Virkkala - sukua
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Eila Erkkilä

Jaakko Erkkilä

Aino Myntti

Asta Erkkilä

Esa Erkkilä

Essi Erkkilä

Unto Erkkilä

Joonas Virkkala

Matilda Virkkala

Mikko Hakomäki

Matti Warg

Jaakko Järvilä-Warg

Greta Järvilä-Haapasa..

Sari Erkkilä

Maria Torppa

Anna Järvilä-Haapasalo

Marja-Leena Myntti

Juho Hakomäki

Heikki Torppa

Gabriel Warg

Tauno Myntti

Juha Myntti

Henrik Torppa

Jussi-Veikko Myntti

Janne Myntti

Matti Torppa

Anders Karvonen

Matts Karvonen

Matts Karvonen

Mauri Kankainen

Gabriel Torppa

Juhani Torppa

Veikko Kankainen

Maria Torppa

Emilia Tikanoja

Tuttu Tikanoja

Esko Kankainen

Antti Torppa

Kalle Tikanoja

Tapani Tikanoja

Alli Kankainen

Erkki Kankainen

Matti Isosalo

Matti Kattilakoski

Antti Honka

Juho Honka

Maria Honka

Anna Hassinen

Elisabet Tikanoja

Maunu Tikanoja

Raimo Kankainen

Frithiof Tikanoja

Marjatta Tikanoja

Eeva Tiala

Maria Järvilä

Jaakko Tikanoja

Matti Kankainen

Brita Järvilä

Juho Purola

Varpu Tikanoja

Hannu Kola

Maria Järvilä

Liisa Björn

Maria Järvilä

Susanna Purola

Urpo Tikanoja

Heikki Kola

Niko Kalliokoski

Greta Järvilä-Haapasa..

Elias Björn

Matts Björn

Mauri Kola

Harri Kalliokoski

Leevi Kalliokoski

Brita Björn

Irma Kalliokoski

Pertti Kalliokoski

Maija Kalliokoski

Seppo Kola

Marika Kalliokoski

Osmo Kola

Marja-Leena Kola

Aulikki Kola

Raili Kola

Riitta Kola

Rauni Kola

Jani Palojärvi

Annikki Palojärvi

Esko Palojärvi

Sari Palojärvi

Pasi Palojärvi?

Raimo Mikkola

Meeri Mikkola

Raija Honkala

Aini Mikkola

Kyllikki Viitala

Ritva Korkeaniemi

Reijo Finnilä

Eila Mikkola

Ritva Finnilä

Pentti Mikkola

Eeva Finnilä

Saara Harju

Antti Finnilä

Maija Finnilä

Taneli Harju

Tarja Finnilä

Marjatta Ala-Marttila

Juho Kentala

Juho Kentala

Leena Kentala

Leena Kentala

Jaakko Kolabäck

Matti Ala-Marttila

Sanni Harju

Mikko Ala-Marttila

Jaska Ala-Marttila

Julia Harju

Matti Harju

Vuokko Harju

Kimmo Harju

Kristina Eck Poulsen

Margareta Kattilakoski

Matts Alikentala

Pirkko Eck Poulsen

Alexander Eck Poulsen

Jussi Mäkinen

Liisa Torppa

Risto Känsälä

Elina Mäkinen

Juliaana Kolabäck, Ko..

Katri Mäkinen

Nina Känsälä

Raija Känsälä

Minna Känsälä

Johan Alikentala

Anna-Liisa Harju

Mikko Känsälä

Antti Känsälä

Anna Känsälä

Asko Känsälä

Anu Känsälä

Aino Känsälä

Olli Känsälä

Ari Känsälä

Otto Känsälä

Tapani Harju

Teemu Harju

Tiina Harju

Kirsi Virtanen

Sinikka Harju

Tarja Virtanen

Katariina Tunkkari

Pirjo Virtanen

Maria Tunkkari

Tea-Liisa Friman

Elias Alikentala

Antti Järvilä, Varila

Leena Järvilä

Juho Tunkkari

Henna Friman

Kai Friman

Antti Tunkkari

Salli Friman

Taisto Friman

Heidi Friman

Leander* Tunkkari

Martti Tunkkari

Matti Tunkkari

Tapani Tunkkari

Kim Friman

Wilma Friman

Lauri Koskenniemi

Martti Koskenniemi

Kaarlo Klemola

Aino Koskenniemi

Hilma Klemola

Martta Oravala

Anna-Maija Rehnfors

Iiro Koskenniemi

Eero Koskenniemi

Okko Koskenniemi

Aurora Koskenniemi

Margareta Karhulahti

Anders Kentala

Tuulia Hero

Maria Karhulahti

Sefanias Lintilä

Amalia

Ilmari Hero

Katja Klemola

Veikko Hero

Tuomas Hero

Arto Klemola

Kasper Karimaa

Liisa Klemola

Väinö Klemola

Erkki Klemola

Kiira Karimaa

Jukka* Klemola

Erika Klemola

Oskar Karimaa

Pertti Klemola

Hannes Karimaa

Anna Kattilakoski

Liisa Humalalampi

Matti Hotakainen

Liisa Hotakainen

Liisa Björkbacka

Greta Store

Oskari Aho

Kauko Aho

Esko Aho

Eliel Öhman

Lisa Kattilakoski

Krista Klemola

Johan Jylhä

Heikki Jylhä

Heikki Jylhä

Jaakko Jylhä

Jaakko Jylhä

Constantine Jylhä

Sylvia Öhman

Susanna Kattilakoski

Juuso Klemola

Anna Kuorikoski

Heikki Jylhä-Virkkala

Kaisa Jylhä

Jaakko Kuorikoski

Maija Jylhä

Matti Kuorikoski

Liisa Virkkala

Kaisa Alperi

Liisa Kuorikoski

Kalle Kuorikoski

Selma Kuorikoski

Ahti Kuorikoski

Ahti Kuorikoski

Matti Virkkala

Juho Kentala

Kreeta Kentala

Maria Virkkala

Hilja Venetjoki

Aino Kujala

Antti Kalliokoski

Marketta Virkkala

Jaakko Kolabäck

Juho Kolabäck

Jaakko Kolabäck

Karin Virkkala

Jaakko Järvilä-Warg

Karin Virkkala

Anna Kolabäck

Jaakko Virkkala

Anna Virkkala

Juho Kolabäck

Juho Palo

Brita Virkkala

Matti Kolabäck

Matti Kolabäck

Jaakko Palo

Anna Virkkala

Sofia Kolabäck

Susanna Palo

Jenny Palo

Antti Virkkala

Tapio Louhi

Jaana Lindroos

Serafia Palo

Lydia Palo

Juha Virkkala

Antti Louhi

Aarre Palo

Merja Palo

Juha Palo

Aleksanteri Palo

Daniel Virkkala

Janne Lindroos

Julia Lindroos

Aarne Palo

Alpo Palo

Stina Palo

Maria Palo

Marketta Virkkala

Leena Virkkala

Juho Kentala

Maija Riihimäki

Aarre Palo

Tiina Palo

Sofia Salminen

Maija Palo

Kaino Palo

Markus Koskela

Sanna Palo

Tyyne Filppula

Matti Nisula

Jacobus Koskela

Sanna Palo

Hilma Filppula

Heikki Nisula

Maria Koskela

Juha Palo

Aino Filppula

Helinä Nisula

Marketta Torppa

Elisabet Koskela

Tatu Kuusimurto

Serafia Niemi

Armi Nisula

Johannes Koskela

Irma Tanner

Teea Kuusimurto

Edla Niemi

Tuula Nisula

Matti Marttila

Totti Kuusimurto

Juha Riihimäki

Matti Niemi

Kai Tanner

Siiri Tanner

Mikko Riihimäki

Susanna Niemi

Juha Tanner

Harri Tanner

Matti Riihimäki

Juha Niemi

Iiris Tanner

Hulda Filppula

Juho Virkkala, Svartl..

