu

Liisa Bäck

Heikki Hannula Långfors

Mikko Järvenkylä

Brita

Maria Lankoski

Matti Siiro

Kreki Siiro

Yrjö Siiro

Matti Siiro

Lauri Siiro

Matti Siiro

Lisa Siiro

Liisa

Erkki

Iisak Ropponen

Tuomas Ropponen

Niilo Ropponen

Paavali

Lauri

Juho Ropponen

Aili

Olavi Ropponen

Liisa Mankinen

Juho Mankinen

Matti Mankinen

Sigfrid Mankinen

Matti Mankinen

Antti Manki

Juho Ropponen

Naimi Pietilä

Elina

Heikki

Juho Ropponen

Olavi Pietilä

Olavi Pietilä

Maria Pietilä

Brita

Pekka

Matti Kokko

Juho Ropponen

Hannu Kokko

Sigrid

Hannu

Matti Kokko

Maria

Henrik

Karin Kokko

Tuomas Matela

Matti Matela

Matti Matela

Anna Mäkelä

Tuomas Mäkelä

Anna Matela

Daavid Nenola

Heikki Nenola

Maria Nenola

Liisa

Tuomas

Beata Roppola

Pekka Kapari

Olavi Kapari

Pekka Kapari

Ingrid

Heikki

Matti Kapari

Iisak Korkala

Iisak Korkala

Olavi Nissilä

Helena

Heikki

Margeta Korkala

Maria

Elias

Mikko Pesola

Mikko Pesonen

Johanna Sorvari

Henrik Pesola

Beata

Dionysius

Mikko Pesola

Pekka Vähä-Hanni

Pekka Vähä-Hanni

Simo

Beata Vähä-Hanni

Karin

Tuomas

Susanna Hahto

Paavo Nahkala

Antti Nahkala

Antti Nahkala

Kirsti

Antti Mankinen

Maria Nahkala

Antti Riedala

Antti Riedala

Hannu Riedala

Maria Riedala

Maria Parri

Esko Parri

Tuomas Saukko

Juho Saukko

Matti Saukko-Bragåsse

Anna

Simo

Johan Grenman

Mikko Bragåsse-Brag

Kustaa Grenman

Matthias Brunnerus

Simon Brunnerus

Lisa Brunnera

Kustaa Grenman

Karin

Reko

Brita Grenman

Helena

Elias

Sofia

Juho Brag

Yrjö Itinen

Hannu Itinen

Sigfrid Itinen

Henrik Itinen

Sofia

Maria

Maria Itinen

Juho

Henrik

Maria

Reko

Henrik Iso-Littu

Sofia Iso-Littu

Henrik Iso-Littu

Esko Iso-Littu

Henrik Littu-Ståhlström

Maria

Yrjö

Mikko Ståhlström

Juho Brag

Elias

Helena

Anna

Matti

David Nurmiranta

Elias Muurila

Tuomas Muurila

Henrik Muurila-Skyttä

Kaisa

Sipi

Maria Skyttä

Vilppu Mattila

Matti Salojärvi

Lauri Salojärvi

Olavi Salojärvi

Lauri Salojärvi

Heikki Mattila

Maria

Esko

Valborg

Heikki

Yrjö Mattila

Ulrika Nurmiranta

Simo Mattila

Brita

Tuomas

Margareetta

Tuomas Mattila

Valborg

Antti

Matti Mattila

Sofia

Jaakko

Erkki

Tuomas Uotila

Matti Uotila

Yrjö Uotila

Kaisa Mattila

Pekka Uotila

Sofia Uotila

Kaarina

Tuomas Konttila

Kaisa

Brita

Aune

Kristiina Konttila

Juho Rantanen

Anna

Matti

Antti Urkala

Juho Urkala

Juho Urkala

Maria

Elias

Heikki

Jaakko

Tapani Lepistö

Mikko Lepistö

Klaara Lepistö

Antti Lepistö

Tapani Suntela

Pekka Suntela

Lauri Suntela

Antti Urkala

Liisa

Mikko Lepistö

Margareetta

Risto

Brita Lepistö

Maria

Matti

Joonas Björklund

Jaakko Björklund

Yrjö Björklund

Risto Björklund

Inkeri

Martti

Yrjö Björklund

Liisa

Matti

Eeva Björklund

Maria

Heikki

Henrik Iso-Littu

Loviisa Koivisto

Lauri Littu

Toivo Rantanen

NN

Juho Littu

Maria

Tuomas

Yrjö Rekola

Perttu Littu

Henrik Rekola

Juho Rekola

Valborg

Maria

Anna Lepistö

Anna Rekola

Anna

Antti

Erkki Kalckfeldt

Anna Kalckfeldt

Anna

Simo

Mikko Haapio

Tuomas Haapio

Anna Pirhonen

Henrik Piiparinen

Mikko Haapio

Juho Piiparinen

Liisa Saukkonen

Liisa Piiparinen

Anna Pajanen

Juho Pajanen

Jaakko Lötjönen

Matti Lötjönen

Matti Lötjönen

Maria Haapio

Daavid Lötjönen

Anna Rinkinen

Jaakko Lötjönen

Olli Ahokas

Elin Ahokas

Susanna Pöllänen

Elin Lötjönen

Mikko Valkeapää

NN Rantanen

Juho Valkeapää

Elin Wilska

Matti Keikkala

Tuomas Keikkala

Tuomas Keikkala

Olavi Keikkala

Elin Valkeapää

Yrjö Keikkala

Mikko Lampinen

Simo Keikkala

Inkeri

Simo

Anna Lampinen

Yrjö Keikkala

Sofia

Helena Kuuttinen

Simo Keikkala

Maria

Yrjö Keikkala

Maria

Mikko Keikkala

Sofia

Sofia

Martti

Juho

Markus Hinskala

Jaakko Hinskala

Antti Jussila

Vilppu Jussila

Pekka Jussila

Pekka Jussila

