Pollarin sukua
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Erik Backala

Matts Backala

Kreeta Backala

Erik Klemola

Erik Backala

Mårten Backala

Juho Liedes

Hilja Venetjoki

Aino Kujala

Antti Kalliokoski

Per Backala

Erkki Backala

Brita Niemi

Erkki Liedes

Susanna Liedes

Susanna Liedes

Erkki Venetjoki

Matts Klemola

Margareta Klemola

Lars Klemola

Valborg Klemola

Cecilia Klemola

Henrik Klemola

Maria Klemola

Elias Klemola

Antti Klemola

Erik Klemola

Hans Klemola

Kaisa Klemola

Maija Klemola

Karen Klemola

Matts Klemola

Anna Klemola

Klemetti Klemola

Anders Klemola

Henrik Klemola

Matti Klemola

Matts Klemola

Anders Klemola

Marketta Klemola

Henrik Klemola

Elias Klemola

Hans Klemola

Anders Storcaino

Margeta Storcaino

Henrik Klemola

Maria Klemola

Malin Klemola

Matts Karvonen

Brita Klemola

Cecilia Luomala Puuma..

Heikki Puumalainen

Gabriel Puumala

Margeta Alaspää

Henrik Alaspää

Jaakko Alaspää

Henrik Klemola

Elias Alaspää

Erkki Alaspää

Maria Store

Liisa Hotakainen

Margareta Alaspää

Anna Store

Liisa Harjupatana

Anna Pulkkinen

Kaisa Kiiskilä

Juho Harjupatana

Laura Harjupatana

Esko Aho

Maria Warg

Gabriel Klemola

Per Klemola

Magdalena Järvilä

Erkki Warg

Erik Warg

Erik Klemola

Heikki Järvilä

Margareta Järvilä

Maria Järvilä

Antti Järvilä

Margareta Koskela

Maria Järvilä

Juho Koskela

Karin Järvilä

Liisa Järvilä

Maria Koskela

Per Klemola

Malin Järvilä

Antti Koskela

Matti Järvilä

Anna Koskela

Jonas Koskela

Anna Järvilä

Leena Koskela

Margareta Klemola

Elisabet Koskela

Matti Koskela

Erkki Järvilä

Maria Järvilä

Andreas Järvilä

Matti Järvilä

Henrik Järvilä

Rasmus Mäkinen

Cecilia Klemola

Heikki Warg

Rami Mäkinen

Elisabet Järvilä

Raimo Mäkinen

Roosa Mäkinen

Sami Mäkinen

Anna Järvilä

Impi Rehula

Maria Järvilä

Juha-Matti Mäkinen

Henrik Järvilä

Jaakko Rehula

Eila Rehula

Jarmo Mäkinen

Esa-Pekka Mäkinen

Karl Järvilä

Arvo Rehula

Margareta Järvilä

Juho Järvilä

Maria Järvilä

Kalle Meriläinen

Ida Meriläinen

Anna Marjusaari

Keijo Hanhisalo

Ari-Mikko Mäkinen

Abel Järvilä

Tuomas Rehula

Margareta Järvilä

Maria Heikkiselä

Maria Renberg

Emilia Lahdenmaa

Niilo Rehula

Marja Mäkinen

Aron Järvilä

Maria Järvilä

Jaakko Heikkiselä

Elina Lahdenmaa

Lisbet Järvilä

Anna Heikkiselä

Tyyne Rehula

Anna Järvilä

Anna Heikkiselä

Sebastian Rehula

Aili Rehula

Tapani Rehula

Abraham Järvilä

Juho Heikkiselä

Saga Rehula

Brita Järvilä

Eino Rehula

Andreas Järvilä

Julia Fjorefors

Juho Renberg

Karl Järvilä

Olavi Rehula

Hannele Rehula

Josefina Fjorefors

Susanna Järvilä

Antti Järvilä

Wilma Fjorefors

Susanna Heikkilä

Matti Heikkiselä

Abraham Järvilä

Felicia Rehula

Harri Rehula

Anna Järvilä

Maria Haapala

Marcus Rehula

Susanna Renberg

Juhani Huosionmaa

Elisabet Järvilä

Maritta Rehula

Anita Huosionmaa

Maria Järvilä

Heikki Rinta

Jaana Rinta

Konsta Hangasluoma

Erkki Rinta

Esa Rinta

Roope Rinta

Liisa Seppälä

Jaakko Heikkiselä

Anna Renberg

Eino Rinta

Ville Leikas

Jaakko Seppälä

Sari Tamminen

Maria Peltomaa

Juha Leikas

Anna Heikkilä

Juho Peltomaa

Tuomo Yli-Jaskari

Mirja Rinta

Kirsi Tamminen

Maria Heikkilä

Tuomas Peltomaa

Maria-Sofia Yli-Jaska..