Hermanni Riihimäki

Marja Tanner

Ossi Tanner

Eetu

Aleksanteri Riihimäki

Ritva Tanner

Ari Tanner

Iina

Eino Filppula

Jaakko Riihimäki

Lempi Koskela

Juhani Tanner

Anneli Filppula

Yrjö Filppula

Tapio Filppula

Heikki Salokangas

Mervi Salokangas

Laura Filppula

Joachim Salokangas

Lauri Salokangas

Jukka-Pekka Salokangas

Saga Salokangas

Matti Filppula

Jussi Salokangas

Jaakko Filppula

Sakari Filppula

Martti Filppula

Marja-Leena Filppula

Johanna Filppula

Anton Kiili

Annikki Filppula

Mauno Filppula

Mikael Filppula

Miikka Filppula

Onni Filppula

Jemil Filppula

Margareta Koskela

Jesse Filppula

Jerica Filppula

Juho Koskela

Mauri Filppula

Jiri Filppula

Maria Koskela

Eino Filppula

Janika Filppula

Juho Virkkala

Antti Koskela

Liisa Marttila

Esko Filppula

Marketta Virkkala

Kaisa Virkkala

Anna Koskela

Eeva-Liisa Filppula

Joni Hurmerinta

Jonas Koskela

Ale Filppula

Ari Filppula

Leena Koskela

Marianne Saranpää

Asta Filppula

Elisabet Koskela

Saila Saranpää

Matti Koskela

Tarja Filppula

Juhani Filppula

Jaakko Filppula

Mika Suonsyrjä

Ilkka Suonsyrjä

Tomi Suonsyrjä

Heidi Suonsyrjä

Anna Virkkala

Helena Filppula

Timo Suonsyrjä

Sanna Suonsyrjä

Tauno Filppula

Jani Tyynismaa

Maria Runsala

Maija-Liisa Filppula

Sari Suonsyrjä

Juha Tyynismaa

Samuel Runsala

Henna Tyynismaa

Petri Laurila

Susanna Laurila

Aurora Filppula

Kaisa Filppula

Elisa Laurila

Henri Filppula

Juha Virkkala

Mathias Filppula

Maarit Filppula

Sakari Filppula

Harri Filppula

Maja Koski

Ilkka Loppi

Milma Vilppula

Markus Filppula

Anna Filppula

Klara Koski

Liisa Loppi

Jaakko Marttila

Hilkka Vilppula

Jaakko Koski

Seppo Rintasalo

Ulrika Marttila

Matti Koski

Jaakko Filppula

Armi Vilppula

Vuokko Rintasalo

Joonas Virkkala

Orvokki Rintasalo

Taneli Virkkala

Joona Virkkala

Anna Järvilä-Haapasalo

Erkki Ormala

Elias Virkkala

Elias Virkkala

Sirkka Vilppula

Emma Vilppula

Juho Torppa

Mikko Virkkala

Markku Ormala

Brita Virkkala

Juho Virkkala

Maria Virkkala

Sanni Vilppula

Jorma Vilppula

Juha-Pekka Vilppula

Maria Virkkala

Samu Vilppula

Lena Virkkala

Lauri Vilppula

Matti Virkkala

Kalervo Vilppula

Sirpa Vilppula

Sini Kauppila

Susanna Virkkala

Antti Järvilä, Varila

Olli-Pekka Kiukkonen

Salli Kiukkonen

Antti Torppa

Milla Kivioja

Olavi Vilppula

Raija Vilppula

Jenni-Mari Kiukkonen-..

Aliisa Kivioja

Henna-Riikka Kiukkonen

Vilma Kivioja

Emilia Laine

Jarkko-Juhani Laine

Elina Laine

Annika Laine

Kaija Vilppula

Tanja Laine

Jaakko Järvinen

Mikko Laine

Ville Linna

Tuuli Valle

Susanna Linna

Venla Valle

Timo Valle

Sirkka-Liisa Järvenky..

Otto Valle

Sonja Valle

Teppo Valle

Santeri Valle

Simeon Valle

Tuomas Aho

Inka Rautio

Siiri Aho

Juho Filppula

Malmi Vilppula

Joonas Aho

Marjatta Järvenkylä

Hulda Filppula

Alec Rautio

Kare Rautio

Fredrika Filppula

Axel Rautio

Matias Filppula

Joni Järvenkylä

Jori Järvenkylä

Kaarina Virkkala

Antti Huntus

Marja Huntus

Leena Kentala

Henrik Kuorikoski

Joa Järvenkylä

Mikko Järvenkylä

Matti Virkkala

Matti Virkkala

Juho Räf

Leena Kentala

Elsa Järvenkylä

Juho Virkkala

Leena Virkkala

Hannu Virkkala

Otso Sarkola

Jaakko Kolabäck

Jyri Järvenkylä

Juho Huntus

Marketta Virkkala

Marja Järvenkylä

Kerttu Sarkola

Matti Kolabäck

Vuokko Sarkola

Liisa Virkkala

Elias Virkkala

Kaisa Huntus

Vili Ranivaara

Juho Virkkala

Raisa Järvenkylä

Anna Huntus

Matti Virkkala

Frida Ranivaara

Karin Dunkar

Taneli Virkkala

Janica Patrakka

Maria Tunkkari

Matts Dunkar

Pekka Patrakka

Mikko Virkkala

Jemina Patrakka

Andreas Dunkar

Raimo Patrakka

Anders Dunkar

Katariina Tunkkari

Maria Patrakka

Erika Strömberg

Anders Dunkar

Tellervo Vilppula

Risto Patrakka

Matthias Dunkar

Maria Tunkkari

Kaisa Virkkala

Mikko Tunkkari

Reima Patrakka

Sara Vilppula

Catharina Dunkar

Juho Tunkkari

Juho Dunkar

Pentti Vilppula

Ahti Vilppula

Vili Vilppula

Michael Dunkar

Antti Tunkkari

Antti Virkkala

Alexander Vilppula

Karin Dunkar-Möttönen

Fredric Duncar Tunkka..