Joonas Sarvisalo

Klaus Hinskala

Martti Hinskala

Yrjö Hinskala

Valborg

Tuomas

Valborg

Inkeri Hinskala

Brita Hinskala

Marketta

Yrjö

Inkeri

Markku

Nikanor Rantanen

Matti Knuuttila

Kalle Sarvisalo

Erkki Knuuttila

NN Knuuttila

Sipi Knuuttila

Knut Knuuttila

Olavi Knuuttila

Lauri Knuuttila

Vilppu Knuuttila

Henrik Knuuttila

Henrik Knuuttila

Margareta

Erkki

Toivo Rantanen

Kerttu

Tuomas Knuuttila

Maria

Tuomas

Eeva Penttilä

Henrik Littu-Ståhlström

Maria Ståhlström

Helena

Lauri Nihtilä

Heikki Nihtilä

Heikki Nihtilä

Anna

Maria Hukki-Asilampi

Yrjö Hukki-Nihtilä

Yrjö Hukki

Matti Hukki

Tapani Hukki

Yrjö Hukki

Yrjö Hukki

Kerttu Hukki

Kerttu

Erkki

Maria

Knut

Samuel Hukki-Nihtilä

Risto Korppila

Tuomas

Mikko Korppila

Tuomas Huja

Yrjö

Ingrid

Liisa Korppila

Klemetti Huja

Tuomas Huja

Liisa

Maria

Reko

Kerttu

Reko Huja

Erkki Huja

Liisa

Mikko

Liisa

Heikki Huja

Eeva Hukki-Asilampi

Valborg

Antti

Juho Visala

Matti

Esko

Matti Leppäkoski

Antti Leppäkoski

Knut Leppäkoski

Valborg Leppäkoski

Liisa Leppäkoski

Helga

Marketta

Heikki

Anna Visala

Reko

Matti

Matti Kopola

Martti Kopola

Sipi Kopola

Juho Kopola

Yrjö Kopola

Margareta

Kaarina Kopola

Sofia

Kirsti

Matti Vinkiä-Alanen

Lauri Vinkiä-Alanen

Tuomas Vinkiä-Alanen

Martti Vinkiä-Alanen

Mikko Vinkiä-Alanen

Olavi Vinkiä-Alanen

Yrjö Vinkiä-Alanen

Maria Kopola

Elias Vinkiä-Alanen

Klaara

Sakari

Elias Vinkiä-Alanen

Brita

Kirsti

Joa Järvenkylä

Antti

Knut

Sofia Keskinen

Tuomas Eskola

Jussi Eskola

Sipi Eskola

Esko Eskola

Matti Kolhi

Sipi Eskola

Magdaleena

Pekka

Anna Kolhi

Liisa Kolhi

Sunifva

Matti

Liisa

Matti

Tuomas

Antti

Elina Rantanen

Juho Mullikka

Yrjö Mullikka

Tuomas Mullikka

Erkki Mullikka

Matti Mullikka

Jaakko Mullikka

Agnes Mullikka

Aune

Yrjö

Tuomas Mullikka

Agnes

Pekka

Vappu

Esko

Tuomas Tihilä

Mikko Tihilä

Olavi Tihilä

Heikki

Yrjö Tihilä

Tuomas Mullikka

Paavali Tihilä

Valpuri

Valpuri

Pietari Saksa

Niilo Saksa

Tuomas Tihilä

Heikki Saksala

Maunu Rasvala

Sofia

Antti

NN Rasvala

Matti Rasvala

Heikki Rasvala

Kristina Tihilä

Juho Hintta

NN

Vidmar

Maria

Matti

Juho

Pietari Rapala

Sipi Rapala

Pietari Rapala

Olavi Rapala

Juho Wirmala

Nils Springman

Per Springman

Liisa Kurra

Hannu Rapala

Peder Juusteen

Severin Juusteen

Karin Juusteen

Anna

Riitta Rapala

Liisa Springman

NN till Lindsby i Tenala

Gabriel Wirmala

NN Rasvala

Jaakko Rasvala

Heikki Rasvala

Sofia Wirmala

Juho Auvila

Lauri Auvila

Henricus Auvila

Olavi Auvila

Malin Auvila

Malin

Lauri

Liisa

Kalle

Lorentz Crantz

Lars Crantz

Måns Steen

Erik Steen

Elsa Steen

Elisabet Forsteen

Henrik Forsteen

Kalle Hintta

Lorentz Crantz

Stephanus Svanstrupe

Matti Lehmonen

Niilo Lehmonen

Tuomas Lehmonen

Niilo Lehmonen

Juho Lehmonen

Erik Svanstrupe

Erik Svanstrupe

Marketta Kerkkola

Knut Kerkkola

Elisabet Reuter

Friedrik Crantz

Katarina Svanstrupe

Martinus Lyra

Petrus Lyra

Anna Lyra

Karin

Ester Platan

Anders Platan

Anders Platan

Tuomas Hassi

Matti Hassi

Prusi Hassi

Tuomas Hassi

Olavi Arvaja

Hannu Tyrisevä

Pekka Tyrisevä

Vertikka Tyrisevä

Yrjö Hassi

Juho Torkkeli

Simo Hassi

Anna

Brita

Tuomas Hassi

Kaisa

Erik

Vilppu Yijälä

Heikki

Eeva Hassi

Juho Auvila

Eeva Pahujoki

Erkki Auvila

Yrjö Yijälä

Malin

Erkki Tikka

Paavo Tikka

Olavi Tikka

Heikki Tikka

Maria Yijälä

Maria Auvila

Matti Kähö - Olkkola

Kaisa

Reko

Juho Tång

Juho Tång

Agnes

Reko

Anneli Olkkola

Iida Virtala

Karin

Reko

Antti Coven

Antti Coven

Elisabet Coven

Axel Coven

Hedvig Ruth

Sara Coven

Lars Fromme

Per Fromme

Erkki Tikka

Vilppu Tikka

Jonas

Simon

Salomon Fromme

Anna Nordenia

Ingegerd

Maria Alhemia

Matts Alhemius

Matthias Alhemius

Daniel Fromme