Serafia Heikkilä

Anna Sipilä

Elina Tamminen

Juho Heikkilä

Mikael Sipilä

Hanna Kukko

Fredrika Heikkilä

Janne Karila

Helli Kukko

Veijo Karila

Maria Meijer

Kirsi Karila

Meeri Karila

Erkki Karila

Liisa Meijer

Lempi Tontti

Vilho Karila

Helena Karila

Hilda Akkola

Maria Heikkiselä

Juho Ross

Martti Karila

Anna Meijer

Lempi Ross

Tuomas Heikkiselä

Liisa Karila

Jaakko Meijer

Aukusti Ross

Henna Tuominen

Hugo Akkola

Jussi Tuominen

Brita Heikkilä

Jaakko Hakala

Eila Karila

Sanna Tuominen

Heikki Tuominen

Anniina Puhilas

Matti Heikkiselä

Liisa Heikkiselä

Jaakko Ritari

Laura Akkola

Sari Palo

Ville Puhilas

Eino Akkola

Oiva Akkola

Marjatta Akkola

Maija Mullola

Eugen Akkola

Kirsi Palo

Jaakko Akkola

Sanna Mullola

Antti Saukko

Anniina Lyyski

Anne Saukko

Annastiina Lyyski

Anna Lyyski

Tuula Autiorinne

Venla Saukko

Juha Saukko

Juho Saukko

Ellen Akkola

Vilho Autiorinne

Hanna Saukko

Samppa Autiorinne

Einar Akkola

Johan Akkola

Ari-Mikko Autiorinne

Miska Autiorinne

Taisto Autiorinne

Marie Autiorinne

Sanni Autiorinne

Mikko Seppälä

Jari Vainio

Erkki Vainio

Jussi Lakso

Reino Vainio

Arto Vainio

Esa Vainio

Maria Lakso

Martti Vainio

Piia Vainio

Jani Lakso

Senja Akkola

Toivo Vainio

Jorma Vainio

Juha-Kristian Vainio

Joona Lakso

Pauli Vainio

Vilho Vainio

Jarkko Vainio

Aaro Lakso

Kari Vainio

Sarita Vainio

Jani Vihavainen

Kirsi Kuusela

Irja Ilkka

Kirsi Kuusela

Helli Akkola

Teemu Kallio

Petri Kallio

Irma Ilkka

Toni Kallio

Vilho Akkola

Juha Kallio

Olavi Akkola

Seija Akkola

Kalle Akkola

Elmer Akkola

Aarno Akkola

Tuula Akkola

Nina Pöyhönen

Rickard Dunred

Eine Akkola

Tanja Pöyhönen

Piia Akkola

Jarmo Akkola

Roosa Akkola

Alpo Akkola

Markku Akkola

Janika Akkola

Veli Akkola

Arto Hissa

Liisa Nilson-Hissa

Arja Akkola

Ari Hissa

Arvo Akkola

Petri Unkuri

Mika Unkuri

Jami Unkuri

Katriina Akkola

Sami Unkuri

Mea Unkuri

Tero Ojanen

Santtu Kniivilä

Anna Seppälä

Kalervo Akkola

Niko Akkola

Lotta Kniivilä

Heli Akkola

Juho Kariniemi

Susanna Myntti

Joni Kariniemi

Jussi Myntti

Johanna Myntti

Mikael Karvonen

Jenna Haapaharju

Maria Heikkilä

Kristiina Myntti

Tuomas Sepänmäki

Ville Iso-Tuisku

Reijo Myntti

Kati Myntti

Mila Simu

Juha Myntti

Jane Simu

Marjo Valkama

Hugo Kuusisto

Joachim Reinman

Mika Valkama

Aino Piispanen

Reino Myntti

Kaija Myntti

Konsta Valkama

Iida Valkama

Marko Valkama

Aliina Valkama

Severi Valkama

Rauha Myntti

Joanna Gråholm

Jukka Gråholm

Tuula Myntti

Jonna Gråholm

Kari Gråholm

Fredrik Smedh

Irja Myntti

Liisa Myntti

Karl-Oskar Smedh

Nico Myntti

Pirjo Myntti

Josef Myntti

Cecilia Östergård

Vilho Myntti

Veikko Myntti

Nina Eveli

Walter Östergård

Maria Seppälä

Seija Myntti

Onni Eveli

Jarmo Eveli

Maija Eveli

Valtteri Welander

Oiva Myntti

Anne Myntti

Ville Welander

Esa Myntti

Tarja Myntti

Eetu Koskinen

Asko Myntti

Jukka Myntti

Eija-Liisa Mantere

Ville Vanhanen

Fanni Myntti

Anu Mantere

Oona Mäenpää

Jouko Mantere

Esa Mantere

Joonas Mantere

Auli Myntti

Jussi Mäntylä

Ritva Mantere

Milla Mäntylä

Tuija Mantere

Tuija Mantere

Touko Pusa

Hannu Pusa

Irma Pusa

Heli Leskinen

Olga Myntti

Paula Pusa

Elina Ritala

Päivi Pusa

Antti Ritala

Kaija Pusa

Juho Akkola

Johanna Ritala

Helvi Valtari

Maria Ritala

Sakari Mattila

Marja Pusa

Riikka Mattila

Väinö Valtari

Eero Fabrin

Tyyne Myntti

Sari Pusa

Lauri Fabrin

Mikko Fabrin

Jaana Valtari

Inka Rekonen

Veikko Valtari

Markku Valtari

Jani Valtari

Tauno Valtari

Kerttu Valtari

Marja-Liisa Mäenpää

Maija Nenonen

Juha Lintala

Harri Lintala

Johanna Lintala

Eila Kontturi

Jarmo Lintala

Esteri Myntti

Aila Kontturi

Mikko Lintala

Kaija Kontturi

Lasse Lintala

Mikko Lintala

Tommi Lintala

Hilja Myntti

Merja Myntti

Heidi Näsman

Esko Myntti

Marja Myntti

Väinö Myntti

Mari Kalliomäki

Henna Alanko

Elma Myntti

Sirkka-Liisa Myntti

Ville Kotamäki

Minna Kalliomäki

Lauri Kotamäki

Lempi Kiviranta

Aki Uusimäki

Tiia Orth

Lilja Kiviranta

Tuija Uusimäki

Redmond Orth

Aili Kiviranta

Ossi Kiviranta

Ryan Orth

Lauri Kiviranta

Paula Kiviranta

Cheyanne Uusimäki

Osmo Kiviranta

Zane Uusimäki

Mika Uusimäki

Mattiia Uusimäki

Katja Uusimäki

Alannah Uusimäki

Antero Kiviranta

Helena Kiviranta

Heidi Hakko

Aarne Kiviranta

Markku Kiviranta

Mika Kiviranta

Tyyne Kiviranta

Liisa Seppälä

Kari Kiviranta

Matti Seppälä

Erkki Kiviranta

Timo Kiviranta

Emmi Kiviranta

Veli-Pekka Kiviranta

Marika Hakanen

Harriet Hakanen

Eero Kiviranta

Sirpa Kiviranta

Henna Hakanen

Juho Knooka

Mia Hakanen

Yrjö Kiviranta

Jaana Kiviranta

Nea Kiviranta

Jaakko Heikkiselä

Jani Koivula

Risto Kiviranta

Teija Kiviranta

Tuomas Heikkiselä

Tomi Koivula

Anu Kiviranta

Evelina Haarala

Esa Haarala

Josefin Haarala

Katri Kiviranta

Sami Haarala

Heli Haarala

Reino Kiviranta

Sari Kiviranta

Reino Kiviranta

Jesse Huovari

Minna Kiviranta

Kirsti Kiviranta

Roope Huovari

Jaana Tupila

Marjatta Tupila

Martin Tupila

Jussi Tupila

Adam Tupila

James Tupila

Markku Tupila

Jamie Tupila

Sylvi Kiviranta

Matti Tupila

Benjamin Tupila

Pertti Tupila

Daniel Tupila

Seija Tupila

Martin Brennan

Ritva Tupila

Sarah Brennan

Eino Koskiniemi

Leo Koskiniemi

Helena Kaarto

Eero Koskiniemi

Elvi Koskiniemi

Kaija Kaarto

Markus Tuuri

Frans Koskiniemi

Esa Kaarto

Christoffer Finne

Catharina Koskiniemi

Kenneth Finne

Erkki Koskiniemi

Jonathan Flemming

Jan Koskiniemi

Jannica Flemming

Tiia Itäniemi

Liisa Heikkilä

Merja Haapaharju

Edit Koskiniemi

Sofia Itäniemi

Arja Haapaharju

Lauri Koskiniemi

Milla Koskiniemi

Harri Koskiniemi

Anna Koskiniemi

Anna Hakomäki

Martta Koskiniemi

Martti Hakomäki

Mikko Hakomäki

Mikko Hakomäki

Paula Minni

Sanna Knooka

Eija Lintala

Jussi Minni

Tauno Koskiniemi

Marja Hakomäki

Ari Lintala

Tiina Minni

Erkki Lintala

Anna Lintala

Harri Hakomäki

Helvi Koskiniemi

Raimo Hakomäki

Sanna Hakomäki

Antti Hakomäki

Heli Hakomäki

Niko Mäki

Jorma Hakomäki

Jari Hakomäki

Juha Hakomäki

Mari Kultti

Jaakko Knooka

Kaija Hakomäki

Sari Kultti

Heidi Kujala

Eino Rauha

Pekka Kultti

Vieno Koskiniemi

Aino Rauha

Matti Koskiniemi

Juha Koskiniemi

Uuno Koskiniemi

Heikki Koskiniemi

Antti Koskiniemi

Don Songey

Martha Lehti

Norman Songey

Rugen Mannonen

Walter Mannonen

Virginia Mannonen