Leander* Tunkkari

Anna Dunkar

Antti Tunkkari

Jonas Dunkar

Helena Dunkar

Maria Dunkar

Erkki Virkkala

Juho Polso

Elias Polso

Anna Polso

Matti Tynkkinen

Juho Marjusaari

Anna Marjusaari

Keijo Hanhisalo

Kaapo Virkkala

Fredrik Runeberg

Jaakko Virkkala

Anna Runeberg

Lisbet Virkkala

Ludvig Runeberg

Anna Virkkala

Lorenzo Runeberg

Maria Virkkala

Johan Runeberg

Valter Runeberg

Ulrika Runeberg

Johan Runeberg

Einar Runeberg

Carl Runeberg

Nils Malm

Viktor Runeberg

Jakob Runeberg

Tom Runeberg

Anna Malm

Matts Malm

Emelie Runeberg

Edvard Runeberg

Catharina Malm

Johannes Malm

Nestor Runeberg

Fredrik Runeberg

Johan Malm

Maria Malm

Maria Runeberg

Brita Malm

Johannes Nyman

Petrus Malm

Johan Malm

Petter Nyman

Anna Malm

Maria Nyman

Margareta Malm

Anna Malm

Matts Nyman

Otto Malm

Elina Snellman

Niklas Malm

Anders Donner

Verna Donner

Matts Nyman-Svartsjö

Hilda Malm

Johan Snellman

Elisabet Nyman

Per Malm

Peter Malm

Ossian Donner

John Tornberg

Kilian Malm

Adele Donner

Dolores Tornberg

Jacob Nyman

Amelie Malm

Segrid Malm

Otto Donner

Clary Tornberg

Catharina Nyman

Erik Asp

Anders Nyman

Johan Svartsjö

Maria Svartsjö

Erik Store

Maria Finnilä

Anna Boholm-Still

Aino Forsnäs

Inna Koskenniemi

Lisa Finnilä

Karin Spik

Maria Riska

Brita Boholm-Still

Anders Forsnäs

Veikko Forsnäs

Martti Koskenniemi

Hannu Koskenniemi

Daniel Finnilä

Magdalena Boholm-Still

Matthias Forsnäs

Anna Forsnäs

Eero Koskenniemi

Karin Svartsjö

Jacob Finnilä

Anders Finnilä

Karl Granbacka

Daniel Finnilä

Jacob Nybonde

Johan Smeds

Anna Finnilä

Brita Granbacka

Matti Torppa

Karin Finnilä

Antti Granbacka

Jacob Nygård

Matts Nygård

Anna Gistö

Anders Granbacka

Alexander Granbacka

Arttu Kuusimäki

Venla Wallin

Johan Granbacka

Vilho Kuusimäki

Viivi Wallin

Anna Granbacka

Enni Kuusimäki

Pirjo Kuusimäki

Lisa Svartsjö

Veera Wallin

Artturi Granbacka

Salme Kuusimäki

Irmeli Salo

Eetu Wallin

Matti Kuusimäki

Lauri Kuusimäki

Petteri Kuusimäki

Leo Kuusimäki

Tauno Kuusimäki

Ella Kuusimäki

Mikko Tolonen

Maximo Tolonen

Anders Svartsjö

Marja-Leena Kuusimäki

Otto Tolonen

Anna Svartsjö

Anna Kuorikoski

Juho Nikula

Aino Nikula

Ahti Kuorikoski

Juho Kuorikoski

Matti Kuorikoski

Henrik Kuorikoski

Heikki Kuorikoski

Anna Kuorikoski

Antti Kuorikoski

Ahti Kuorikoski

Johan Kuorikoski

Leena Kuorikoski

Maria Nikula

Aina Nikula

Aino Nikula

Matti Kuorikoski

Maija Rauma

Selma Kuorikoski

Vilhelm Aurén

Brita Skullbacka

Kalle Kuorikoski

Liisa Kuorikoski

Karl Aurén

Greta Slotte

Malin Hästbacka

Heikki Kuorikoski

Brita Juoperi

Juho Kolabäck

Johan Slotte

Ole Aurén

Katarina Slotte

Margeta Hästbacka

Erik Granö

Johan Granö

Anders Granbacka

John Aurén

Karl Slotte

Karin Slotte

Maria Dunkar

Maria Isokangas

Matts Warg

Johan Warg

Sigrid Slotte

Fredrik Slotte

Martin Slotte

Greta Slotte

Mathias Slotte

Bernice Slotte

Ruben Slotte

Bertel Slotte

Elsa Slotte

Anders Slotte

Verna Slotte

Karin Torppa

Johanna Slotte

Carl Slotte

Anna Slotte

Karl Slotte

Anders Slotte

Maria Slotte

Anders Slotte

Maria Dunkar

Anna Warg

Greta Slotte

Elsa Slotte

Karl Slotte

Siv Slotte

Johan Slotte

Katarina Hagström

Gunnar Slotte

Lars Hagström

Ernst Hagström

Jannike Hagström

Anna Slotte

Rosa Simonsbacka

Anders Hassinen

Carl Hagström

Nils Hagström

Matts Dunkar

Nina Hagström

Kalle Hagström

Juho Liedes

Hilja Venetjoki

Birgitta Hagström

Margareta Dunkar

Gabriel Puumala

Juho Puumala

Susanna Liedes

Erkki Venetjoki

Jacob Huntus

Mariana Järvilä

Jaakko Jylhä

Susanna Dunkar

Brita Kangas-Kentala

Maria Järvilä

Joonas Huntus

Juho Purola

Juho Huntus

Susanna Purola

Juho Manderbacka

Antti Huntus

Kaisa Huntus

Kaisa Klemola

Matts Karvonen

Maria Klemola

Kaisa Pollari

Anna Klemola

Anders Känsälä

Maria Haapala

Erik Känsälä

Elias Westersund

Juho Löija

Kaisa Löija

Susanna Liedes

Susanna Liedes

Matti Löija

Juho Torppa

Juho Liedes

Elisabet Pollari

Antti Löija-Strang

Antti Löija

Antti Löija Herronen

Erkki Venetjoki

Lisa Löija

Lisa Westersund

Margareta Löija

Anna Järvilä

Anders Pollari

Johan Pollari

Anna Pollari

Elisabet Pollari

Anders Pollari

Matti Savo

Liisa Heikkilä

Maria Hannila

Erik Aho

Oskari Aho

Maria Torppa

Maria Salo

Anders Aho-Alperi

Erik Aho

Lisa Heikkilä

Brita Hannila-lång

Anna Torppa

Jonas Alperi

Anders Alperi

William Furu

Ina Furu

Hans-Erik Krokfors

Heikki Torppa

Erkki Torppa

Brita Torppa

Marketta Torppa

Brita Torppa

Matti Torppa

Daniel Kortjärvi

Maria Kortjärvi

Johan Warg

Matts Warg

Lisa Backala

Karin Backala

Anders Backala

Henrik Backala

Matti Backala

Erik Backala

Juha Torppa

Henrik Klemola

Malin Backala

Gustaf Torppa

Marketta Klemola

Elisabet Pollari

Heikki Torppa

Anders Backala

Carl Wikander

Wilhelm Wikander

Cely Wikander

Leif Holm

Lars Holm

Susanna Pollar

Kristina Erwast

Amanda Wikander

Alli Kankainen

Maria Backala

Matts Backala

Osmo Kola

Brita Torppa

Annikki Palojärvi

Liisa Torppa

Heikki Vestersund

Maria Vestersund

Karolina Klinberg

Brita Pennanen

Aini Mikkola

Maria Warg

Juliaana Kolabäck, Ko..

Matti Savo Torppa

Erkki Warg

Erik Warg

Brita Järvilä

Salli Friman

Erkki Warg

Heikki Järvilä

Maria Järvilä

Antti Järvilä

Heikki Järvilä-Warg

Matti Järvilä

Maria Järvilä

Heikki Järvilä

Klara Järvilä

Margareta Torppa

Margareta Järvilä

Maria Järvilä

Antti Savo

Antti Järvilä

Margareta Koskela

Ellen Notjärvi

Ida Wentjärvi

Maria Järvilä

Juho Koskela

Georg Notjärvi

Liisa Järvilä

Maria Koskela

Anders Söderström

Malin Järvilä

Antti Koskela

Johannes Söderström

Matti Järvilä

Anna Koskela

Ester Söderström

Antti Torppa

Jonas Koskela

Berndt Söderström

Maria Savo

Leena Koskela

Ellen Söderström

Elisabet Koskela

Emma Hällis

Emma Söderström

Karin Torppa

Matti Koskela

Ellen Söderström

Erkki Järvilä

Maria Järvilä

Estrid Söderström

Andreas Järvilä

Berndt Söderström

Henrik Järvilä

Elsa Söderström

Elisabet Järvilä

Betty Söderström

Ida Hällis

Anna Järvilä

David Broända

Beata Warg

Anders Bengtilä

Maria Kentala

Joona Virkkala

Ben Broända

Antti Warg

Anna Hassinen

Märta Broända

Antti Torppa

Matti Warg

Lovisa Hassinen

Hilda Wentjärvi

Ingrid Broända

Antti Warg

Sophia Hassinen

Aivi Broända

Brita Hassinen

Kaapo Torppa

Anders Broända

Matts Hassinen

Gustaf Broända

Maja Hassinen

Johan Hällis

Matts Hassinen

Johan Hassinen

Karl Hällis

Matts Hassinen

Johan Hällis

Edit Hällis

Brita Hassinen

Anna Hällis

Anna Hällis

Lars Hassinen

Irene Hällis

Johan Hällis

Brita Hassinen

Johan Hällis

Leander Hassinen

Fanny Hällis

Karl Hällis

Johan Hassinen

Edit Hällis

Edit Hällis

Erik Hassinen

Leander Hassinen

Fanny Hällis

Anna Hällis

Matts Hällis

Ellen Hällis

Johan Hällis

Alfred Hällis

Lars Hällis

Gösta Hällis

Elias Torppa

Gabriel Hällis

Ellen Hällis

Johan Hällis

Anna Hällis

Elis Hällis

Anna Hällis

Iris Gåsström

Anna Riippa

Ingrid Hällis

Herman Hällis

Ingrid Wennman

Anna Hassinen

Lena Hällis

Catharina Hällis

Fanny Vennman

Ingrid Hällis

Anders Hällis

Ernst Hällis

Karl Hällis

Cajsa Hällis

Anna Hällis

Georg Hällis

Rasmus Mäkinen

Rami Mäkinen

Gerda Hällis

Raimo Mäkinen

Roosa Mäkinen

Karin Torppa

Erik Ojala

Sami Mäkinen

Matts Hällis

Karl Hällis

Impi Rehula

Maria Torppa

Juha-Matti Mäkinen

Ida Notjärvi

Saga Hällis

Jaakko Rehula

Matti Torppa

Eila Rehula

Jarmo Mäkinen

Esa-Pekka Mäkinen

Catarina Notjärvi

Evald Hällis

Arvo Rehula

Edla Hällis

Ari-Mikko Mäkinen

Brita Notjärvi

Elsa Hällis

Tuomas Rehula

Johannes Hassinen

Maria Renberg

Emilia Lahdenmaa

Gustaf Notjärvi

Gerda Hällis

Niilo Rehula

Marja Mäkinen

Lars Hassinen

Elina Lahdenmaa

Lars Hassinen

Georg Hällis

Tyyne Rehula

Amanda Hassinen

Sebastian Rehula

Johannes Tast - Slotte

Maria Heikkiselä

Aili Rehula

Tapani Rehula

Ida Hassinen

Saga Rehula

Brita Tast - Slotte

Jaakko Heikkiselä

Eino Rehula

Anna Heikkiselä

Julia Fjorefors

Juho Renberg

Matts Kuorikoski

Anna Heikkiselä

Helena Riippa

Olavi Rehula

Hannele Rehula

Josefina Fjorefors

Erik Kuorikoski

Juho Heikkiselä

Wilma Fjorefors

Abraham Kuorikoski

Susanna Heikkilä

Felicia Rehula

Anna Kuorikoski

Harri Rehula

Marcus Rehula

Matti Heikkiselä

Susanna Renberg

Juhani Huosionmaa

Maritta Rehula

Anita Huosionmaa

Heikki Rinta

Jaana Rinta

Konsta Hangasluoma

Erkki Rinta

Esa Rinta

Roope Rinta

Jaakko Heikkiselä

Anna Renberg

Eino Rinta

Ville Leikas

Sari Tamminen

Liisa Seppälä

Maria Peltomaa

Juha Leikas

Jaakko Seppälä

Anna Heikkilä

Juho Peltomaa

Tuomo Yli-Jaskari

Mirja Rinta

Kirsi Tamminen

Maria Heikkilä

Tuomas Peltomaa

Maria-Sofia Yli-Jaska..