Tuomas Hassi

Karin

Laurentius

Per

Karin Fromme

Juho Hassi

Yrjö Seppälä

Maria Yijälä

Juho Seppälä

Karin

Sven

Yrjö Seppälä

Valborg

Tuomas Lamminmäki

Maria

Simo Seppälä

Sofia

Simo

Maria Seppälä

Maria

Juho

Pekka Seppälä

Frans Seppälä

Jaakko

Yrjö Seppälä

Simo Seppälä

Kerttu

Juho Lamminmäki

Valborg

Pekka Seppälä

Brita

Tuomas

Simo Finnilä

Knut Finnilä

Olli Finnilä

Pekka Finnilä

Olli Finnilä

Joonas Finnilä

Sipi Finnilä

Matti Finnilä

Valborg

Sipi

Kristiina Finnilä

Hedvig Lamminmäki

Liisa Finnilä

Kaisa

Maria

Kaisa

Markus

Juho

Matti

Tuomas Hassi

Yrjö Hassi

Saara Tiiri

Yrjö Tiiri

Antti Tiiri

Vincent Tiiri

Maria Yijälä

Simo Tiiri

Hedvig Tiiri

Valborg

Yrjö Tiiri

Aune

Matti

Maria Tiiri

Riitta

Antti

Aatami Tarvonen

Paavo Tarvonen

Antti Tarvonen

Paavo Tarvonen

Paavo Tarvonen

Riitta

Aatami Tarvonen

Yrjö Laitinen

Mauno Laitinen

Mauno Laitinen

Lauri Laitinen

Pekka Laitinen

Maunu Laitinen

Isä Laitinen

Kirsti Kokko

Kaarina

Herman Tarvonen

Tuomas Laukkarinen

Lauri Laukkarinen

Juho Laukkarinen

Olavi Laukkarinen

Anna Laukkarinen

Risto Nojonen

Niilo Nojonen

Pekka Nojonen

Valborg Nojonen

NN

Adam Tarvonen

Juho Suuronen

Pekka Suuronen

Heikki Suuronen

Pekka Suuronen

Paavo Suuronen

NN Unnukainen

Pekka Unnukainen

Matti Suuronen

Niilo Manninen

Markku Manninen

Markku Manninen

Kaarina Manninen

NN

Margeta Suuronen

NN

Anna Tissari

Paavo Tissari

Matti Tissari

Paul Tarvonen

Antti Hämäläinen

Tapani Hämäläinen

Mikko Hämäläinen

Perttu Hämäläinen

Mikko Hämäläinen

Antti Hämäläinen

Martta Kohvakka

Yrjö Kohvakka

Sipi Kohvakka

Jaakko Kohvakka

Tuomas Hämäläinen

Sipi Seppänen

Antti Seppänen

Antti Seppänen

Niilo Seppänen

Pekka Seppänen

Risto Seppänen

NN

Kaarina Seppänen

Tuomas Hokkanen

Risto Hokkanen

Tuomas Hokkanen

Paavo Hokkanen

Matti Hokkanen

Lauri Hokkanen

Matti Hokkanen

Lauri Hokkanen

Anna Arkko

Regina

Anna Hämäläinen

Lauri Lukkarinen

Lauri Lukkarinen

Pekka Lukkarinen

Lauri Lukkarinen

Niilo Lukkarinen

Pekka Lukkarinen

Juho Lukkarinen

Antti Lukkarinen

Maria

Maunu Laitinen

Maunu Laitinen

Pekka Laitinen

Matti Lukkarinen

Pentti Laitinen

Matti Laitinen

NN

Kaarina Laitinen

NN

Siiri

Sofia Lukkarinen

Paavo Pylvänäinen

Paavo Pylvänäinen

Lauri Pylvänäinen

Riitta Pylvänäinen

Risto Nojonen

Paul Tarvonen

Anna Nojonen

NN

Paavo Oranen

Reko Oranen

Lauri Oranen

Heikki Oranen

Matti Oranen

Reko Oranen

Maria Makkonen

Niilo Makkonen

Knut Makkonen

Matti Makkonen

Kalle Oranen

Heikki Ylönen

Erkki Ylönen

Heikki Ylönen

Lauri Ylönen

Pekka Ylönen

Juho Ylönen

Juho Ylönen

Juho Ylönen

Kalle Ylönen

NN

Lauri Ylönen

Olavi Ylönen

Pekka Ylönen

Olavi Ylönen

Juho Ylönen

Maria Ylönen

Matti Ylönen

Olavi Ylönen

Tapani Kauppinen

Paavo Kauppinen

Olavi Kauppinen

Olavi Kauppinen

Liisa Ylönen

NN Kauppinen

Tapani Kauppinen

Maria

Antti Oranen

NN Pöntinen

Juho Pynnönen

Mikko Pynnönen

Paavo Pynnönen

Mikko Pynnönen

Mikko Pynnönen

Jaakko Markkula

Matti Markkula

Markku Markkula

Brusius Hämäläinen

Marketta Hämäläinen

Anna Hämäläinen

Brusius Hämäläinen

Yrjö Hämäläinen

Kaisa Pynnönen

Magdaleena

Lauri Lukkarinen

Liisa Oranen

Sofia Lukkarinen

Valpuri Pynnönen

Olli Hokkanen

Olavi Hokkanen

Paavo Hokkanen

Marketta

Matti Hokkanen

Maria Tissari

Matti Tissari

Paavo Tissari

Matti Tissari

Matti Tissari

Maria Hokkanen

Antti Lukkarinen

Lauri Lukkarinen

Kaarina

Helena Lukkarinen

Olavi Pynnönen

Mikko Pynnönen

Antti Pynnönen

Tuomas Pynnönen

Antti Pynnönen

Matti

Niilo

Antti Pynnönen

Valpuri Pynnönen

Kristiina

Lauri

Kaarina Laitinen

Markku Manninen

Paul Tarvonen

Pekka Manninen

NN

Pekka Manninen

Tuomas Avikainen

Perttu Avikainen

Antti Avikainen

Antti Avikainen