Hilja Knooka

Walter Mannonen

Walter Mannonen

Viljami Knooka

Virginia Mannonen

Don Songey

Martha Lehti

Norman Songey

Jack Kaiyala

Scott Sherfic

Waldemar Kaiyala

Lois Kaiyala

Kent Sherfic

George Kaiyala

Sandra Kaiyala

Todd Sherfic

Maria Kaiyala

Kirsten Kaiyala

Ken Kaiyala

Kristopher Kaiyala

Katrina Kaiyala

Rian Amiton

Carrie Kaiyala

Arvo Kaiyala

Laura Amiton

Liisa Tomrdle

Kathryn Kaiyala

Arvo Tomrdle

Susanna Heikkilä

James Kaiyala

Thomas Tomrdle

Erik Seppälä

Holly Kaiyala

John Kaiyala

Megan Kaiyala

Hugo Kaiyala

Linda Kaiyala

Aaron Howard

Karl Kaiyala

Clare Kaiyala

Gregory Kaiyala

Emily Newcity

Garnet Kaiyala

Ann Kaiyala

Dylan Newcity

Emily Kaiyala

Evan Newcity

Esther Kaiyala

Tara Kaiyala

Tyron Simmons

Omar Kaiyala

Edward Kaiyala

Maria Heikkilä

Arvi Muilu

Anna Louko

Tuomas Heikkilä

Johanna Heikkilä

Matti Louko

Jaakko Louko

Sandra Heikkilä

Satu Hissa

Maria Louko

Liisa Kontturi

Tuomas Heikkilä

Mauri Korkeamäki

Pirjo Korkeamäki

Teija Hissa

Juho Peltonen

Hugo Heikkilä

Jari Hissa

Liisa Louko

Susanna Peltonen

Impi Heikkilä

Jenni Kettunen

Jaakko Peltonen

Jarmo Kettunen

Yrjö Heikkilä

Sofia Kettunen

Mirja Korkeamäki

Jenny Heikkilä

Kiia Kettunen

Jussi-Pekka Kettunen

Jenny Heikkilä

Vertti Kettunen

Leena Korkeamäki

Väinö Heikkilä

Aava Korkeamäki

Esa Korkeamäki

Signe Heikkilä

Unna Korkeamäki

Kalevi Korkeamäki

Niilo Heikkilä

Janne Korkeamäki

Saga Korkeamäki

Lilja Heikkilä

Amos Korkeamäki

Risto Korkeamäki

Lova Korkeamäki

Jouni Laitinen

Leila Korkeamäki

Elis Korkeamäki

Kirsi Korkeamäki

Jaakko Korkeamäki

Raimo Korkeamäki

Jorma Korkeamäki

Johanna Korkeamäki

Markku Korkeamäki

Timo Korkeamäki

Anton Loppi

Veikko Korkeamäki

Marja Korkeamäki

Matti Seppälä

Eetu Loppi

Heli Korkeamäki

Roni Smedman

Soili Korkeamäki

Kai Smedman

Mikko Louko

Neea Smedman

Harri Saarinen

Mikael Saarinen

Edvin Koskinen

Laila Koskinen

Jaana Saarinen

Maarit Rintamäki

Oskari Alanen

Tanja Saarinen

Riitta Filander

Päivi Lavikka

Pekka Filander

Risto Filander

Mika Filander

Niina Filander

Elli Filander

Tomi Ristimäki

Elmer Filander

Anne-Marie Filander

Ari Ristimäki

Ilari Töttö

Karin Filander

Pirkka Töttö

Aki Filander

Irja Filander

Harri Filander

Mari Filander

Keijo Filander

Aila Filander

Lyydia Koskinen

Maria Filander

Edvin Filander

Susanna Solkela

Arto Filander

Juho Louko

Jaakko Koskinen

Anja Filander

Susanna Seppälä

Rikhard Filander

Matti Seppälä

Juho Seppälä

Jukka Torvinen

Liisa Seppälä

Mikko Seppälä

Terttu Filander

Tapio Torvinen

Maria Seppälä

Eeva Torvinen

Juha Myntti

Vuokko Filander

Janne Myntti

Jason Sjöberg

Linda Tarkkanen

Tonya Sjöberg

Troy Sjöberg

Jady Tarkkanen

Esteri Koskinen

Albert Tarkkanen

Steve Tarkkanen

Brent Tarkkanen

Dylan Church

Darleen Tarkkanen

Joylere Church

Katie Church

Paul Koski

Michelle Koski

Austin Brady

Lauri Koskinen

John Haddock

Drue Haddock

Maria Kukko

Donna Koski

James Haddock

Jaakko Rullo

James Haddock

Liisa Vähä-Sauso

Jayna Haddock

Maria Rullo

Susanna Vähä-Sauso

Mikko Vähä-Sauso

Mikko Rullo

Maria Kukko

Karl Ditzler

Alma Kukko

Brita Seppälä

Juho Rullo

Juho Kukko

Anna Kukko

Edvard Kukko

Antti Karhunen

Liisa Rullo

Juho Karhunen

Tuomas Rullo

Susanna Rullo

Jari Filla

Emil Filla

Iisak Rullo

Arli Filla

Arto Filla

Linda Filla

Emma Hemminki

Serafia Rullo

Fanni Keskinen

Lauri Syrjänen

Mika Filla

Mira Mannil

Kalle Tuominen

Lilja Eskelä

Timo Mannil

Elmer Mannil

Miko Mannil

Vilho Tuominen

Maarit Mannil

Maila Filla

Lempi Tuominen

Roy Mannil

Mikko Mänttä

Aada Mannil

Tyyne Tuominen

Hans Mannil

Gösta Mannil

Kasper Mannil

Viljo Tuominen

Sami Mannil

Matheo Mannil

Jaakko Tuominen

Aarne Eskelä

Marie Palojärvi

Jaakko Mänttä

Hilja Hilden

Marianne Hanka

Mikko Kukko

Jonne Palojärvi

Juho Mänttä

Maire Mäkelä

Miska Lesonen

Tuomas Mänttä

Marita Hanka

Milja Lesonen

Maria Mänttä

Ville Birling

Liisa Mänttä

Laina Eskelä

Helena Salmi

Mikko Birling

Maria Kukko

Eemil Kukko

Lauri Birling

Liisa Kukko

Aino Kukko

Kaisa Annala

Juho Kukko

Jaakko Kukko

Leena Annala

Juho Kukko

Johanna Salmi

Olli Annala

Jaakko Iso-Kukko

Frans Kukko

Lyyli Eskelä

Topi Annala

Susanna Kukko

Jaakko Vanhala

Heikki Annala

Anna-Liisa Kukko

Sanna Rinnasto

Jaakko Kukko

Maria Salmi

Maria Mäenpää

Markus Rinnasto

Maria Kukko

Linda Gäddnäs

Linnea Eskelä

Daniel Gäddnäs

Mirja Mäkelä

Helga Gäddnäs

Elina Salmi

Matilda Gäddnäs

Emilia Gäddnäs

Ellen Gäddnäs

Anette Gäddnäs

Sofia Gäddnäs

Lea Salmi

Axel Gäddnäs

Paulina Gäddnäs

Liisa Iso-Kukko

Sonja Salmi

Matti Iso-Kukko

Joona Salmi

Jussi Salmi

Jaakko Iso-Kukko

Elias Salmi

Mika Mäkelä

Leevi Salmi

Lasse Mäkelä

Kristiina Mäkelä

Tero Mäkelä

Riikka Eskelä

Jorma Eskelä

Perttu Eskelä

Juho Kukko

Juho Mäenpää

Arvi Eskelä

Ossi Eskelä

Mirva Eskelä

Heikki Eskelä

Janne Peltoaho

Daniel Peltoaho

Antti Lammi

Henna Peltoaho

Jouko Peltoaho

Elias Lammi

Reino Seppälä

Rasmus Mäkinen

Minna Peltoaho

Venja Seppälä

Roosa Mäkinen

Aliina Mäenpää

Heidi Backman

Kosti Seppälä

Marja-Terttu Pelto-Aho

Henri Backman

Eira Seppälä

Andreas Lund

Irma Pelto-Aho

Sabina Lund

Piia Pykälämäki

Leila Pelto-Aho

Petri Pykälämäki

Mika Kallionpää

Eeva Mäenpää

Anders Träsk

Pekka Mäenpää

Antti Mäenpää

Väinö Mäenpää

Juha-Matti Mäenpää

Tommi Mäenpää

Heikki Mäenpää

Tuomas Mäenpää

Annika Mäenpää

Hilja Mäenpää

Ilmi Mäenpää

Salme Kesti

Merja Lahtinen

Tina Calleja

Lyydia Koskinen

Tuomas Mäenpää

Juho Koskinen

Kaarle Koskinen

Jaakko Kukko

Fanny Koskinen

Tuomas Kukko

Susanna Kukko

Jaakko Koskinen

Tuomas Kukko

Anna-Liisa Koskinen

Maria Kukko

Vilhelmiina Vähä-Sauso

Tuomas Koskinen

Mikko Seppälä

Yrjö Koskinen

Frans Koskinen

Liisa Kukko

Juho Koskinen

Matti Åivobäck

Jaakko Kukko

Elsa Koskela

Elvi Marttila

Susanna Kukko

Olavi Saarinen

Maria Koskela

Anni Saarinen

Juho Kukko

Iisak Kukko

Aino Saarinen

Liisa Kukko

Arthur Isakson

Iisak Kukko

Arthur Isakson

Robert Isakson

Mikko Kukko

Lillian Isakson

Ruth Norling

Penny Jeronimus

Maria Kukko

Ruth Isakson

Martti Laturi

Osmo Laturi

Panu Laturi

Saana Laturi

Toivo Laturi

Rainer Laturi

Toni Laturi

Herman Laturi

Salla Laturi

Martta Laturi

Jani Laturi

Mikko Rinnasto

Mauno Laturi