Serafia Heikkilä

Anna Sipilä

Elina Tamminen

Juho Heikkilä

Mikael Sipilä

Hanna Kukko

Fredrika Heikkilä

Janne Karila

Helli Kukko

Veijo Karila

Maria Meijer

Kirsi Karila

Meeri Karila

Erkki Karila

Liisa Meijer

Lempi Tontti

Vilho Karila

Helena Karila

Hilda Akkola

Maria Heikkiselä

Juho Ross

Martti Karila

Anna Meijer

Lempi Ross

Tuomas Heikkiselä

Liisa Karila

Jaakko Meijer

Aukusti Ross

Henna Tuominen

Hugo Akkola

Jussi Tuominen

Brita Heikkilä

Jaakko Hakala

Eila Karila

Sanna Tuominen

Heikki Tuominen

Anniina Puhilas

Matti Heikkiselä

Liisa Heikkiselä

Jaakko Ritari

Laura Akkola

Sari Palo

Ville Puhilas

Eino Akkola

Oiva Akkola

Marjatta Akkola

Maija Mullola

Eugen Akkola

Kirsi Palo

Jaakko Akkola

Sanna Mullola

Antti Saukko

Anniina Lyyski

Anne Saukko

Annastiina Lyyski

Anna Lyyski

Tuula Autiorinne

Venla Saukko

Juha Saukko

Juho Saukko

Ellen Akkola

Vilho Autiorinne

Hanna Saukko

Samppa Autiorinne

Einar Akkola

Johan Akkola

Ari-Mikko Autiorinne

Miska Autiorinne

Taisto Autiorinne

Marie Autiorinne

Sanni Autiorinne

Jari Vainio

Mikko Seppälä

Erkki Vainio

Jussi Lakso

Reino Vainio

Arto Vainio

Esa Vainio

Maria Lakso

Martti Vainio

Piia Vainio

Jani Lakso

Senja Akkola

Toivo Vainio

Jorma Vainio

Juha-Kristian Vainio

Joona Lakso

Pauli Vainio

Vilho Vainio

Jarkko Vainio

Aaro Lakso

Kari Vainio

Sarita Vainio

Jani Vihavainen

Kirsi Kuusela

Irja Ilkka

Kirsi Kuusela

Helli Akkola

Teemu Kallio

Petri Kallio

Irma Ilkka

Toni Kallio

Vilho Akkola

Juha Kallio

Olavi Akkola

Seija Akkola

Kalle Akkola

Elmer Akkola

Aarno Akkola

Tuula Akkola

Nina Pöyhönen

Rickard Dunred

Eine Akkola

Tanja Pöyhönen

Piia Akkola

Jarmo Akkola

Roosa Akkola

Alpo Akkola

Markku Akkola

Janika Akkola

Veli Akkola

Arto Hissa

Liisa Nilson-Hissa

Arja Akkola

Ari Hissa

Arvo Akkola

Petri Unkuri

Mika Unkuri

Jami Unkuri

Katriina Akkola

Sami Unkuri

Mea Unkuri

Tero Ojanen

Santtu Kniivilä

Anna Seppälä

Kalervo Akkola

Niko Akkola

Lotta Kniivilä

Heli Akkola

Juho Kariniemi

Susanna Myntti

Joni Kariniemi

Jussi Myntti

Johanna Myntti

Mikael Karvonen

Jenna Haapaharju

Maria Heikkilä

Kristiina Myntti

Tuomas Sepänmäki

Ville Iso-Tuisku

Reijo Myntti

Kati Myntti

Mila Simu

Juha Myntti

Jane Simu

Marjo Valkama

Hugo Kuusisto

Joachim Reinman

Mika Valkama

Aino Piispanen

Reino Myntti

Kaija Myntti

Konsta Valkama

Iida Valkama

Marko Valkama

Aliina Valkama

Severi Valkama

Rauha Myntti

Joanna Gråholm

Jukka Gråholm

Tuula Myntti

Jonna Gråholm

Kari Gråholm

Fredrik Smedh

Irja Myntti

Liisa Myntti

Karl-Oskar Smedh

Nico Myntti

Pirjo Myntti

Josef Myntti

Cecilia Östergård

Vilho Myntti

Veikko Myntti

Nina Eveli

Walter Östergård

Maria Seppälä

Seija Myntti

Onni Eveli

Jarmo Eveli

Maija Eveli

Valtteri Welander

Oiva Myntti

Anne Myntti

Ville Welander

Esa Myntti

Tarja Myntti

Eetu Koskinen

Asko Myntti

Jukka Myntti

Eija-Liisa Mantere

Ville Vanhanen

Fanni Myntti

Anu Mantere

Oona Mäenpää

Jouko Mantere

Esa Mantere

Joonas Mantere

Auli Myntti

Jussi Mäntylä

Ritva Mantere

Milla Mäntylä

Tuija Mantere

Tuija Mantere

Touko Pusa

Hannu Pusa

Irma Pusa

Heli Leskinen

Olga Myntti

Paula Pusa

Elina Ritala

Päivi Pusa

Antti Ritala

Kaija Pusa

Juho Akkola

Johanna Ritala

Helvi Valtari

Maria Ritala

Sakari Mattila

Marja Pusa

Riikka Mattila

Väinö Valtari

Eero Fabrin

Tyyne Myntti

Sari Pusa

Lauri Fabrin

Mikko Fabrin

Jaana Valtari

Inka Rekonen

Veikko Valtari

Markku Valtari

Jani Valtari

Tauno Valtari

Kerttu Valtari

Marja-Liisa Mäenpää

Maija Nenonen

Juha Lintala

Harri Lintala

Johanna Lintala

Eila Kontturi

Jarmo Lintala

Esteri Myntti

Aila Kontturi

Mikko Lintala

Kaija Kontturi

Lasse Lintala

Mikko Lintala

Tommi Lintala

Hilja Myntti

Merja Myntti

Heidi Näsman

Esko Myntti

Marja Myntti

Väinö Myntti

Mari Kalliomäki

Henna Alanko

Elma Myntti

Sirkka-Liisa Myntti

Ville Kotamäki

Minna Kalliomäki

Lauri Kotamäki

Lempi Kiviranta

Aki Uusimäki

Tiia Orth

Lilja Kiviranta

Tuija Uusimäki

Redmond Orth

Aili Kiviranta

Ossi Kiviranta

Ryan Orth

Lauri Kiviranta

Paula Kiviranta

Cheyanne Uusimäki

Osmo Kiviranta

Zane Uusimäki

Mika Uusimäki

Mattiia Uusimäki

Katja Uusimäki

Alannah Uusimäki

Antero Kiviranta

Helena Kiviranta

Heidi Hakko

Aarne Kiviranta

Markku Kiviranta

Mika Kiviranta

Tyyne Kiviranta

Kari Kiviranta

Liisa Seppälä

Erkki Kiviranta

Timo Kiviranta

Emmi Kiviranta

Matti Seppälä

Veli-Pekka Kiviranta

Marika Hakanen

Harriet Hakanen

Eero Kiviranta

Sirpa Kiviranta

Henna Hakanen

Juho Knooka

Mia Hakanen

Yrjö Kiviranta

Jaana Kiviranta

Nea Kiviranta

Jaakko Heikkiselä

Jani Koivula

Risto Kiviranta

Teija Kiviranta

Tuomas Heikkiselä

Tomi Koivula

Anu Kiviranta

Evelina Haarala

Esa Haarala

Josefin Haarala

Katri Kiviranta

Sami Haarala

Heli Haarala

Reino Kiviranta

Sari Kiviranta

Reino Kiviranta

Jesse Huovari

Minna Kiviranta

Kirsti Kiviranta

Roope Huovari

Jaana Tupila

Marjatta Tupila

Martin Tupila

Jussi Tupila

Adam Tupila

James Tupila

Markku Tupila

Jamie Tupila

Sylvi Kiviranta

Matti Tupila

Benjamin Tupila

Pertti Tupila

Daniel Tupila

Seija Tupila

Martin Brennan

Ritva Tupila

Sarah Brennan

Eino Koskiniemi

Leo Koskiniemi

Helena Kaarto

Eero Koskiniemi

Elvi Koskiniemi

Kaija Kaarto

Markus Tuuri

Frans Koskiniemi

Esa Kaarto

Christoffer Finne

Catharina Koskiniemi

Kenneth Finne

Erkki Koskiniemi

Jonathan Flemming

Jan Koskiniemi

Jannica Flemming

Tiia Itäniemi

Liisa Heikkilä

Merja Haapaharju

Edit Koskiniemi

Sofia Itäniemi

Arja Haapaharju

Lauri Koskiniemi

Milla Koskiniemi

Harri Koskiniemi

Anna Koskiniemi

Anna Hakomäki

Martta Koskiniemi

Martti Hakomäki

Mikko Hakomäki

Mikko Hakomäki

Paula Minni

Sanna Knooka

Eija Lintala

Jussi Minni

Tauno Koskiniemi

Marja Hakomäki

Ari Lintala

Tiina Minni

Erkki Lintala

Anna Lintala

Harri Hakomäki

Helvi Koskiniemi

Raimo Hakomäki

Sanna Hakomäki

Antti Hakomäki

Heli Hakomäki

Niko Mäki

Jorma Hakomäki

Jari Hakomäki

Juha Hakomäki

Mari Kultti

Jaakko Knooka

Kaija Hakomäki

Sari Kultti

Heidi Kujala

Eino Rauha

Pekka Kultti

Vieno Koskiniemi

Aino Rauha

Matti Koskiniemi

Juha Koskiniemi

Uuno Koskiniemi

Heikki Koskiniemi

Antti Koskiniemi

Don Songey

Martha Lehti

Norman Songey

Rugen Mannonen

Walter Mannonen

Virginia Mannonen

Hilja Knooka

Walter Mannonen

Walter Mannonen

Viljami Knooka

Virginia Mannonen

Don Songey

Martha Lehti

Norman Songey

Jack Kaiyala

Scott Sherfic

Waldemar Kaiyala

Lois Kaiyala

Kent Sherfic

George Kaiyala

Sandra Kaiyala

Todd Sherfic

Maria Kaiyala

Kirsten Kaiyala

Ken Kaiyala