Kerttu Avikainen

Magdaleena

Tuomas

Paavo Manninen

Matti Hokkanen

Paavo Hokkanen

Paavo Hokkanen

Matti Hokkanen

Anna

Inkeri

Heikki Pylvänäinen

Lauri Pylvänäinen

Margareta Hokkanen

Sipi Pylvänäinen

Kaarina

Anna Pylvänäinen

Juho Suuronen

Paavo Manninen

Kaarina Suuronen

NN Unnukainen

Yrjö Laukkarinen

Lauri Laukkarinen

Juho Pöyhönen

Heikki Pöyhönen

Juho Pöyhönen

Reija Rantanen

Yrjö Laukkarinen

Olavi Pöyhönen

Perttu Puttonen

Paavo Puttonen

Pekka Puttonen

Paavo Puttonen

Pekka Puttonen

Martti Pitkänen

Elina Puttonen

Anna Pöyhönen

Mette Pitkänen

Elina

Lauri

Anna Laukkarinen

Kaija Mononen

Kaarina

Heikki

Antti Manninen

Niilo Makkonen

Heikki Makkonen

Pekka Makkonen

Valborg Makkonen

Marketta

Samuel Himottu

Antti Himottu

Juho Himottu

Antti Himottu

Pekka Himottu

Ihanus Himokainen

Pekka Himottu

Antti Himottu

Pekka Makkonen

Pekka Makkonen

Matti Makkonen

Sofia Makkonen

NN

Helena Himottu

Simo Siikanen

Lauri Siikanen

Maria Matikainen

Markku Matikainen

Maria Manninen

Lauri Bartimeus

Lauri Bartimeus

Kaarina Siikanen

Sipi Bartimeus

Hannu Partti

NN

Kaarina

Maria Partti

Sofia Mäkäräinen

Jaakko Mäkäräinen

Antti Himottu

Sakari Himottu

Kaarina Siikanen

Petter Himottu

Pekka Manninen

Margareta Manninen

Margareta Hokkanen

Maria Himottu

Tuomas Hämäläinen

Tuomas Hämäläinen

Sofia Lukkarinen

Matti Hokkanen

Eeva Hämäläinen

Lauri Hokkanen

Niilo Hokkanen

Paavo Hokkanen

Anna Pylvänäinen

Paavo Hokkanen

Marketta

Anna Hokkanen

Juho Hokkanen

Matti Hokkanen

Kaarina Hokkanen

Marketta Hokkanen

Paavo Niskanen

Jussi Niskanen

Lauri Niskanen

Anna

Lauri Niskanen

Anna Möngö

Niilo Möngö

Kaarina

Olavi

Tapani Niskanen

Kerttu

Klemetti

Lauri Niskanen

Lauri Niskanen

Cecilia

Paavo

Margareetta

Pentti Hämäläinen

Lauri Hämäläinen

Esko Hämäläinen

Lauri Hämäläinen

Martti Hämäläinen

Pauli Niskanen

Lauri Hämäläinen

Aune

Heikki

Kirsti Hämäläinen

Erkki Kokkinen

Lauri Kokkinen

Paavo Kokkinen

Riitta Kokkinen

Riitta

Perttu

Lauri Niskanen

Paavo Turpeinen

Heikki Turpeinen

Tapani Turpeinen

Matti Turpeinen

Kaarina

Lauri Turpeinen

Matti Turpeinen

Maria Kammonen

Lauri Kammonen

Mikko Kammonen

Matti Turpeinen

Kaarina

Margareetta

Kristiina Turpeinen

Erkki Hinkkanen

Pentti Hinkkanen

Kristiina Hinkatar

Erkki Hinkkanen

Knut Hinkkanen

Kirsti

Erkki Kokkinen

Matti Niskanen

Lauri Kokkinen

Erik Kokkinen

Riitta

Kerttu

Esko Kokkonen

Matti Kokkonen

Antti Kokkonen

Lauri Kokkonen

Kaarina

Hannu

Lauri Kokkinen

Lauri Kokkonen

Heikki Raatikainen

Erkki Raatikainen

Mikko Raatikainen

Paavo Raatikainen

Mikko Raatikainen

Anna Raatikainen

Anna

Paavo

Beata Kokotar

Pekka Leppänen

Klemetti Leppänen

Heikki Leppänen

Beata Kokkinen

Markus Leppänen

NN Kekkonen

Lauri Kekkonen

Valborg Puranen

Antti Puranen

Valborg Leppänen

Sigrid

Pekka

Henrik Kähärä

Henrik Kähärä

Tapani Tenhunen

Olavi Tenhunen

Kaarina Kähärä

Heikki Tenhunen

Helena Viinikainen

Tuomas Viinikainen

Kristiina Pöyhötär

Matti Niskanen

Kaarlo Tarvonen

Tapani Tenhunen

Heikki Tenhunen

Kaarina

Olavi

Heikki Tenhunen

Kaarina

Anna

Tuomas Tarvainen

Lauri Tarvainen

Olavi Tarvainen

Olavi Tenhunen

Olavi Tarvainen

Kaarina Kokkoinen

Olavi Kokkoinen

Kosma Kokkoinen

Tuomas Tarvainen

Valborg Tarvainen

Elin

Helga

Anna

Tapani Tenhunen

Lauri Kautiainen

Erkki Kautiainen

Pekka Kautiainen

Margareetta

Erkki Kautiainen

Anna

Kaarina Kautiainen

Margareetta

Valborg

Iisak Kauppinen

Pekka Kauppinen

Paavo Kauppinen

Paavo Kauppinen

Paavo Kauppinen

Olavi Kauppinen

Juho Kauppinen

Jaakko Kauppinen

Pekka Kauppinen

Markus Kauppinen

Anna

Paavo

Anna Tenhunen

Kaisa

Yrjö Kauppinen

Matti Hämäläinen

Lauri Hämäläinen

Lauri Hämäläinen

NN Virolainen

Olavi Virolainen