Markku Rinnasto

Aulis Rinnasto

Susanna Rinnasto

Iida Rinnasto

Anna Sillanpää

Pauli Rinnasto

Hannes Siltala

Soile Rinnasto

Liisa Sillanpää

Heini Siltala

Sanna Rinnasto

Juho Laturi

Vieno Laturi

Antti Rinnasto

Markus Rinnasto

Timo Rinnasto

Juha Rinnasto

Ahti Rinnasto

Anne Rinnasto

Jaakko Erkkilä

Esa Erkkilä

Essi Erkkilä

Maria Sillanpää

Hilda Laturi

Helli Pispa

Eeva Rinta-Kiikka

Mikko Hakomäki

Irene Flander

Sari Erkkilä

Juho Sillanpää

Juho Hakomäki

A Flander

Petri Lammi

Arvi Jussila

Aki Lammi

Laina Jussila

Raini Niemelä

Kalle Sillanpää

Mervi Lammi

Olivia Laasanen

Eero Jussila

Juho Sillanpää

Lauri Jussila

Terhi Lammi

Arto Jussila

Maria Flander

Eino Kallio

Auli Kallio

Lassi-Pekka Ojala

Raija Sillanpää

Sari Marttila

Veli-Jussi Ojala

Tuomas Sillanpää

Kaarlo Sillanpää

Markku Sillanpää

Ville Ojala

Harri Sillanpää

Tiia Marttila

Sinikka Torkko

Tero Marttila

Miia Marttila

Kauno Torkko

Tatu Juntunen

Outi Marttila

Jere Juntunen

Antti Pollari

Klemetti Pollari

Hilkka Torkko

Kajsa Laaksonen

Markku Torkko

Henna Torkko

Petri Torkko

Jaakko Sillanpää

Heikki Torkko

Jani Torkko

Eino Torkko

Leena Torkko

Juha Kettunen

Susanna Sillanpää

Tuomas Torkko

Johanna Knuuttila

Liisa Torkko

Elina Knuuttila

Seija Torkko

Ossi Heinonen

Joni Heinonen

Mirja Torkko

Riitta Hurri

Teemu Lehto

Veikko Torkko

Paula Torkko

Jan Tukiainen

Eija Torkko

Paula Kuusisto

Eini Torkko

Timo Kuusisto

Vilho Kuusisto

Ari Luoma

Ville Mannila

Hilkka Lammi

Mirja Luoma

Marika Mannila

Juha Luoma

Esa Nurminen

Helena Lammi

Niina Nurminen

Helvi Lammi

Sari Kraft

Uki Torkko

Heli Lammi

Kaapo Torkko

Eila Sillanpää

Jaakko Lammi

Antti Lammi

Mika Lammi

Elias Lammi

Petri Vatilo

Hille Lammi

Minna Vatilo

Jussi Rintamäki

Jaakko Sillanpää

Minna Sillanpää

Mikko Rintamäki

Eeva-Liisa Lammi

Josefiina Sillanpää

Juho Mullo

Hannu Rintamäki

Aatu Rintamäki

Henna Rintamäki

Sami Myntti

Emilia Myntti

Nea Nurminen

Tuula Sillanpää

Sointu Korpi

Suvi Myntti

Niko Nurminen

Pasi Myntti

Onni Myntti

Arnold Rinell

Eileen Erikson

Jaakko Myntti

Esteri Myntti

Anna Seppälä

Elaine Rinell

Eik Erikson

Oskari Myntti

Jan Myntti

Eugene Erikson

Villiam Myntti

Verner Myntti

Cynthia Myntti

Anna Myntti

Valeria Myntti

Rebekah Beron

Andrea Myntti

Agatha Myntti

Ivie Myntti

Kalle Myntti

Donald Myntti

Charles Myntti

Kirsi Myntti

Frans Myntti

Ona Myntti

Anna Myntti

Beron Selkregg

Mikko Sillanpää

Johanna Myntti

Laura Myntti

Mills Selkregg

Tuomas Myntti

Tuomas Myntti

Eeti Myntti

Ismo Marttila

Mikael Myntti

Elma Myntti

Timo Marttila

Katja Hämäläinen

Jaakko Myntti

Kaarle Myntti

Ellen Myntti

Riitta Marttila

Kimmo Hämäläinen

Juho Myntti

Juho Myntti

Lotta Kohtala

Kalle Mörk

Anne Marttila

Tommi Koskela

Susanna Myntti

Hilja Mörk

Susanna Hakola

Maria Hakola

Serafina Hakola

Anna-Liisa Hakola

Tuomas Hakola

Juho Hakola

Anni Valtonen

Toni Verto

Edla Hakola

Tyyne Saari

Matti Verto

Ritva Valtonen

Teemu Verto

Jaakko Hakola

Marjaana Verto

Ari Kivioja

Johannes Hakola

Kirsti Anttila

Marko Kivioja

Oskari Hakola

Jimmy Wiklund

Lauri Anttila

Lauri Anttila

Kirsi Anttila

Oiva Anttila

Karin Anttila

Kalle Anttila

Pentti Anttila

Lauri Anttila

Sari Anttila

Mari Anttila

Sirkka Anttila

Mia Anttila

Lillemor Anttila

Markku Anttila

Linnea Anttila

Kiia Hytönen

Mika Leistiö

Anna Iso-Kukko

Viivi Leistiö

Tuija Juurikkapuro

Matti Leistiö

Onni Leistiö

Lauri Leistiö

Helli Anttila

Maria Loukko

Esa Argillander

Venla Ristimäki

Heli Argillander

Päivi Juurikkapuro

Aleksi Ristimäki

Lauri Anttila

Teuvo Anttila

Marketta Anttila

Pinja Argillander

Lilja Anttila

Timo Argillander

Matti Anttila

Helli Anttila

Nelli Argillander

Eino Anttila

Antti Åivobäck

Veli Lehtinen

Aune Anttila

Jorma Lehtinen

Jukka Lehtinen

Juho Lehtinen

Aki Lehtinen

Antti Lehtinen

Niko Saarenmäki

Jari Saarenmäki

Henna Saarenmäki

Arvi Anttila

Pirjo Lintala

Leena Saarenmäki

Annika Saarenmäki

Kauko Mahlamäki

Kari Mäkijouppila

Kirsti Mahlamäki

Jarno Uusi-Penttilä

Sirpa Mäkijouppila

Jonte Uusi-Penttilä

Maria Hakola

Vilho Mahlamäki

Minttu Kahelin

Anne-Maarit Mahlamäki

Minna Kahelin

Tuomas Kahelin

Erkki Mahlamäki

Rami Mahlamäki

Mikko Mahlamäki

Lilja Mahlamäki

Krista Mahlamäki

Henna Mahlamäki

Jonna Mänty

Sissel Smeds

Pisa Smeds

Maria Sillanpää

Isabel Smeds

Marja-Kiisa Mahlamäki

Nina Smeds

Lauri Mahlamäki

Annika Smeds

Nea Smeds

Ville Suomalainen

Mika Suomalainen

Janita Suomalainen

Tuomas Loukko

Tomi Suomalainen

Sinikka Mahlamäki

Eino Mahlamäki

Frans Loukko

Senni Suomalainen

Pekka Suomalainen

Sofia Suomalainen

Toivo Mahlamäki

Lea Mahlamäki

Marko Mahlamäki

Petri Mahlamäki

Lasse Mahlamäki

Teemu Mahlamäki

Heidi Mahlamäki

Tiia Mahlamäki

Jyrki Mahlamäki

Jimi Mahlamäki

Veijo Mahlamäki

Juho Sillanpää

Anne Mahlamäki

Jenna Yliranta

Kati Mahlamäki

Marko Raitaluoto

Harri Antila

Arthur Antila

Tuomas Mahlamäki

Miika-Daniel Antila

Seija Mahlamäki

Hannu Antila

Samuel Antila

Airi Mahlamäki

Hannele Antila

Joona Antila

Kari-Matti Antila

Henrik Åivobäck

Raija Rinta

Tarja Ahola

Anne Rinta

Tuukka Rajala

Helmi Rinta

Juho Rinta

Esa Rinta

Tuomas Kamila

Vilho Rinta

Sari Rinta

Malla Kamila

Nella Kamila

Esko Rinta

Matti Rinta

Juha Rinta

Pasi Rinta

Maria Jussila

Nea Rinta

Tuomas Sillanpää

Väinö Rinta

Ritva Rautio

Anni Ala-Mattinen

Pirkko Kivistö

Aleksi Ala-Mattinen

Susanna Hakola

Kerttu Rinta

Kari Kivistö

Minna Rautio

Akseli Ala-Mattinen

Elsa Rinta

Arja Rautio

Emma Ala-Mattinen

Niilo Hakola

Arvi Jussila

Marjaana Rautio

Iida Ala-Mattinen

Aila Hakola

Saima Jussila

Laina Jussila

Vilhelmiina Hakola

Minna Sillanpää

Lauri Jussila

Lilja Hakola

Edla Hakola

Eino Hakola

Toivo Hakola

Jaakko Hakola

Inkeri Hakola

Maria Sillanpää

Hanna Hakola

Tuomas Sillanpää

Aili Hakola

Kristoffer Gidlöf

Gert Gidlöf

Tuomas Sillanpää

Johanna Sillanpää

Niilo Hakola

Liisa Hakola

Hellen Gidlöf

Poikalapsi Iso-Kukko

Jaakko Sillanpää

Saini Jaaksi

Hans Ljungström

Tyttölapsi Iso-Kukko

Artturi Sillanpää

Gudrun Gidlöf

Martin Ljungström

Mikko Iso-Kukko

Ari Jaaksi

Eveliina Ljungström

Jaakko Parkkari

Juho Parkkari

Manu Jaaksi

Vesa Jaaksi

Vilja Jaaksi

Tuomas Parkkari

Sari Jaaksi

Alf Östlund