Kristopher Kaiyala

Katrina Kaiyala

Rian Amiton

Carrie Kaiyala

Arvo Kaiyala

Laura Amiton

Liisa Tomrdle

Kathryn Kaiyala

Arvo Tomrdle

Susanna Heikkilä

James Kaiyala

Thomas Tomrdle

Erik Seppälä

Holly Kaiyala

John Kaiyala

Megan Kaiyala

Hugo Kaiyala

Linda Kaiyala

Aaron Howard

Karl Kaiyala

Clare Kaiyala

Gregory Kaiyala

Emily Newcity

Garnet Kaiyala

Ann Kaiyala

Dylan Newcity

Emily Kaiyala

Evan Newcity

Esther Kaiyala

Tara Kaiyala

Tyron Simmons

Omar Kaiyala

Edward Kaiyala

Maria Heikkilä

Arvi Muilu

Anna Louko

Tuomas Heikkilä

Johanna Heikkilä

Matti Louko

Jaakko Louko

Sandra Heikkilä

Satu Hissa

Maria Louko

Liisa Kontturi

Tuomas Heikkilä

Mauri Korkeamäki

Pirjo Korkeamäki

Teija Hissa

Juho Peltonen

Hugo Heikkilä

Jari Hissa

Liisa Louko

Susanna Peltonen

Impi Heikkilä

Jenni Kettunen

Jaakko Peltonen

Jarmo Kettunen

Yrjö Heikkilä

Sofia Kettunen

Mirja Korkeamäki

Jenny Heikkilä

Kiia Kettunen

Jussi-Pekka Kettunen

Jenny Heikkilä

Vertti Kettunen

Leena Korkeamäki

Väinö Heikkilä

Kaarina Virkkala

N Svartsjö

Aava Korkeamäki

Esa Korkeamäki

Signe Heikkilä

Unna Korkeamäki

Kalevi Korkeamäki

Niilo Heikkilä

Janne Korkeamäki

Saga Korkeamäki

Lilja Heikkilä

Amos Korkeamäki

Risto Korkeamäki

Lova Korkeamäki

Jouni Laitinen

Leila Korkeamäki

Elis Korkeamäki

Kirsi Korkeamäki

Jaakko Korkeamäki

Raimo Korkeamäki

Jorma Korkeamäki

Johanna Korkeamäki

Markku Korkeamäki

Timo Korkeamäki

Anton Loppi

Veikko Korkeamäki

Marja Korkeamäki

Matti Seppälä

Eetu Loppi

Heli Korkeamäki

Roni Smedman

Soili Korkeamäki

Kai Smedman

Mikko Louko

Neea Smedman

Harri Saarinen

Mikael Saarinen

Edvin Koskinen

Laila Koskinen

Jaana Saarinen

Maarit Rintamäki

Oskari Alanen

Tanja Saarinen

Riitta Filander

Päivi Lavikka

Pekka Filander

Risto Filander

Mika Filander

Niina Filander

Elli Filander

Tomi Ristimäki

Elmer Filander

Anne-Marie Filander

Ari Ristimäki

Ilari Töttö

Karin Filander

Pirkka Töttö

Aki Filander

Irja Filander

Harri Filander

Mari Filander

Keijo Filander

Aila Filander

Lyydia Koskinen

Maria Filander

Edvin Filander

Susanna Solkela

Arto Filander

Juho Louko

Jaakko Koskinen

Anja Filander

Susanna Seppälä

Rikhard Filander

Matti Seppälä

Juho Seppälä

Jukka Torvinen

Liisa Seppälä

Mikko Seppälä

Terttu Filander

Tapio Torvinen

Maria Seppälä

Eeva Torvinen

Juha Myntti

Vuokko Filander

Janne Myntti

Jason Sjöberg

Linda Tarkkanen

Tonya Sjöberg

Troy Sjöberg

Jady Tarkkanen

Esteri Koskinen

Albert Tarkkanen

Steve Tarkkanen

Brent Tarkkanen

Dylan Church

Darleen Tarkkanen

Joylere Church

Katie Church

Paul Koski

Michelle Koski

Austin Brady

Lauri Koskinen

John Haddock

Drue Haddock

Maria Kukko

Donna Koski

James Haddock

Jaakko Rullo

James Haddock

Liisa Vähä-Sauso

Jayna Haddock

Maria Rullo

Susanna Vähä-Sauso

Mikko Vähä-Sauso

Mikko Rullo

Maria Kukko

Karl Ditzler

Alma Kukko

Brita Seppälä

Juho Rullo

Juho Kukko

Anna Kukko

Edvard Kukko

Antti Karhunen

Liisa Rullo

Juho Karhunen

Tuomas Rullo

Susanna Rullo

Jari Filla

Emil Filla

Iisak Rullo

Arli Filla

Arto Filla

Linda Filla

Emma Hemminki

Serafia Rullo

Fanni Keskinen

Lauri Syrjänen

Mika Filla

Mira Mannil

Kalle Tuominen

Lilja Eskelä

Timo Mannil

Elmer Mannil

Miko Mannil

Vilho Tuominen

Maarit Mannil

Maila Filla

Lempi Tuominen

Roy Mannil

Mikko Mänttä

Aada Mannil

Tyyne Tuominen

Hans Mannil

Gösta Mannil

Kasper Mannil

Viljo Tuominen

Sami Mannil

Matheo Mannil

Jaakko Tuominen

Aarne Eskelä

Marie Palojärvi

Jaakko Mänttä

Hilja Hilden

Marianne Hanka

Mikko Kukko

Jonne Palojärvi

Juho Mänttä

Maire Mäkelä

Miska Lesonen

Tuomas Mänttä

Marita Hanka

Milja Lesonen

Maria Mänttä

Ville Birling

Liisa Mänttä

Laina Eskelä

Helena Salmi

Mikko Birling

Maria Kukko

Eemil Kukko

Lauri Birling

Liisa Kukko

Aino Kukko

Kaisa Annala

Juho Kukko

Jaakko Kukko

Leena Annala

Juho Kukko

Johanna Salmi

Olli Annala

Jaakko Iso-Kukko

Frans Kukko

Lyyli Eskelä

Topi Annala

Susanna Kukko

Jaakko Vanhala

Heikki Annala

Anna-Liisa Kukko

Sanna Rinnasto

Jaakko Kukko

Maria Salmi

Maria Mäenpää

Markus Rinnasto

Maria Kukko

Linda Gäddnäs

Linnea Eskelä

Daniel Gäddnäs

Mirja Mäkelä

Helga Gäddnäs

Elina Salmi

Matilda Gäddnäs

Emilia Gäddnäs

Ellen Gäddnäs

Anette Gäddnäs

Sofia Gäddnäs

Lea Salmi

Axel Gäddnäs

Paulina Gäddnäs

Liisa Iso-Kukko

Sonja Salmi

Matti Iso-Kukko

Joona Salmi

Jussi Salmi

Jaakko Iso-Kukko

Elias Salmi

Mika Mäkelä

Leevi Salmi

Lasse Mäkelä

Kristiina Mäkelä

Tero Mäkelä

Riikka Eskelä

Jorma Eskelä

Perttu Eskelä

Juho Kukko

Juho Mäenpää

Arvi Eskelä

Ossi Eskelä

Mirva Eskelä

Heikki Eskelä

Janne Peltoaho

Daniel Peltoaho

Antti Lammi

Henna Peltoaho

Jouko Peltoaho

Elias Lammi

Reino Seppälä

Rasmus Mäkinen

Minna Peltoaho

Venja Seppälä

Roosa Mäkinen

Aliina Mäenpää

Heidi Backman

Kosti Seppälä

Marja-Terttu Pelto-Aho

Henri Backman

Eira Seppälä

Andreas Lund

Irma Pelto-Aho

Sabina Lund

Piia Pykälämäki

Leila Pelto-Aho

Petri Pykälämäki

Mika Kallionpää

Eeva Mäenpää

Anders Träsk

Pekka Mäenpää

Antti Mäenpää

Väinö Mäenpää

Juha-Matti Mäenpää

Tommi Mäenpää

Heikki Mäenpää

Tuomas Mäenpää

Annika Mäenpää

Hilja Mäenpää

Ilmi Mäenpää

Salme Kesti

Merja Lahtinen

Tina Calleja

Lyydia Koskinen

Tuomas Mäenpää

Juho Koskinen

Kaarle Koskinen

Jaakko Kukko

Fanny Koskinen

Tuomas Kukko

Susanna Kukko

Jaakko Koskinen

Tuomas Kukko

Anna-Liisa Koskinen

Maria Kukko

Vilhelmiina Vähä-Sauso

Tuomas Koskinen

Mikko Seppälä

Yrjö Koskinen

Frans Koskinen

Liisa Kukko

Juho Koskinen

Matti Åivobäck

Jaakko Kukko

Elsa Koskela

Elvi Marttila

Susanna Kukko

Olavi Saarinen

Maria Koskela

Anni Saarinen

Juho Kukko

Iisak Kukko

Aino Saarinen

Liisa Kukko

Arthur Isakson

Iisak Kukko

Arthur Isakson

Robert Isakson

Mikko Kukko

Lillian Isakson

Ruth Norling

Penny Jeronimus

Maria Kukko

Ruth Isakson

Martti Laturi

Osmo Laturi

Panu Laturi

Saana Laturi

Toivo Laturi

Rainer Laturi

Toni Laturi

Herman Laturi

Salla Laturi

Martta Laturi

Jani Laturi

Mikko Rinnasto

Mauno Laturi

Markku Rinnasto

Aulis Rinnasto

Susanna Rinnasto

Iida Rinnasto

Anna Sillanpää

Pauli Rinnasto

Hannes Siltala

Soile Rinnasto

Liisa Sillanpää

Heini Siltala

Sanna Rinnasto

Juho Laturi

Vieno Laturi

Antti Rinnasto

Markus Rinnasto

Timo Rinnasto

Juha Rinnasto

Ahti Rinnasto

Anne Rinnasto

Esa Erkkilä

Maria Sillanpää

Hilda Laturi

Helli Pispa

Eeva Rinta-Kiikka

Sari Erkkilä

Irene Flander

Juho Sillanpää

A Flander

Petri Lammi

Arvi Jussila

Aki Lammi

Laina Jussila

Raini Niemelä

Kalle Sillanpää

Mervi Lammi

Olivia Laasanen

Eero Jussila