Aune Virolainen

NN Tarvainen

Lauri Tarvainen

Henrik Virolainen

Marketta Virolainen

Helena

Yrjö

Kerttu

Eeva Kauppinen

Juho Veteläinen

Heikki Veteläinen

Juho Veteläinen

Heikki Veteläinen

Heikki Veteläinen

Kristiina

Heikki Veteläinen

Pekka Veteläinen

Magdaleena

Pekka

Matti Niskanen

Olavi Vesterinen

Matti Vesterinen

Vester

Marketta Veteläinen

Esko Ruuska

Juho Toikkanen

Pekka Vesterinen

Kustaa Ruuska

Riitta Korhonen

Pekka Korhonen

Lauri Vesterinen

Liisa

Erasmus Toikkanen

Liisa Ruuska

Inga Huuskonen

Pekka Huusko

Olavi Huusko

Olavi Huusko

Maria Vesterinen

Tapani Toikkanen

Liisa Toikkanen

Heikki Raatikainen

Mikko Raatikainen

Liisa

Tapani

Valpuri

NN Raatikainen

NN Kolari

Pekka Kolari

Niilo Kolari

Heikki Varis

Antti Varis

Juho Varis

Paavo Varis

Olavi Varis

Lauri Varis

Mauno Varis

Erkki Varis

Antti Varis

Heikki Varis

Margareetta

Martti

Brita

Antti Varis

Helga Heinotar

Olavi Heinonen

Olavi Heinonen

Olavi Heinonen

Paavo Heinonen

Risto Varis

Matti Kananen

Erkki Kananen

Matti Kananen

Matti Kananen

Anna Kanatar

Kaarina

Mikko Paananen

Margareetta

Heikki Paananen

NN Manninen

Kustaa Varis

Mikki Paananen

Heikki Paananen

Helga

Erkki

Cecilia

Juho Ruuska

Olavi Ruuska

Olavi Ruuska

Antti Paananen

Jaakko Ruuska

Anna Paananen

Kaarina Laasonen

Martti Laasonen

Aune

Esko Ruuska

Riitta Ruuska

Kaarina

Simo

Liisa

Maria Varis

Lauri Kananen

Samuel Kananen

Kerttu Pasanen

Olavi Puranen

Martti Puranen

Antti Puranen

Lauri Kananen

Juho Puranen

Risto Pasanen

Anna

Antti

Kaarina Pasanen

Simo Puranen

Kaarina Niskanen

Simo Puranen

Olavi Pasanen

Marketta

Helena Pasanen

Maria Kananen

Simo Puranen

Maria

Simo Puranen

Matti Kumpulainen

Matti Pasanen

Kaarina Pasanen

Katariina Kumpulainen

Anna

Antti Pasanen

Kristiina Puranen

Matti Pasanen

Kerttu Kumpulainen

Olavi Turpeinen

Paavo Turpeinen

Paavo Kinnunen

Kaisa Pasanen

Erkki Turpeinen

Kirsti Kinnunen

Enevald Kinnunen

Kaarina

Kirsti Wicha

Eskil Lokkoinen

Valborg Turpeinen

Paavo Lokkoinen

Pekka Lokkoinen

Cecilia

Lauri

Ingeborg Lokkoinen

Ingeborg

Valborg

Heikki Varis

Heikki Varis

Heikki Varis

Helga Heinotar

Paulus Maukonen

Mathias Maukonen

Johannes Clito

Petrus Maukonen

Kaarina

Lauri Varis

Laurentius Jemsonius

Laurentius Jentze

Henrik

Valborg Hakonen

Pekka Hakonen

Laurentius Jentze

Kristiina Jäntti

Elin

Paul Jemsonius

Barbara

Lars Kokkola

Pietari Kokkola

Erkki Kokkola

Olavi Kokkola

Niilo Kokkola

Olavi Kokkola

Elisabet Reuter

Liisa Lassila

Yrjö Lassila

Lorentz Jemsonius

Johan Roth

Birger Roth

Lorentz Roth

Arvid Rothovius

Elin

Bengt

Arvid

Petrus

Johannes de Hanjas

Thomas

Margareta Rothovius

Johannes Walstenius

Elias

Nils Tawast

Klemet Esping

Matts Esping

Lauri Varis

Karin Esping

Henrik Tawast

Lars Tolk

Vidick Tolk

Mathilda Niskanen

Agneta Esping

NN Tolk

Måns

NN Kogh

Mattias Kogh

Kristina Tawast

Catharina Walstenius

Karin Tawast

NN

Jacob Kurki

Herman Svärd

Johan Limingius

Henrik Lithovius

Lauri Lithovius

Olavi Littoinen

NN Kurki

Jakob Kurki till Koljala i Vanaja

Birgitta Kurki

NN Kurki

Anna Limingius

Östen

Erik

Klas Djäkn till Nynäs & Kanckas i Masku

NN

Kristina Sursill

Karin Djäkn till Kanckas

Erik Ångerman

Östen Ångerman

Kristina Garp till Storgården i Letala

Magdalena Sursill

Dordi

Jacob Tawast

Anders Tawast

Asser till Hyvikkälä

Torsten till Hyvikkälä

Arvid till Hyvikkälä

Olof till Hyvikkälä

Katariina Jämsen

Karin Munck

Anders Munck

Henrik Tawast

Hannus Hornhus

Henrik Hornhus

Peder Hornhus

Anna till Hyvikkälä

NN Suontaka

Olof Suontaka

Kantaisä Suontaka

Jeppe Hornhus

Björn

Salve

Herman Svärd

NN till Stensböle

Anna

Peder Svärd till Kräppelby och Haga i B..