Mikko Iso-Kukko

Anna Parkkari

Yrjö Latvala

Mirja Jaaksi

Ola Östlund

Samuel Östlund

Maria Parkkari

Martta Kallioluoma

Jan Östlund

Tuomas Vilén

Eino Koskiniemi

Jaakko Parkkari

Ulla Mäkelä

Annika Vilén

Meeri Jaaksi

Eero Koskiniemi

Arto Mäkelä

Rasmus Mäkelä

Frans Koskiniemi

Antti Saari

Matti Parkkari

Lauri Koskiniemi

Orvokki Jaaksi

Jukka Saari

Arttu Saari

Juho Parkkari

Martta Koskiniemi

Elina Saari

Sini Tulisalmi

Asma Abdel Kawy

Jaakko Parkkari

Tauno Koskiniemi

Timo Tulisalmi

Mikko Tulisalmi

Halima Abdel Kawy

Jaakko Parkkari

Helvi Koskiniemi

Lea Jaaksi

Osmo Tulisalmi

Juha Tulisalmi

Safiyah Abdel Kawy

Frans Parkkari

Vieno Koskiniemi

Iman Snickars

Riitta Korpi

Fatima Abdel Kawy

Uuno Koskiniemi

Mikko Snickars

Ahmed Abdel Kawy

Tauno Korpi

Niina Hakala

Susanna Seppälä

Ali Abdel Kawy

Lempi Akkola

Toini Korpi

Raija Korpi

Marko Hakala

Elisabeth Seppälä

Vilho Akkola

Taimi Korpi

Jenni Hakala

Mauri Pelto

Maria Seppälä

Jenny Seppälä

Pertti Pelto

Kristoffer Mattas

Mikko Seppälä

Kalevi Pelto

Auli Berg

Patrik Mattas

Unto Laine

Sofia Seppälä

Cecilia Mattas

Auli Laine

Marlene Berg

Frank Berg

Susanne Berg

Juho Seppälä

Olavi Laine

Jari Laine

Lasse Laine

Camilla Laine

Kai Laine

Mika Laine

Ahti Laine

Larissa Laine

Nea Laine

Esa Laine

Jere Laine

Sari Pukkila

Helge Pukkila

Tuomas Seppälä

Jari Pukkila

Katja Pukkila

Lars Pukkila

Rami Pukkila

Sami Purtonen

Terttu Pukkila

Nina Ranta

Eetu Purtonen

Anja Suomi

Jyrki Sivula

Thea Pukkila

Tuomas Kuittinen

Juho Suomi

Vilho Suomi

Eija Sivula

Tommi Kuittinen

Venni Suomi

Janne Eklund

Tanja Pukkila

Ann Eklund

Maria Seppälä

Kirsi Pukkila

Kari Pukkila

Krista Pukkila

Ville Kumpulainen

Juhani Krook

Nina Krook

Tomi Kumpulainen

Maria Suomi

Arvo Krook

Matti Krook

Mikko Kumpulainen

Tuomas Seppälä

Kauko Jokela

Jaakko Erkkilä

Maria Seppälä

Mikko Seppälä

Maria Seppälä

Maria Iso-Sauso

Kalevi Jokela

Eija Jokela

Essi Erkkilä

Juho Seppälä

Liisa Seppälä

Harri Liuko

Jaakko Seppälä

Anna Seppälä

Jaakko Seppälä

Vilho Jokela

Helen Jokela

Ilkka Liuko

Lauri Liuko

Liisa Seppälä

Susanna Seppälä

Rami Liuko

Brita Seppälä

Mikko Seppälä

Mikko Seppälä

Marko Jokela

Brita Seppälä

Jaakko Seppälä

Jaakko Seppälä

Väinö Seppälä

Kalervo Jokela

Johanna Jokela

Maria Löija

Karin Löija

Jaakko Åivobäck

Juho Seppälä

Tuomas Seppälä

Joni Jokela

Maria Seppälä

Eija Parkkari

Päivi Laaksoharju

Juho Taittonen

Liisa Taittonen

Juho Lehtinen

Katri Kurvinen

Fredrika Seppälä

Merja Parkkari

Sofia Lehtinen

Aili Haanpää

Kosti Parkkari

Lauri Kurvinen

Senja Blum

Sami Huttunen

Simo Seppälä

Anne Parkkari

Katariina Åivobäck

Niilo Blum

Pauliina Pajari

Liisa Seppälä

Risto Sumuvuori

Martha Blum

Juho Sumuvuori

Simo Seppälä

Maria Seppälä

Ari Sumuvuori

Miika Sumuvuori

Saima Blum

Jaakko Seppälä

Saku Sumuvuori

Henry Sumuvuori

Hanna Sumuvuori

Tuomas Seppälä

Mikko Taittonen

Paavo Sumuvuori

Maria Sumuvuori

Markus Sumuvuori

Harry Sumuvuori

Liisa Åivobäck

Sari Sumuvuori

Maria Mallula

Ismo Sumuvuori

Markku Sumuvuori

Jaakko Mallula

Jaakko Sundberg

Hannu Niemi

Tuomas Mallula

Anne Sumuvuori

Arvo Sundberg

Niina Niemi

Jaakko Mallula

Mikko Mallula

Ville Rauhala

Mikko Mallula

Ismo Sumuvuori

Margeta Åivobäck

Poikalapsi Iso-Kukko

Anna Taittonen

Jussi Rauhala

Hilma Mallula

Liisa Iso-Kukko

Antti Sumuvuori

Antti Rauhala

Hilma Mallula

Heli Sumuvuori

Maria Iso-Kukko

Heikki Sumuvuori

Arttu Rauhala

Iida Mallula

Matti Sumuvuori

Juho Iso-Kukko

Mikko Rauhala

Eero Sumuvuori

Jukka Sumuvuori

Poikalapsi Iso-Kukko

Milla Rauhala

Pentti Sumuvuori

Pentti Sumuvuori

Anna Seppälä

Tuomas Kukko

Ellen Sundberg

Sauli Ritari

Risto Saari

Maria Martonen

Esko Saari

Margareta Taittonen

Maria Malmgren

Tapio Saari

Otto Martonen

Nita Ahola

Tuija Saari

Janne Ahola

Osmo Saari

Jaakko Mallula

Susanna Malmgren

Saku Saari

Tomi Saari

Maria Mallula

Sami Saari

Yrjö Saari

Tony Mäenpää

Jaakko Taittonen

Mikko Backman

Jaakko Malmgren

Timo Mäenpää

Toivo Saari

Jasmine Mäenpää

Jaakko Backman

Mikko Backman

Liisa Iso-Kukko

Pirkko Saari

Tino Myllyselkä

Liisa Backman

Tarja Mäenpää

Miikka Myllyselkä

Maria Backman

Teija Mäenpää

Simon Raukko

Anna Ingo

Piia Gylling

Matti Ingo

Andry Raukko

Werner Raukko

Pirjo Saari

Juho Taittonen

Maja Ingo

Hannu Gylling

Brita Ingo

Jaakko Tankka

Eino Lehtonen

Juho Tankka

Maria Filla

Kaarlo Lehtonen

Anna Taittonen

Raili Aho

Anna Filla

Toivo Aho

Sanna Lehtonen

Sinikka Aho

Juho Myllymäki

Vilho Aho

Eino Aho

Jaakko Myllymäki

Tuomas Taittonen

Jaakko Myllymäki

Reino Aho

Tuomas Myllymäki

Juho Myllymäki

Serafia Myllymäki

Einar Nyppeli

Juho Myllymäki

Tuomas Myllymäki

Liisa Backman

Susanna Myllymäki

Fanny Ilkka

Maria Backman

Serafia Kuusisto

Anna Backman

Tyyne Ilkka

Liisa Backman

Maria Backman

Iisak Ilkka

Anni Ilkka

Erkki Löija

Matts Löija

Susanna Backman

Maria Ilkka

Wilho Ilkka

Jaakko Backman

Maria Backman

Liisa Backman

Juho Backman

Anna Backman

Brita Backman

Juho Backman

Liisa Backman

Hanna Rinta

Anna Backman

Helmi Grew

Karl Sundberg

Christoffer Sundberg

Jaakko Backman

Sofia Backman

Jussi Rinta

Liisa Backman

Aila Hakomäki

Ville Rinta

Brita Seppälä

Maija Rinta

Erkki Hakomäki

Jaakko Hakomäki

Maria Backman

Liisa Annala

Johanna Sauso

Elvi Kukkanen

Niina Rintamäki

Ulrika Backman

Eeva Hakomäki

Pekka Rintamäki

Matti Backman

Riikka Yliluoma

Simo Backman

Leena Hakomäki

Matias Yliluoma

Fredrika Backman

Fredrik Thors

Juho Hannuksela

Liisa Hannuksela

Ines Nordström

Maria Backman

Anna Hannuksela

Herman Nordström

Mikko Backman

Jaakko Hannuksela

Vilma Nordström

Jaakko Backman

Maria Hassinen

Brita Backman

Mikko Backman

Erik Nordström

Liisa Backman

Liisa Backman

Evald Nordström

Johan Hassinen

Maria Backman

Liisa Seppälä

Elis Nordström

Alexander Hassinen

Brita Seppälä

Johan Hassinen

Einar Molander

Maria Seppälä

Anna Björn

Amanda Hassinen

Karin Molander

Mona Lindvall

Brita Hassinen

Liisa Seppälä

Maria Björn

Maria Hassinen

Arthur Lönnqvist

Matts Hassinen

Henrik Seppälä

Juho Björn

Johan Hassinen

Lena Hassinen

Anita Lönnqvist

Selma Hassinen

Juho Seppälä

Ida Hassinen

Hilma Hassinen

Johan Åivobäck

Carin Korp

Johan Sydänmetsä Närv..