Juho Sillanpää

Lauri Jussila

Terhi Lammi

Arto Jussila

Maria Flander

Eino Kallio

Auli Kallio

Lassi-Pekka Ojala

Raija Sillanpää

Sari Marttila

Veli-Jussi Ojala

Tuomas Sillanpää

Kaarlo Sillanpää

Markku Sillanpää

Ville Ojala

Harri Sillanpää

Tiia Marttila

Sinikka Torkko

Tero Marttila

Miia Marttila

Kauno Torkko

Tatu Juntunen

Outi Marttila

Jere Juntunen

Hilkka Torkko

Kajsa Laaksonen

Markku Torkko

Henna Torkko

Petri Torkko

Jaakko Sillanpää

Heikki Torkko

Jani Torkko

Eino Torkko

Leena Torkko

Juha Kettunen

Susanna Sillanpää

Tuomas Torkko

Johanna Knuuttila

Liisa Torkko

Elina Knuuttila

Seija Torkko

Ossi Heinonen

Joni Heinonen

Mirja Torkko

Riitta Hurri

Teemu Lehto

Veikko Torkko

Paula Torkko

Jan Tukiainen

Eija Torkko

Paula Kuusisto

Eini Torkko

Timo Kuusisto

Vilho Kuusisto

Ari Luoma

Ville Mannila

Hilkka Lammi

Mirja Luoma

Marika Mannila

Juha Luoma

Esa Nurminen

Helena Lammi

Niina Nurminen

Helvi Lammi

Sari Kraft

Uki Torkko

Heli Lammi

Kaapo Torkko

Eila Sillanpää

Jaakko Lammi

Antti Lammi

Mika Lammi

Elias Lammi

Petri Vatilo

Hille Lammi

Minna Vatilo

Jussi Rintamäki

Jaakko Sillanpää

Minna Sillanpää

Mikko Rintamäki

Eeva-Liisa Lammi

Josefiina Sillanpää

Juho Mullo

Hannu Rintamäki

Aatu Rintamäki

Henna Rintamäki

Sami Myntti

Emilia Myntti

Nea Nurminen

Tuula Sillanpää

Sointu Korpi

Suvi Myntti

Niko Nurminen

Pasi Myntti

Onni Myntti

Arnold Rinell

Eileen Erikson

Jaakko Myntti

Esteri Myntti

Elaine Rinell

Eik Erikson

Anna Seppälä

Oskari Myntti

Jan Myntti

Eugene Erikson

Villiam Myntti

Verner Myntti

Cynthia Myntti

Anna Myntti

Valeria Myntti

Rebekah Beron

Andrea Myntti

Agatha Myntti

Ivie Myntti

Kalle Myntti

Donald Myntti

Charles Myntti

Kirsi Myntti

Frans Myntti

Ona Myntti

Anna Myntti

Beron Selkregg

Mikko Sillanpää

Johanna Myntti

Laura Myntti

Mills Selkregg

Tuomas Myntti

Tuomas Myntti

Eeti Myntti

Ismo Marttila

Mikael Myntti

Elma Myntti

Timo Marttila

Katja Hämäläinen

Jaakko Myntti

Kaarle Myntti

Ellen Myntti

Riitta Marttila

Kimmo Hämäläinen

Juho Myntti

Juho Myntti

Lotta Kohtala

Kalle Mörk

Anne Marttila

Tommi Koskela

Susanna Myntti

Hilja Mörk

Susanna Hakola

Maria Hakola

Serafina Hakola

Anna-Liisa Hakola

Tuomas Hakola

Juho Hakola

Anni Valtonen

Toni Verto

Edla Hakola

Tyyne Saari

Matti Verto

Ritva Valtonen

Teemu Verto

Jaakko Hakola

Marjaana Verto

Ari Kivioja

Johannes Hakola

Kirsti Anttila

Marko Kivioja

Oskari Hakola

Jimmy Wiklund

Lauri Anttila

Lauri Anttila

Kirsi Anttila

Oiva Anttila

Karin Anttila

Kalle Anttila

Pentti Anttila

Lauri Anttila

Sari Anttila

Mari Anttila

Sirkka Anttila

Mia Anttila

Lillemor Anttila

Markku Anttila

Linnea Anttila

Kiia Hytönen

Mika Leistiö

Anna Iso-Kukko

Viivi Leistiö

Tuija Juurikkapuro

Matti Leistiö

Onni Leistiö

Lauri Leistiö

Helli Anttila

Maria Loukko

Esa Argillander

Venla Ristimäki

Heli Argillander

Päivi Juurikkapuro

Aleksi Ristimäki

Lauri Anttila

Teuvo Anttila

Marketta Anttila

Pinja Argillander

Lilja Anttila

Timo Argillander

Matti Anttila

Helli Anttila

Nelli Argillander

Eino Anttila

Veli Lehtinen

Antti Åivobäck

Aune Anttila

Jorma Lehtinen

Jukka Lehtinen

Juho Lehtinen

Aki Lehtinen

Antti Lehtinen

Niko Saarenmäki

Jari Saarenmäki

Henna Saarenmäki

Arvi Anttila

Pirjo Lintala

Leena Saarenmäki

Annika Saarenmäki

Kauko Mahlamäki

Kari Mäkijouppila

Kirsti Mahlamäki

Jarno Uusi-Penttilä

Sirpa Mäkijouppila

Jonte Uusi-Penttilä

Maria Hakola

Vilho Mahlamäki

Minttu Kahelin

Anne-Maarit Mahlamäki

Minna Kahelin

Tuomas Kahelin

Erkki Mahlamäki

Rami Mahlamäki

Mikko Mahlamäki

Lilja Mahlamäki

Krista Mahlamäki

Henna Mahlamäki

Jonna Mänty

Sissel Smeds

Pisa Smeds

Maria Sillanpää

Isabel Smeds

Marja-Kiisa Mahlamäki

Nina Smeds

Lauri Mahlamäki

Annika Smeds

Nea Smeds

Ville Suomalainen

Mika Suomalainen

Janita Suomalainen

Tuomas Loukko

Tomi Suomalainen

Sinikka Mahlamäki

Eino Mahlamäki

Frans Loukko

Senni Suomalainen

Pekka Suomalainen

Sofia Suomalainen

Toivo Mahlamäki

Lea Mahlamäki

Marko Mahlamäki

Petri Mahlamäki

Lasse Mahlamäki

Teemu Mahlamäki

Heidi Mahlamäki

Tiia Mahlamäki

Jyrki Mahlamäki

Jimi Mahlamäki

Veijo Mahlamäki

Juho Sillanpää

Anne Mahlamäki

Jenna Yliranta

Kati Mahlamäki

Marko Raitaluoto

Harri Antila

Arthur Antila

Tuomas Mahlamäki

Miika-Daniel Antila

Seija Mahlamäki

Hannu Antila

Samuel Antila

Airi Mahlamäki

Hannele Antila

Joona Antila

Kari-Matti Antila

Henrik Åivobäck

Raija Rinta

Tarja Ahola

Anne Rinta

Tuukka Rajala

Helmi Rinta

Juho Rinta

Esa Rinta

Tuomas Kamila

Vilho Rinta

Sari Rinta

Malla Kamila

Nella Kamila

Esko Rinta

Matti Rinta

Juha Rinta

Pasi Rinta

Maria Jussila

Nea Rinta

Tuomas Sillanpää

Väinö Rinta

Ritva Rautio

Anni Ala-Mattinen

Pirkko Kivistö

Aleksi Ala-Mattinen

Susanna Hakola

Kerttu Rinta

Kari Kivistö

Minna Rautio

Akseli Ala-Mattinen

Elsa Rinta

Arja Rautio

Emma Ala-Mattinen

Niilo Hakola

Arvi Jussila

Marjaana Rautio

Iida Ala-Mattinen

Aila Hakola

Saima Jussila

Laina Jussila

Vilhelmiina Hakola

Minna Sillanpää

Lauri Jussila

Lilja Hakola

Edla Hakola

Eino Hakola

Toivo Hakola

Jaakko Hakola

Inkeri Hakola

Maria Sillanpää

Hanna Hakola

Tuomas Sillanpää

Aili Hakola

Kristoffer Gidlöf

Gert Gidlöf

Tuomas Sillanpää

Johanna Sillanpää

Niilo Hakola

Liisa Hakola

Hellen Gidlöf

Poikalapsi Iso-Kukko

Jaakko Sillanpää

Saini Jaaksi

Hans Ljungström

Tyttölapsi Iso-Kukko

Artturi Sillanpää

Gudrun Gidlöf

Martin Ljungström

Mikko Iso-Kukko

Ari Jaaksi

Eveliina Ljungström

Jaakko Parkkari

Juho Parkkari

Manu Jaaksi

Vesa Jaaksi

Vilja Jaaksi

Tuomas Parkkari

Sari Jaaksi

Alf Östlund

Mikko Iso-Kukko

Anna Parkkari

Yrjö Latvala

Mirja Jaaksi

Ola Östlund

Samuel Östlund

Maria Parkkari

Martta Kallioluoma

Jan Östlund

Tuomas Vilén

Eino Koskiniemi

Jaakko Parkkari

Ulla Mäkelä

Annika Vilén

Meeri Jaaksi

Eero Koskiniemi

Arto Mäkelä

Rasmus Mäkelä

Frans Koskiniemi

Antti Saari

Matti Parkkari

Lauri Koskiniemi

Orvokki Jaaksi

Jukka Saari

Arttu Saari

Juho Parkkari

Martta Koskiniemi

Elina Saari

Sini Tulisalmi

Asma Abdel Kawy

Jaakko Parkkari

Tauno Koskiniemi

Timo Tulisalmi

Mikko Tulisalmi

Halima Abdel Kawy

Jaakko Parkkari

Helvi Koskiniemi

Lea Jaaksi

Osmo Tulisalmi

Juha Tulisalmi

Safiyah Abdel Kawy

Frans Parkkari

Vieno Koskiniemi

Iman Snickars

Riitta Korpi

Fatima Abdel Kawy

Uuno Koskiniemi

Mikko Snickars

Ahmed Abdel Kawy

Tauno Korpi

Niina Hakala

Susanna Seppälä

Ali Abdel Kawy

Lempi Akkola

Toini Korpi

Raija Korpi

Marko Hakala

Elisabeth Seppälä

Vilho Akkola

Taimi Korpi

Jenni Hakala