Kristiina Svärd

NN Kurki

Henrik Görtzhagen

N

NN Görtzhagen

NN Gartz

Kort Gartz

Kort Bitzer

Magnus Bitzer

Henrik Bitz till Vik i Kimito

Jakob Kurki till Koljala i Vanaja

Kristina Kurki

Magnus Kurki

Andris af Bolstaholm

NN

Jakob

Johan Tawast

Germund Tawast till Kollna

Margareta till Dalkarby

Erik Bitz

Henrik Tawast

Klas Djäkn till Nynäs & Kanckas i Masku

Lydeke de Kyren

Olof de Kyren

Kristina Björnman

Olof Björnman

Anders Garp

Tore Garper

Anna Djäkn

NN Schytzfelt

Juho Varis

Jöns Garp till Storgården i Letala

NN Rosendal

Ulfhard Rosendal

Ulfhard Pampa

Kristina Garp till Storgården i Letala

Maria Tawast

Ragnhild Sandika ätten

Erik Sandika ätten

Jon Sandika ätten

Anders Bitz

Olof Tawast

Jöns Tawast

Nils Tawast

Maria Schytzfelt

Katarina Fincke

Esi Fincke

Olof Tawast

Rötger Djäkn-Ormsläkten

Ingeborg Djäkn-Ormsläkten

Knut Djäkn-Ormsläkten

Lucia Jägerhorn af Spurila

Metta Tawast

Cecilia Bitz

Valdemar Djäkn

Magnus Djäkn i Pemar

Valdemar

Maria Torwigge

Torsten Torwigge

Bengt

Ingeborg Djäkn

Rötger Djäkn-Ormsläkten

Ingolf Djäkn

Inge Djäkn

Alle Djäkn

Katariina Djäkn-Ormsläkten

Lucia Jägerhorn af Spurila

Jöns Jägerhorn af Spurila

Lars till Tirmula

Lydeke till Tirmula

Gudmund till Tirmula

NN Stiernkors

Björn Stiernkors

Anna till Tirmula

Arvid till Hyvikkälä

Mikko Paananen

Antti Paananen

Mikko Paananen

Malin till Hyvikkälä

Eila Tarvonen

Paavo Paananen

Anna

NN Manninen

Klemetti Manninen

Klemetti Manninen

Antti Paananen

Lauri Siekkinen

Lauri Heinonen

Perttu Siekkinen

Anna Peitär

Kristiina Siekkinen

Marketta

Paavo

Paavo Paananen

Pekka Kinnunen

Pekka Kinnunen

Yrjö Kinnunen

Paavo Paananen

Heikki Kinnunen

Aune

Lauri

Valborg Kinnunen

Valborg

Anna

Vilhelmina Varis

Olavi Pasanen

Juho Pasanen

Antti Pasanen

Pekka Pasanen

Pekka Pasanen

Leena Paananen

Liisa Savolainen

Matti Savolainen

Martti Pasanen

Maria

Lauri

Antti Väisänen

Risto Pasanen

Kristiina Väisätär

Matti Pasanen

Helena

Lauri

Kaarina Pasanen

Kaarina

Kirsti Hämäläinen

Matti Kananen

Lauri Kananen

Samuel Kananen

Kaarina

Katariina

Perttu Turpeinen

Lauri Kananen

Paavo Turpeinen

Heikki Raatikainen

Anna

Heikki Raatikainen

Maria Turpeinen

Anna

Heikki Raatikainen

Marketta Raatikainen

Esko Hakkarainen

Valborg

Marketta Hakkarainen

Lauri Kananen

Kaarina Raatikainen

Lauri Raatikainen

Erkki Raatikainen

Martti Pasanen

Matti Pasanen

Helena

Antti Pasanen

Marketta

Olavi

Kerttu Pasanen

Olavi Pasanen

Erkki Kumpulainen

Matti Pasanen

Kerttu Kumpulainen

Maria

Matti Kananen

Kerttu

Olavi Pasanen

Olavi Pasanen

Risto Pasanen

Maria

Risto Pasanen

Marketta

Kaisa

Risto Pasanen

Liisa

Juho

Liisa Pasanen

Lauri Niskanen

Kaarina Niskanen

Aune Kananen

Kirsti Hämäläinen

Risto Pasanen

Mikko Kammonen

Mikko Kammonen

Lauri Pasanen

Mikko Kammonen

Liisa

Brita

Pekka

Erkki Pasanen

Erkki Kammonen

Erkki Kammonen

Paavo Heinonen

Paavo Heinonen

Inkeri

Lauri

Susanna Kammonen

Kerttu

Lauri Heinonen

Aune

Kerttu