Brita Tylli

Hilma Hassinen

Otto Hassinen

Katarina Hagström

Malin Löija

Maria Kortjärvi

Johan Warg

Matts Warg

Johan Warg

Brita Hassinen

Lars Hagström

Ernst Hagström

Jannike Hagström

Elias Westersund

Leander Hassinen

Anders Hassinen

Carl Hagström

Nils Hagström

Juho Löija

Nina Hagström

Kalle Hagström

Kaisa Löija

Susanna Liedes

Birgitta Hagström

Matti Löija

Juho Liedes

Erik Löija-Strang

Antti Löija-Strang

Antti Löija

Antti Löija Herronen

Erkki Venetjoki

Lisa Löija

Lisa Westersund

Brita Löija

Margareta Löija

Anna Järvilä

Margeta Alaspää

Maria Löija

Jaakko Alaspää

Anders Aho-Alperi

Erik Aho

Oskari Aho

Johan Hannila-lång

Brita Hannila-lång

Jonas Alperi

Anders Alperi

William Furu

Ina Furu

Hans-Erik Krokfors

Nils Löija

Henrik Kuorikoski - Q..

Johan Mikkola

Catharina Hannila

Jaakko Kuorikoski

Johan Komsi

Matti Kuorikoski

Brita Löija

Maria Komsi

Juha Könni

Henric Mikkola

Valborg Löija

Henrik Mikkola

Susanna Mikkola

Maria Hannila

Juho Lång

Heikki Lång

Liisa Mikkola

Jacob Mikkola

Matti Komsi

Matti Haapoja

Kreeta Haapoja

Priitta Haapoja

Erkki Alperi

Kaisa Alperi

Liisa Kuorikoski

Kalle Kuorikoski

Selma Kuorikoski

Ahti Kuorikoski

Ahti Kuorikoski

Kaarina Alperi

Brita Alperi

Heikki Lång

Anders Aho-Alperi

Lisa Löija

Henrik Alperi

Jonas Alperi

Anna Kaustinen

Brita Räf

Valborg Alperi

Henrik Virkkala

Maria Virkkala

Mariana Järvilä

Jaakko Jylhä

Constantine Jylhä

Johan Räf

Maria Räf

Matti Virkkala

Juho Räf

Leena Kentala

Matts Räf

Erik Räf

Henrik Räf

Anders Räf

Jacob Räf

Susanna Räf

Maria Järvilä

Valborg Räf, Jylhä

Erik Kuorikoski

Henrik Räf

Matts Kuorikoski

Michel Räf

Henrik Kuorikoski

Daniel Kuorikoski

Brita Räf

Brita Kuorikoski

Erik Räf

Catharina Kuorikoski

Juho Räf, Jylhä

Jacob Kuorikoski

Johan Kuorikoski

Johan Jylhä

Heikki Jylhä

Heikki Jylhä

Jaakko Jylhä

Jaakko Jylhä

Brita Räf, Jylhä

Antti Jylhä-Virkkala

Heikki Jylhä-Virkkala

Kaisa Jylhä

Jaakko Kuorikoski

Karin Virkkala

Margareta Räf, Jylhä

Juho Virkkala

Marketta Virkkala

Matts Teirikangas-Räf

Maria Teirikangas

Jacob Geddala

Juho Huntus

Antti Huntus

Marja Huntus

Margeta Vintturi

Jacob Huntus

Mariana Järvilä

Maria Räf Teirikangas

Jeremias Huntus

Maria Järvilä

Eila Erkkilä

Michel Geddala-Vinttu..

Johan Vintturi

Joonas Huntus

Juho Purola

Aino Myntti

Asta Erkkilä

Esa Erkkilä

Brita Kuorikoski-Gedd..

Susanna Purola

Unto Erkkilä

Joonas Virkkala

Matilda Virkkala

Sari Erkkilä

Antti Bengtilä

Anders Bengtilä

Maria Kentala

Joona Virkkala

Marja-Leena Myntti

Anna Järvilä-Haapasalo

Maria Järvilä

Tauno Myntti

Juha Myntti

Jussi-Veikko Myntti

Brita Järvilä

Juho Purola

Janne Myntti

Maria Järvilä

Maria Järvilä

Susanna Purola

Liisa Björn

Margareta Penttilä

Joonas Virkkala

Elias Björn

Matts Björn

Greta Järvilä-Haapasa..