Mauri Pelto

Maria Seppälä

Jenny Seppälä

Pertti Pelto

Kristoffer Mattas

Mikko Seppälä

Kalevi Pelto

Auli Berg

Patrik Mattas

Unto Laine

Sofia Seppälä

Cecilia Mattas

Auli Laine

Marlene Berg

Frank Berg

Susanne Berg

Juho Seppälä

Olavi Laine

Jari Laine

Lasse Laine

Camilla Laine

Kai Laine

Mika Laine

Ahti Laine

Larissa Laine

Nea Laine

Esa Laine

Jere Laine

Sari Pukkila

Helge Pukkila

Tuomas Seppälä

Jari Pukkila

Katja Pukkila

Lars Pukkila

Rami Pukkila

Sami Purtonen

Terttu Pukkila

Nina Ranta

Eetu Purtonen

Anja Suomi

Jyrki Sivula

Thea Pukkila

Tuomas Kuittinen

Juho Suomi

Vilho Suomi

Eija Sivula

Tommi Kuittinen

Venni Suomi

Janne Eklund

Tanja Pukkila

Ann Eklund

Maria Seppälä

Kirsi Pukkila

Kari Pukkila

Krista Pukkila

Ville Kumpulainen

Juhani Krook

Nina Krook

Tomi Kumpulainen

Maria Suomi

Arvo Krook

Matti Krook

Mikko Kumpulainen

Tuomas Seppälä

Kauko Jokela

Jaakko Erkkilä

Maria Seppälä

Mikko Seppälä

Maria Seppälä

Maria Iso-Sauso

Kalevi Jokela

Eija Jokela

Matti Virkkala

Essi Erkkilä

Juho Seppälä

Liisa Seppälä

Harri Liuko

Jaakko Seppälä

Anna Seppälä

Jaakko Seppälä

Vilho Jokela

Helen Jokela

Ilkka Liuko

Lauri Liuko

Liisa Seppälä

Susanna Seppälä

Rami Liuko

Brita Seppälä

Mikko Seppälä

Mikko Seppälä

Marko Jokela

Brita Seppälä

Jaakko Seppälä

Jaakko Seppälä

Väinö Seppälä

Kalervo Jokela

Johanna Jokela

Heikki Torppa

Karin Löija

Jaakko Åivobäck

Juho Seppälä

Tuomas Seppälä

Joni Jokela

Maria Seppälä

Eija Parkkari

Päivi Laaksoharju

Juho Taittonen

Liisa Taittonen

Juho Lehtinen

Katri Kurvinen

Fredrika Seppälä

Merja Parkkari

Sofia Lehtinen

Aili Haanpää

Kosti Parkkari

Lauri Kurvinen

Senja Blum

Sami Huttunen

Simo Seppälä

Anne Parkkari

Katariina Åivobäck

Niilo Blum

Pauliina Pajari

Liisa Seppälä

Risto Sumuvuori

Martha Blum

Juho Sumuvuori

Simo Seppälä

Maria Seppälä

Ari Sumuvuori

Miika Sumuvuori

Saima Blum

Jaakko Seppälä

Saku Sumuvuori

Henry Sumuvuori

Hanna Sumuvuori

Tuomas Seppälä

Mikko Taittonen

Paavo Sumuvuori

Maria Sumuvuori

Markus Sumuvuori

Harry Sumuvuori

Liisa Åivobäck

Sari Sumuvuori

Maria Mallula

Ismo Sumuvuori

Markku Sumuvuori

Jaakko Mallula

Jaakko Sundberg

Hannu Niemi

Tuomas Mallula

Anne Sumuvuori

Arvo Sundberg

Niina Niemi

Jaakko Mallula

Mikko Mallula

Ville Rauhala

Mikko Mallula

Ismo Sumuvuori

Margeta Åivobäck

Poikalapsi Iso-Kukko

Anna Taittonen

Jussi Rauhala

Hilma Mallula

Liisa Iso-Kukko

Antti Sumuvuori

Antti Rauhala

Hilma Mallula

Heli Sumuvuori

Maria Iso-Kukko

Heikki Sumuvuori

Arttu Rauhala

Iida Mallula

Matti Sumuvuori

Juho Iso-Kukko

Mikko Rauhala

Eero Sumuvuori

Jukka Sumuvuori

Poikalapsi Iso-Kukko

Milla Rauhala

Pentti Sumuvuori

Pentti Sumuvuori

Anna Seppälä

Tuomas Kukko

Ellen Sundberg

Sauli Ritari

Risto Saari

Maria Martonen

Esko Saari

Margareta Taittonen

Maria Malmgren

Tapio Saari

Otto Martonen

Nita Ahola

Tuija Saari

Janne Ahola

Osmo Saari

Jaakko Mallula

Susanna Malmgren

Saku Saari

Tomi Saari

Maria Mallula

Sami Saari

Yrjö Saari

Tony Mäenpää

Jaakko Taittonen

Mikko Backman

Jaakko Malmgren

Timo Mäenpää

Toivo Saari

Jasmine Mäenpää

Jaakko Backman

Mikko Backman

Liisa Iso-Kukko

Pirkko Saari

Tino Myllyselkä

Liisa Backman

Tarja Mäenpää

Miikka Myllyselkä

Maria Backman

Teija Mäenpää

Simon Raukko

Anna Ingo

Piia Gylling

Matti Ingo

Andry Raukko

Werner Raukko

Pirjo Saari

Juho Taittonen

Maja Ingo

Hannu Gylling

Brita Ingo

Jaakko Tankka

Eino Lehtonen

Juho Tankka

Maria Filla

Kaarlo Lehtonen

Anna Taittonen

Raili Aho

Anna Filla

Toivo Aho

Sanna Lehtonen

Sinikka Aho

Juho Myllymäki

Vilho Aho

Eino Aho

Jaakko Myllymäki

Tuomas Taittonen

Jaakko Myllymäki

Reino Aho

Tuomas Myllymäki

Juho Myllymäki

Serafia Myllymäki

Einar Nyppeli

Juho Myllymäki

Tuomas Myllymäki

Liisa Backman

Susanna Myllymäki

Fanny Ilkka

Maria Backman

Serafia Kuusisto

Anna Backman

Tyyne Ilkka

Liisa Backman

Maria Backman

Iisak Ilkka

Anni Ilkka

Susanna Backman

Maria Ilkka

Wilho Ilkka

Jaakko Backman

Maria Backman

Liisa Backman

Juho Backman

Anna Backman

Brita Backman

Juho Backman

Liisa Backman

Hanna Rinta

Anna Backman

Helmi Grew

Karl Sundberg

Christoffer Sundberg

Jaakko Backman

Sofia Backman

Jussi Rinta

Liisa Backman

Aila Hakomäki

Ville Rinta

Brita Seppälä

Maija Rinta

Erkki Hakomäki

Jaakko Hakomäki

Maria Backman

Liisa Annala

Johanna Sauso

Elvi Kukkanen

Niina Rintamäki

Ulrika Backman

Eeva Hakomäki

Pekka Rintamäki

Matti Backman

Riikka Yliluoma

Simo Backman

Leena Hakomäki

Matias Yliluoma

Fredrika Backman

Fredrik Thors

Juho Hannuksela

Liisa Hannuksela

Ines Nordström

Maria Backman

Anna Hannuksela

Herman Nordström

Mikko Backman

Jaakko Hannuksela

Vilma Nordström

Jaakko Backman

Maria Hassinen

Brita Backman

Mikko Backman

Erik Nordström

Liisa Backman

Liisa Backman

Evald Nordström

Johan Hassinen

Maria Backman

Liisa Seppälä

Elis Nordström

Alexander Hassinen

Brita Seppälä

Johan Hassinen

Einar Molander

Maria Seppälä

Anna Björn

Amanda Hassinen

Karin Molander

Mona Lindvall

Brita Hassinen

Liisa Seppälä

Maria Björn

Maria Hassinen

Arthur Lönnqvist

Matts Hassinen

Henrik Seppälä

Juho Björn

Johan Hassinen

Lena Hassinen

Anita Lönnqvist

Selma Hassinen

Juho Seppälä

Ida Hassinen

Hilma Hassinen

Johan Åivobäck

Carin Korp

Johan Sydänmetsä Närv..

Brita Tylli

Hilma Hassinen

Otto Hassinen

Margeta Virkkala

Brita Hassinen

Mikko Virkkala

Liisa Virkkala

Erik Warg

Leander Hassinen

Anders Hassinen

Matti Virkkala

Marketta Virkkala

Maria Torppa

Liisa Kortjärvi-Alita..

Karin Virkkala

Juho Virkkala

Jaakko Virkkala

Brita Virkkala

Anna Virkkala

Maria Virkkala

Liisa Westersund

Malin Torppa

Matts Emmes

Brita Emmes

Erik Torppa

Lisa Finnilä

Matts Finnilä

Elias Finnilä

Liisa Patana

Elisabet Kaustinen

Margareta Finnilä

Erkki Patana

Elias Patana

Aaprami Patana

Elias Pulkkinen

Aapraham Torppa-Hanhi..

Juha Hanhisalo

Toimi Hanhisalo

Keijo Hanhisalo

Matts Huntus-Luomala

Johan Finnilä

Johan Klemetsö

Fredrika Klemetsö

Karl Åkerman

Johan Åkerman

Karl Nääs

Karin Luomala

Anna Kaustinen

Leander Haglund

Anders Kaustinen

Anders Kaustinen

Henrik Virkkala

Maria Virkkala

Mariana Järvilä

Anna Haglund

Matts Kaustinen

Maria Kaustinen

Susanna Räf

Maria Järvilä

Edla Haglund

Helga Virkkala

Mårten Luomala

Matts Hagström

Johan Kaustinen

Juho Kentala

Johan Haglund

Matti Virkkala

Johan Kaustinen

Maija Kaustinen

Anders Hagström

Elias Alikentala

Matts Hagström

Antti Virkkala

Valborg Virkkala

Clas-Göran Haglund

Henrik Luomala

Cecilia Luomala Puuma..