Antti Heinonen

Kaarina

Paavo

Antti Heinonen

Antti Heinonen

Anna Pasanen

Brita

Olavi

Aune

Lauri Heinonen

Kaarina

Matti

Antti Heinonen

Matti Turpeinen

Kaarina Turpeinen

Kaisa Heinonen

Liisa

Antti

Samuel Kananen

Anna Kananen

Maria Turpeinen

Dionysius Mikkola

Yrjö Mikkola

Erkki Mikkola

Matti Lahti

Mikko

Yrjö Nisula

Kaarina Taavettila

Jaakko Taavettila

Erkki Taavettila

Olavi Taavettila

Erkki Tourunen

Olavi Tourunen

Juho Peissari

Yrjö Parkkonen

Matti Parkkonen

Esko Parkkonen

Matti Parkkonen

Paavo Parkkonen

Kaarina Parkkonen

Riitta Pörsöinen

Tapani Pörsöinen

Lauri Pörsöinen

Sipi Yrjölä

Pentti Soikkanen

Paavo Soikkanen

Antti Soikkanen

Paavo Soikkanen

Antti Soikkanen

Simo Muhonen

Antti Muhonen

Paavo Muhonen

Matti Soikkanen

Helga Muhonen

Kristiina Soikkanen

Valborg

Valborg

Mikko

Heikki Soikkanen

Helga

Taavetti Pärnäsaari

Olaus

Paavo

NN Tarvainen

Erkki Tarvainen

Klemetti Pärnäsaari

Laurentius Jentze

Marketta

Kaarina Tarvainen

Anna Jäntti

Tuomas Pärnäsaari

Barbara

Anna

Hannu

Aune Karelii

Thomas Karelii

Antti Karelii

Paavo Pärnäsaari

Paavo Varis

Paavo Varis

Olli Varis

Paavo Varis

Matti Soikkanen

Kerttu Varis

Matti Pärnä

Riitta

Lauri

Heikki

Matti

Tuomas Pärnä

Anna

Sofia

Lauri

Anna

Juho

Heikki

Sipi

Esko Kuikka

Erkki

Jaakko

Kalle Soikkanen

Valborg Mäkelä

Marketta

Marketta Kuikka

Erkki Puupponen

Pietari Puupponen

Olavi Puupponen

Antti Puupponen

Lauri Puupponen

Juho Puupponen

Yrjö Kuikka

Juho Manninen

Lauri Manninen

Erkki Manninen

Lauri Manninen

Valborg Kuikka Manninen

Magdalena

Elin

Kaarina Kuikka

Esko Raidanlahti

Erkki Raidanlahti

Olavi Äiniöinen

Matti Äiniöinen

Erkki Tohka

Matti Tohka

Erkki Laukkanen

Matti Laukkanen

Tuomas Raidanlahti

Helena Tuohimäki

Pentti

Heikki Mäkelä

Antti Raidanlahti

Maria

Juho

Kerttu Mutainen

Erkki Mutainen

Anna Mäkelä

Marketta

Helena Raidanlahti

NN Mutainen

Martti Mutainen

Martti Mutainen

Kaarina

Matti Matinmäki

Martti Matinmäki

Sofia

Yrjö

Erkki Matinmäki

Paavo Hurttia

Simo Hurttia

Heikki Hurttia

Erland Heikkinen

Maria

Niilo

Matti Hurttia

Valpuri

Antti

Yrjö Hurttia

Tuomas Hurttia

Brita

Niilo

Juho Matinmäki

Heikki Hurttia

Aune

Juho Hurttia

Valpuri

Erkki Hurttia

Elina

Kaisa

Maria Mäkiaho

Knut

Niilo

Margareta

Yrjö Laulainen

Maria

Perttu Laulainen

Valborg

Perttu Laulainen

Jaakko Puupponen

Yrjö Puupponen

Pietari Puupponen

Yrjö Puupponen

Mikko Laulainen

Helena Puupponen

NN

Wilhelmiina Hytönen

Anna

Anna

Heikki

Risto Ristola

Esko Ristola

Lauri Ristola

Matti Haukkala

Gabriel Ristola

Kerttu

Tuomas Ristola

Maria

Kristiina Juusola

Kaarina Ristola

Perttu

Erkki

Maria

Helena

Juho

Knut

Perttu

Erkki Nyrönen

Maria Haukkala

Knut Nyrönen

Anna Nyrönen

Matti Nyrönen

Juho Nyrönen

Juho Rahikainen

Eskil Nyrönen

Anna

Aune

Matti Nyrönen

Margareta

Juho

Antti Taavettila

Erkki Kuokkala

Yrjö Tourunen

Akseli Kuokkala

Maria Pajusalmi

Maria Kuokkala

Riitta

Tuomas

Kaarina

Valborg

Erkki