Anna Järvilä-Haapasalo

Brita Björn

Juho Kentala

Juho Kentala

Leena Kentala

Leena Kentala

Jaakko Kolabäck

Maria Penttilä

Katariina Tunkkari

Johan Alikentala

Maria Tunkkari

Elias Alikentala

Antti Järvilä, Varila

Leena Järvilä

Juho Tunkkari

Antti Tunkkari

Karin Bengtilä

Leander* Tunkkari

Martti Tunkkari

Matti Tunkkari

Tapani Tunkkari

Lauri Koskenniemi

Martti Koskenniemi

Kaarlo Klemola

Aino Koskenniemi

Hilma Klemola

Martta Oravala

Anna-Maija Rehnfors

Iiro Koskenniemi

Eero Koskenniemi

Okko Koskenniemi

Aurora Koskenniemi

Margareta Karhulahti

Anders Kentala

Tuulia Hero

Maria Karhulahti

Sefanias Lintilä

Amalia

Antti Virkkala

Ilmari Hero

Katja Klemola

Juha Virkkala

Veikko Hero

Daniel Virkkala

Tuomas Hero

Arto Klemola

Marketta Virkkala

Leena Virkkala

Juho Kentala

Kasper Karimaa

Liisa Klemola

Väinö Klemola

Erkki Klemola

Kiira Karimaa

Henrik Räf

Jukka* Klemola

Erika Klemola

Oskar Karimaa

Pertti Klemola

Hannes Karimaa

Juho Palo

Eliel Öhman

Jaakko Palo

Krista Klemola

Sylvia Öhman

Susanna Palo

Jenny Palo

Juuso Klemola

Tapio Louhi

Jaana Lindroos

Serafia Palo

Lydia Palo

Antti Louhi

Aarre Palo

Merja Palo

Juha Palo

Aleksanteri Palo

Janne Lindroos

Julia Lindroos

Aarne Palo

Alpo Palo

Stina Palo

Maria Palo

Maija Riihimäki

Aarre Palo

Tiina Palo

Sofia Salminen

Maija Palo

Kaino Palo

Markus Koskela

Sanna Palo

Tyyne Filppula

Matti Nisula

Jacobus Koskela

Sanna Palo

Hilma Filppula

Heikki Nisula

Maria Koskela

Juha Palo

Aino Filppula

Helinä Nisula

Elisabet Koskela

Tatu Kuusimurto

Serafia Niemi

Armi Nisula

Johannes Koskela

Irma Tanner

Teea Kuusimurto

Edla Niemi

Tuula Nisula

Matti Marttila

Totti Kuusimurto

Anna Bengtilä-Gäddala

Juha Riihimäki

Matti Niemi

Kai Tanner

Siiri Tanner

Mikko Riihimäki

Susanna Niemi

Juha Tanner

Harri Tanner

Matti Riihimäki

Juha Niemi

Iiris Tanner

Hulda Filppula

Hermanni Riihimäki

Marja Tanner

Ossi Tanner

Eetu

Aleksanteri Riihimäki

Ritva Tanner

Ari Tanner

Iina

Eino Filppula

Jaakko Riihimäki

Lempi Koskela

Juhani Tanner

Anneli Filppula

Yrjö Filppula

Tapio Filppula

Heikki Salokangas

Mervi Salokangas

Laura Filppula

Joachim Salokangas

Lauri Salokangas

Jukka-Pekka Salokangas

Saga Salokangas

Matti Filppula

Jussi Salokangas

Jaakko Filppula

Sakari Filppula

Martti Filppula

Marja-Leena Filppula

Johanna Filppula

Anton Kiili

Annikki Filppula

Mauno Filppula

Mikael Filppula

Miikka Filppula

Onni Filppula

Jemil Filppula

Anna Räf

Margareta Koskela

Jesse Filppula

Jerica Filppula

Juho Koskela

Mauri Filppula

Jiri Filppula

Maria Koskela

Eino Filppula

Janika Filppula

Anna Teirikangas

Antti Koskela

Liisa Marttila

Esko Filppula

Kaisa Virkkala

Anna Koskela

Eeva-Liisa Filppula

Joni Hurmerinta

Jonas Koskela

Ale Filppula

Ari Filppula

Antti Räf

Leena Koskela

Marianne Saranpää

Asta Filppula

Elisabet Koskela

Saila Saranpää

Matti Koskela

Tarja Filppula

Juhani Filppula

Jaakko Filppula

Mika Suonsyrjä

Malin Penttilä

Ilkka Suonsyrjä

Tomi Suonsyrjä

Heidi Suonsyrjä

Helena Filppula

Timo Suonsyrjä

Sanna Suonsyrjä

Tauno Filppula

Jani Tyynismaa

Maria Runsala

Antti Alaspää-Löija

Maija-Liisa Filppula

Sari Suonsyrjä

Juha Tyynismaa

Samuel Runsala

Henna Tyynismaa

Anna Virkkala

Petri Laurila

Susanna Laurila

Aurora Filppula

Kaisa Filppula

Elisa Laurila

Henri Filppula

Mathias Filppula

Maarit Filppula

Sakari Filppula

Harri Filppula

Maja Koski

Ilkka Loppi

Milma Vilppula

Markus Filppula

Anna Filppula

Klara Koski

Liisa Loppi

Jaakko Marttila

Hilkka Vilppula

Jaakko Koski

Seppo Rintasalo

Ulrika Marttila

Matti Koski

Jaakko Filppula

Armi Vilppula

Vuokko Rintasalo

Taneli Virkkala

Joona Virkkala

Orvokki Rintasalo

Juha Bengtilä

Erkki Ormala

Sirkka Vilppula

Emma Vilppula

Juha Virkkala

Markku Ormala

Sanni Vilppula

Jorma Vilppula

Juha-Pekka Vilppula

Samu Vilppula

Lauri Vilppula

Kalervo Vilppula

Sirpa Vilppula

Sini Kauppila

Olli-Pekka Kiukkonen

Salli Kiukkonen

Milla Kivioja

Olavi Vilppula

Raija Vilppula

Jenni-Mari Kiukkonen-..

Aliisa Kivioja

Henna-Riikka Kiukkonen

Vilma Kivioja

Emilia Laine

Jarkko-Juhani Laine

Elina Laine

Annika Laine

Kaija Vilppula

Elias Virkkala

Tanja Laine

Jaakko Järvinen

Mikko Laine

Ville Linna

Tuuli Valle

Elias Penttilä

Matti Räf

Susanna Linna

Brita Virkkala

Venla Valle

Timo Valle

Sirkka-Liisa Järvenky..

Otto Valle

Sonja Valle

Maria Virkkala

Teppo Valle

Santeri Valle

Simeon Valle

Tuomas Aho

Lena Virkkala

Inka Rautio

Siiri Aho

Juho Filppula

Malmi Vilppula

Joonas Aho

Marjatta Järvenkylä

Hulda Filppula

Alec Rautio

Matti Virkkala

Kare Rautio

Fredrika Filppula

Axel Rautio

Elias Virkkala

Matias Filppula

Joni Järvenkylä

Jori Järvenkylä

Mikko Virkkala

Juho Virkkala

Maria Virkkala

Hilja Venetjoki

Joa Järvenkylä

Susanna Virkkala

Antti Järvilä, Varila

Mikko Järvenkylä

Brita Järvilä

Elsa Järvenkylä

Heikki Järvilä

Maria Järvilä

Otso Sarkola

Antti Järvilä

Jyri Järvenkylä

Marja Järvenkylä

Kerttu Sarkola

Matts Penttilä

Brita Penttilä

Matti Järvilä

Vuokko Sarkola

Jacob Herlevi-Räf

Margareta Herlevi

Maria Järvilä

Jaakko Kuorikoski - Q..

Vili Ranivaara

Klara Järvilä

Matts Kuorikoski

Raisa Järvenkylä

Frida Ranivaara

Henrik Kuorikoski - Q..

Erik Kuorikoski

Janica Patrakka

Erik Kuorikoski

Abraham Kuorikoski

Pekka Patrakka

Jemina Patrakka

Matts Kuorikoski

Anna Kuorikoski

Raimo Patrakka

Maria Patrakka

Erika Strömberg

Jaakko Kuorikoski

Jaakko Kuorikoski

Tellervo Vilppula

Risto Patrakka

Juho Klemola, Löija

Lauri Löija

Matti Kuorikoski

Kaisa Kuorikoski

Marja Huntus

Reima Patrakka

Sara Vilppula

Pentti Vilppula

Ahti Vilppula

Vili Vilppula

Alexander Vilppula

Anna Kuorikoski

Juho Nikula

Aino Nikula

Ahti Kuorikoski

Juho Kuorikoski

Matti Kuorikoski

Henrik Kuorikoski

Matts Vintturi

Heikki Kuorikoski

Anna Kuorikoski

Antti Kuorikoski

Ahti Kuorikoski

Johan Kuorikoski

Leena Kuorikoski

Maria Nikula

Aina Nikula

Aino Nikula

Matti Kuorikoski

Maija Rauma

Selma Kuorikoski

Henrik Kuorikoski

Kalle Kuorikoski

Liisa Kuorikoski

Daniel Kuorikoski

Heikki Kuorikoski

Brita Juoperi

Juho Kolabäck

Brita Kuorikoski

Matts Vintturi

Catharina Kuorikoski

Jacob Kuorikoski

Johan Kuorikoski

Jaakko Orjala

Emilia Tikanoja

Tuttu Tikanoja

Gabriel Kuorikoski

Anna Kuorikoski

Kaisa Räf

Kalle Tikanoja

Tapani Tikanoja

Brita Kuorikoski

Antti Honka

Juho Honka

Maria Honka

Anna Hassinen

Elisabet Tikanoja

Maunu Tikanoja

Elias Björn

Frithiof Tikanoja

Marjatta Tikanoja

Erik Geddala-Vintturi

Matts Alikentala

Johan Alikentala

Jaakko Tikanoja

Valborg Vintturi

Anders Kentala

Varpu Tikanoja

Martti Kaino

Maria Kaino

Erik Kaino-Wirkkala

Anna Kaino-Wirkkala

Erik Cainberg

Urpo Tikanoja

Valborg Teirikangas

Margareta Räf-Teirika..

Heikki Kuorikoski

Juho Räf-Teirikangas

Matti Teirilä

Liisa Teerikangas

Maria Teirikangas

Matti Kuorikoski

Anders Räf

Anna Räf

Jacob Räf

Kaarina Virkkala

Lisbet Räf

Matti Virkkala

Margeta Räf

Juho Virkkala

Matti Räf

Marketta Virkkala

Liisa Virkkala

Brita Virkkala-Polso

Juho Räf

Matti Räf

Kalle Kuorikoski

Johan Räf

Antti Räf

Antti Räf

Matti Räf

Antti Kuorikoski

Erkki Räf

Juho Räf

Maria Räf

Leena Kentala

Anna Räf Huntus

Margeta Känsälä

Anders Dunkar

Juho Huntus

Matthias Dunkar

Erkki Huntus

Jeremias Huntus

Catharina Dunkar

Michael Dunkar

Matts Huntus Warg

Matts Dunkar

Fredric Duncar Tunkka..

Johan Dunkar

Anna Dunkar

Antti Huntus

Kaisa Tunkkari

Jonas Dunkar

Antti Räf

Anders Dunkar

Helena Dunkar

Erik Räf

Jonas Dunkar

Maria Dunkar

Maria Räf

Margareta Huntus

Henrik Räf

Maria Huntus

Anna Känsälä

Liisa Virkkala

Liisa Huntus

Juho Kentala

Carl Warg-Kåks

Carl Warg-Kåks

Brita Åivobäck

Fredrika Klemetsö

Karl Åkerman

Johan Åkerman

Karl Nääs

Erik Warg-Kåks

Anna Warg-Kåks

Johan Warg

Margareta Warg

Dordi Löija

Gabriel Krokvik - Warg

Johan Krokvik

Matts Warg

Leena Warg

Erkki Backala

Anna Nikula

Kreeta Finnilä

Kreeta Kentala

Liisa Rauma

Erik Nikula

Lars Hagström

Brita Savo Heikkilä

Matti Rauma

Matti Rauma

Brita Ollisbacka

Matts Vitick

Matts Vitick

Ruth Vitick

Nils Hagström

Henrik Savo Heikkilä

Matti Savo

Liisa Heikkilä

Maria Hannila

Erik Aho

Birgitta Hagström

Daniel Savo

Lisa Heikkilä

Brita Hannila-lång

Heikki Löija

Johan Savo

Johan Savo

Valborg Savo

Karin Storcaino

Henrik Savo

Erkki Alperi

Taneli Alperi

Juho Löija

Maria Alaspää

Elias Alaspää

Brita Alperi

Elias Westersund

Lauri Saari

Matti Saari

Jaakko Saari

Maria Saari

Kaisa Löija

Matti Warg

Jaakko Järvilä-Warg

Greta Järvilä-Haapasa..

Maria Torppa

Heikki Torppa

Gabriel Warg

Henrik Torppa

Matti Torppa

Anders Karvonen

Matts Karvonen

Matts Karvonen

Gabriel Torppa

Juhani Torppa

Maria Torppa

Antti Torppa

Matti Isosalo

Matti Kattilakoski

Antti Honka

Margareta Kattilakoski

Matts Alikentala

Liisa Torppa

Anna Kattilakoski

Liisa Humalalampi

Matti Hotakainen

Liisa Hotakainen

Liisa Björkbacka

Greta Store

Oskari Aho

Lisa Kattilakoski

Liisa Virkkala

Johan Jylhä

Matti Virkkala

Susanna Kattilakoski

Juho Kentala

Heikki Jylhä-Virkkala

Marketta Virkkala

Karin Virkkala

Jaakko Järvilä-Warg

Karin Virkkala

Jaakko Kolabäck

Jaakko Virkkala

Anna Virkkala

Matti Kolabäck

Brita Virkkala

Anna Virkkala

Antti Virkkala

Juha Virkkala

Juho Virkkala, Svartl..

Daniel Virkkala

Marketta Virkkala

Kaisa Virkkala

Anna Virkkala

Marketta Torppa

Juho Virkkala

Juha Virkkala

Marketta Virkkala

Elias Virkkala

Brita Virkkala

Maria Virkkala

Lena Virkkala

Matti Virkkala

Susanna Virkkala

Kaarina Virkkala

Antti Huntus

Matti Virkkala

Matti Virkkala

Juho Virkkala

Leena Virkkala

Hannu Virkkala

Jaakko Kolabäck

Juho Huntus

Lauri Löija

Marketta Virkkala

Matti Kolabäck

Liisa Virkkala

Elias Virkkala

Kaisa Huntus

Juho Virkkala

Antti Torppa

Anna Huntus

Matti Virkkala

Karin Dunkar

Taneli Virkkala

Maria Tunkkari

Matts Dunkar

Mikko Virkkala

Andreas Dunkar

Anders Dunkar

Katariina Tunkkari

Anders Dunkar

Matthias Dunkar

Maria Tunkkari

Kaisa Virkkala

Mikko Tunkkari

Catharina Dunkar

Juho Tunkkari

Juho Dunkar

Michael Dunkar

Antti Tunkkari

Antti Virkkala

Karin Dunkar-Möttönen

Fredric Duncar Tunkka..

Leander* Tunkkari

Anna Dunkar

Antti Tunkkari

Jonas Dunkar

Helena Dunkar

Maria Dunkar

Erkki Virkkala

Juho Polso

Elias Polso

Anna Polso

Matti Tynkkinen

Juho Marjusaari

Anna Marjusaari

Kaapo Virkkala

Fredrik Runeberg

Jaakko Virkkala

Anna Runeberg

Lisbet Virkkala

Ludvig Runeberg

Anna Virkkala

Lorenzo Runeberg

Maria Virkkala

Johan Runeberg

Valter Runeberg

Ulrika Runeberg

Johan Runeberg

Einar Runeberg

Carl Runeberg

Nils Malm

Viktor Runeberg

Jakob Runeberg

Tom Runeberg

Anna Malm

Matts Malm

Emelie Runeberg

Edvard Runeberg

Catharina Malm

Johannes Malm

Nestor Runeberg

Fredrik Runeberg

Johan Malm

Maria Malm

Maria Runeberg

Brita Malm

Johannes Nyman

Petrus Malm

Johan Malm

Petter Nyman

Anna Malm

Maria Nyman

Margareta Malm

Anna Malm

Matts Nyman

Otto Malm

Elina Snellman

Niklas Malm

Anders Donner

Verna Donner

Matts Nyman-Svartsjö

Hilda Malm

Johan Snellman

Elisabet Nyman

Per Malm

Peter Malm

Ossian Donner

John Tornberg

Kilian Malm

Adele Donner

Dolores Tornberg

Jacob Nyman

Amelie Malm

Segrid Malm

Otto Donner

Clary Tornberg

Anna Saari

Catharina Nyman

Erik Asp

Anders Nyman

Johan Svartsjö

Maria Svartsjö

Erik Store

Maria Finnilä

Anna Boholm-Still

Aino Forsnäs

Inna Koskenniemi

Lisa Finnilä

Karin Spik

Maria Riska

Brita Boholm-Still

Anders Forsnäs

Veikko Forsnäs

Martti Koskenniemi

Matti Torppa

Hannu Koskenniemi

Daniel Finnilä

Magdalena Boholm-Still

Matthias Forsnäs

Anna Forsnäs

Eero Koskenniemi

Karin Svartsjö

Jacob Finnilä

Anders Finnilä

Karl Granbacka

Daniel Finnilä

Jacob Nybonde

Johan Smeds

Anna Finnilä

Brita Granbacka

Karin Finnilä

Antti Granbacka

Lisa Svartsjö

Jacob Nygård

Matts Nygård

Anna Gistö

Anders Granbacka

Alexander Granbacka

Arttu Kuusimäki

Venla Wallin

Johan Kuorikoski

Johan Granbacka

Vilho Kuusimäki

Viivi Wallin

Anders Svartsjö

Brita Skullbacka

Kalle Kuorikoski

Anna Granbacka

Enni Kuusimäki

Pirjo Kuusimäki

Veera Wallin

Anna Svartsjö

Malin Hästbacka

Heikki Kuorikoski

Artturi Granbacka

Salme Kuusimäki

Irmeli Salo

Eetu Wallin

Margeta Hästbacka

Erik Granö

Johan Granö

Anders Granbacka

Matti Kuusimäki

Lauri Kuusimäki

Maria Dunkar

Maria Isokangas

Matts Warg

Petteri Kuusimäki

Leo Kuusimäki

Tauno Kuusimäki

Ella Kuusimäki

Mikko Tolonen

Maximo Tolonen

Marja-Leena Kuusimäki

Otto Tolonen

Vilhelm Aurén

Karl Aurén

Greta Slotte

Johan Slotte

Ole Aurén

Katarina Slotte

John Aurén

Karl Slotte

Karin Slotte

Sigrid Slotte

Fredrik Slotte

Martin Slotte

Greta Slotte

Mathias Slotte

Bernice Slotte

Karin Torppa

Ruben Slotte

Bertel Slotte

Elsa Slotte

Anders Slotte

Verna Slotte

Johanna Slotte

Carl Slotte

Anna Slotte

Karl Slotte

Anders Slotte

Maria Slotte

Anders Slotte

Maria Dunkar

Anna Warg

Greta Slotte

Elsa Slotte

Karl Slotte

Siv Slotte

Johan Slotte

Gunnar Slotte

Matts Dunkar

Anna Slotte

Rosa Simonsbacka

Anders Hassinen

Margareta Dunkar

Gabriel Puumala

Juho Puumala

Susanna Liedes

Jacob Huntus

Susanna Dunkar

Brita Kangas-Kentala

Joonas Huntus

Juho Huntus

Juho Manderbacka

Antti Huntus

Kaisa Huntus

Kaisa Klemola

Matts Karvonen

Maria Klemola

Kaisa Pollari

Anna Klemola

Anders Känsälä

Maria Haapala

Erik Känsälä

Juho Löija

Matti Löija

Juho Torppa

Elisabet Pollari

Antti Löija-Strang

Lisa Löija

Margareta Löija

Anders Pollari

Johan Pollari

Anna Pollari

Elisabet Pollari

Anders Pollari

Matti Savo

Maria Torppa

Maria Salo

Lisa Heikkilä

Anna Torppa

Heikki Torppa

Erkki Torppa

Brita Torppa

Marketta Torppa

Brita Torppa

Maria Alperi Store

Maria Torppa

Margareeta Alperi

Henrik Torppa

Kaarina Alperi

Erik Alperi

Henrik Alperi

Matts Alperi

Mikko Löija

Karen Alperi

Karen Alperi

Valborg Alperi

Elsa Löija

Johan Savo

Nils Alperi

Maria Alperi

Taneli Alperi

Anna Saukko

Karen Alperi

Maria Saari