Henrik Brandrör

Adam Spankou

Johanna

Samuel

Gabriel Banco

Juho Halttunen

Erkki Halttunen

Maria Halttunen

Maria Kaponen

Olga Heikkinen

Maria Tarvonen

Dionysius Mikkola

Tuomas Pärnä

Jaakkko Nisula

Abraham Mäkelä

Mikko Nisula

Kaarina Taavettila

Kaarina Kuikka

Jaakko Nisula

Kaarina

Maria

Juho Mäkelä

Erkki Nisula

Yrjö

Matti

Hedvig Nisula

Eeva

Anna

Matti

Margareta

Juho

Heikki Kuukkanen

Jaakko Kuukkanen

Mikko Kuukkanen

Jussi

Yrjänä Kuukkanen

Matts Pankko

Esko Kuukkanen

Valpuri

Sofia

Jaakko Kuukkanen

Sofia

Juho

Yrjö Valkonen

Perttu Valkonen

Matti Valkonen

Lauri Valkonen

Paavo Valkonen

Henrik Kuukkanen

Juho Valkonen

Heikki Valkonen

Anna

Riitta

Niilo Kovanen

Tuomas Kovanen

Mikko Kovanen

Maria Valkonen

Niilo Kovanen

Anna Matilainen

Mikko Matilainen

Juho Matilainen

Juho Matilainen

Mikko Matilainen

Maria

Maria Kovanen

Maria

Jaakko

Karoliina Mäkelä

Juho Häkkinen

Antti Häkkinen

Antti Häkkinen

Erkki Kuukkanen

Akseli Häkkinen

Heikki Valkonen

Matti Valkonen

Dorothea Valkonen

Matti Häkkinen

Elina

Markku

Anna

Tuomas

Mikko Häkkinen

Yrjö

Niilo Häkkinen

Pekka Häkkinen

Olavi Häkkinen

Juho Häkkinen

Matti Häkkinen

Kaarina Häkkinen

Kerttu Häkkinen

Margeta

Brita

Margeta

Brita Häkkinen

Tuomas Pärnäsaari

Jaakko Pärnäsaari

Kerttu Varis

Tuomas Pärnäsaari

Kristiina

Juho

Liisa Pärnäsaari

Mikko Kankainen

Matti Kankainen

Riitta Kankainen

Anna Kuukkanen

Maria

Heikki

Eufrosyne Pankko

Tuomas Rutanen

Heikki Rutanen

Juho Rutanen

Tuomas Rutanen

Niilo Rutanen

Simo Rutanen

Marketta

Tuomas

Juho Rutanen

Kaarina

Matti

Jaakko Rutanen

Valborg Miettinen

Erkki Miettinen

Nuutti Puttonen

Paavo Puttonen

Matti Rutanen

Jaakko Puttonen

Agneta

Matti

Jaakko Puttonen

Agneta

Matti

Aune Puttonen

Heikki

Juho

Aune

Eeva Rutanen

Agneta

Lauri

Lauri Lulli

Markku Lulli

Erkki Lulli

Lauri Lulli

Lauri Lulli

Olavi

Matti

Matti

Pekka Lulli

Yrjö Lulli

Kaisa

Perttu

Lauri Lulli

Marketta

Pekka Lulli

Valpuri

Elina

Helena Lulli

Valborg

Vilppu

Matti Finnroos

Juho Hannula

Sipi

Juho Hannula

Margareetta

Iisak

Heikki Kitola

Juho Kitola

Brita

Tuomas

Lauri

Valborg Silfver

Olavi Seppälä

Matti Kitola

Josef Seppälä

NN Seppälä

Markus Smed

Antti Smed

Maisa

Kaisa Seppälä

Kaisa Kitola

Maria Finnroos

Malin

Olavi

Matti

Yrjö

Juho Råttala

Juho

Maria Råttala

Matti Kouhi

Pentti Kouhi

Karin

Yrjö

Yrjö Kouhi

Yrjö Kouhi

Dordi

Pekka Kouhi

Gertrud

Anna

Yrjö Kouhi

Brita

Martti

Matti Marttila

Mikko Mäenpää

Philip Mäenpää

Heikki Mäenpää

Matti

Maria Junnila

Brita

Juho

Matti Mäenpää

Heikki Mäenpää

Gertrud

Erkki Mäenpää

Kaarina

Juho Marttila

Valborg

Mikko Mäenpää

Martti Pramila

Matti

Maria Mäenpää

Karin Pramila

Elin

Elisabet

Juho

Maria Junnila

Pekka Kouhi

Matti Kouhi

Brita

Juho Kouhi

Valborg

Jaakko

Perttu Sippola

Klemetti Sippola

Sipi Sippola

Martti Sippola

Erik Sippola

Maria Junnila

Mikko Sippola

Karin

Yrjö Junnila

Margareta

Maisa

Maria Junnila

Antti

Maria

Elin