Heikki Puumalainen

Gabriel Puumala

Maria Hagström

John Anderson

Maalin Virkkala

Vilhelm Haglund

Stig-Gustav Haglund

Leena Luomala

Kaisa Räf

Matti Kattilakoski

Selma Hagström

Ingrid Haglund

Yvonne Haglund

Anders Haglund

Ernst Haglund

Hans Nygren

Anders Haglund

Ruth Haglund

Siv Nygren

Kathleen Hill

Ellen Hill

Charles Hill

Elmer Hill

Eugenit Hill

Cecelia Hill

Maureen Hill

Chad Manship

Anastacia Manship

Patty Hooten

Joshua Manship

Diana Hooten

James Hooten

James Hooten

Jerrod Hooten

Wesley Koon

Eileen Hill

Deborah Hooten

Rachel Koon

Daniel Koon

Nathaniel Laminger

Carol Hooten

Amber Laminger

Robert Hooten

Jeannie Nelson

Edith Johnson

Esther Hill

Bobby Nelson

Dean Hennings

Mark Hennings

Alina Haglund

Eugene Hill

Wayne Hennings

Melissa Hennings

Edna Hill

Shelly Hennings

Maria Hennings

Amanda Hennings

Jennifer Hennings

Annette Hennings

David Bennett

Eunice Hill

N Bennett

Melvin Niskala

Norman Niskala

Bruce Johnson

Michele Johnson

Sean Jones

Lynnea Johnson

Walter Johnson

Raymond Johnson

Kayla Jones

Randy Johnson

Anders Haglund

Judith Johnson

Brent Johnson

Anna Hassinen

Nancy Stone

Lovisa Hassinen

Elsie Johnson

Lorraine LeMay

Daniel Soshea

Sophia Hassinen

Ross LeMay

Brita Hassinen

Jessica Johnson

Randall Johnson

Matts Hassinen

Layne Johnson

Maja Hassinen

Walfred Johnson

Leo Johnson

Matthew Johnson

Brita Slotte

Johan Pelo

Jakob Pelo

Brita Pelo

Anna Haglund

Wayne Johnson

Johan Hassinen

Matts Isosalo

Gregory Johnson

Margareta Slotte

Brita Virkkala

Fredric Johnson

Henrik Slotte

Matts Hassinen

Elisabet Slotte

Abraham Slotte

Greta Slotte

Debbie Johnson

Margeta Virkkala

Brita Hassinen

Wainö Johnson

Eugene Johnson

Richard Johnson

Mikko Virkkala

Lars Hassinen

Matti Virkkala

Rachel Johnson

Juho Virkkala

Brita Hassinen

Anna Virkkala

Jim Johnson

Wayne Johnson

Maria Virkkala

Leander Hassinen

Elisabet Virkkala

William Gonzalez

Joyce Johnson

Christi Johnson

Werner Johnson

Brita Virkkala

Maxton Gonzalez

Lane Johnson

Maria Virkkala

Joyce Johnson

Cape Echols

Juha Virkkala

Margareta Virkkala

Ellen Skog

Magdalena Virkkala

Margareta Herlevi

William Johnson

Kim Johnson

Rachel Skog

Johan Virkkala

Drew Skog

Erkki Virkkala

Margareta Känsälä

Anders Kaustinen

Kathryn Gray

Nicholas Gray

Johan Virkkala

Mike Gray

Rory Gray

Antti Virkkala-Kainu

Erik Kaino-Wirkkala

Anna Kaino-Wirkkala

Erik Cainberg

Alfred Haglund

Amanda Haglund

Ethel Johnson

Dallas Gray

Karin Tastula

Maria Teirikangas

Kathryn Gray

Nicholas Gray

Maria Känsälä

Erik Kangas

Mike Gray

Rory Gray

Erik Känsälä

Margeta Känsälä

Dallas Gray

Lisa Backala

Michelle Johnson

Henrik Backala

Margareta Känsälä

Ronald Johnson

Erik Backala

Ronald Johnson

Anna Tastula

Shane Johnson

Malin Backala

Jan Johnson

Susanna Känsälä

Anna Räf

Laura Johnson

Anders Känsälä

Anna Känsälä

Waldie Johnson

Steven Johnson

Eric Johnson

Matti Virkkala

Leena Känsälä

Antti Huntus

Paul Johnson

Brita Känsälä

Brita Löija

Alyssa Kovacks

Anders Kaustinen

Kim Johnson

Tracie Kovacks

Malin Tastula

Maria Kaustinen

Joan Ferraro

Samantha Kovacks

Johan Kaustinen

Alma Haglund

Alphild Sundström

Julie Ferraro

Edwin Haglund

Alice Haglund

Douglas Stewart

Ann Hopcroft

Ellen Hopcroft

Otto Haglund

Marion Haglund

Jane Hopcroft

son Haglund

Immanuel Haglund

Mary Hopcroft

Otto Haglund

Emma Haglund

Dona Gembarski

Heather Roberts

Alexandria Haglund

Adolf Hassinen

Ann Haglund

Joseph Gembarski

Anders Haglund

William Haglund

Alice Gembarski

Matts Kankkonen

Karl Söderström

Elin Söderström

Carl Hagström

Maria Tastula

Johan Lillhonga

Johan Kankkonen

Lars Hagström

Lauri Tastula

Karl Kankkonen

Edla Kankkonen

Ruth Vitick

Nils Hagström

Juho Virkkala

Maria Virkkala

Jaakko Tastula

Margeta Tastula

Johan Vintturi

Birgitta Hagström

Anna Virkkala

Brita Virkkala-Polso

Juho Räf

Matti Räf

Kalle Kuorikoski

Jaakko Virkkala

Anna Tastula

Antti Räf

Antti Räf

Matti Räf

Antti Kuorikoski

Erkki Virkkala

Juho Räf

Maria Räf

Leena Kentala

Lisbet Virkkala

Maria Warg

Magdalena Virkkala

Magdalena Järvilä

Erkki Warg

Margareta Virkkala

Heikki Järvilä

Margareta Järvilä

Antti Järvilä

Karin Järvilä

Juha Tastula

Maria Järvilä

Liisa Järvilä

Malin Järvilä

Matti Järvilä

Anna Järvilä

Erkki Järvilä

Andreas Järvilä

Henrik Järvilä

Elisabet Järvilä

Matti Järvilä

Anna Järvilä

Maria Tastula

Henrik Järvilä

Margareta Tastula

Maria Järvilä

Karl Järvilä

Per Tastula

Juho Järvilä

Maria Järvilä

Kalle Meriläinen

Ida Meriläinen

Anna Marjusaari

Abel Järvilä

Brita Tastula

Margareta Järvilä

Erika Majamäki

Alpo Mäenpää

Niina Majamäki

Margareta Järvilä

Elisabet Tastula

Aron Järvilä

Maria Järvilä

Juho Konimäki

Leena Majamäki

Juho Majamäki

Seppo Majamäki

Toni Majamäki

Kustaa Louko

Elisabet Tastula

Anna Järvilä

Kustaa Mäenpää

Juho Majamäki

Maria Majamäki

Pirita Majamäki

Lisbet Järvilä

Brita Tastula

Abraham Järvilä

Aila Majamäki

Jorma Jouppi

Matti Tastula

Andreas Järvilä

Anna Hietikko

Brita Järvilä

Raimo Jouppi

Karl Järvilä

Kari Mattila

Sofia Mattila

Hilda Hietikko

Elli Virta

Antti Järvilä

Vesa Mattila

Susanna Järvilä

Ellen Hietikko

Abraham Järvilä

Niilo Hietikko

Anna Järvilä

Maria Haapala

Matti Hietikko

Susanna Hietikko

Elisabet Järvilä

Vilho Hietikko

Maria Järvilä

Toini Hietikko

Saima Hietikko

Viljo Hietikko

Martti Ketola

Aino Ketola

Lempi Hietikko

Sulevi Ketola

Seija Ketola

Taavi Ketola

Kustaa Asunmaa

Terttu Latva-Mäenpää

Tarja Koivusalo

Marja Niemistö

Heikki Kanto

Selmi Hietikko

Vesa Niemistö

Susanna Heikkilä

Elli Latva-Mäenpää

Terhi Niemistö

Juho Heikkilä

Virpi Niemistö

Iisakki Heikkilä

Vesa Niemistö

Elin Heikkilä

Lilja Hietikko

Martti Vainionpää

Eino Heikkilä

Aarne Hietikko

Viljo Hietikko

Niilo Hietikko

Markku Köykkä

Juho Köykkä

Martti Köykkä

Maria Köykkä

Juho Heikkilä

Joni Harju

Yrjö Köykkä

Hanna Köykkä

Iisakki Köykkä

Jari Harju

Eeva Köykkä

Aulis Rajala

Tommi Tynjälä

Kaisa Mäenpää

Eero Haapala

Elsa Haapala

Tero Tynjälä

Johanna Kankaanpää

Hedda Heikkilä

Elina Haapala

Terttu Jalomäki

Katariina Kankaanpää

Jukka-Pekka Kankaanpää

Maarit Haapala

Jorma Haapala

Sauli Haapala

Maija Heikkilä

Jarkko Haapala

Eevertti Haapala

Mikko Haapala

Ari Haapala

Eero Haapala

Helga Leppälä

Sari Saari

Reetta Haapala

Henrik Leppälä

Tero Saari

Erkki Rakkolainen

Katariina Heikkilä

Laimi Leppälä

Arja Rakkolainen

Susanna Heikkilä

Maria Leppälä

Esteri Haapala

Heikki Rakkolainen

Albinus Heikkilä

Lempi Leppälä

Eila Rakkolainen

Kirsi Samppala

Seija Rakkolainen

Jyrki Samppala

Eila Haapala

Juho Virkkala

Markus Samppala

Erkki Haapala

Petri Samppala

Heini Korpi-Hallila

Hellevi Haapala

Elsa Haapala

Niina Korpi-Hallila

Marjo Tuomi

Antti Haapala

Teija Tuomi

Tapani Tuomi

Eila Haapala

Hanne Tuomi

Hannu Tuomi

Maria Kalliomäki

Marika Tuomi

Juho Järvenpää

Eino Kalliomäki

Riikka Lounatvuori

Minna Lounatvuori

Anna Kahra

Jari Lounatvuori

Pekka Lounatvuori

Maria Hästöö

Erkki Taipalus

Sanna Lounatvuori

Hilja Järvenpää

Eino Taipalus

Pär Hästöö

Pirkko Taipalus

Laura Uusihauta

Eija Lounatvuori

Daniel Hästöö

Tero Uusihauta

Juha Lounatvuori

Gustaf Hästöö

Jyrki Lounatvuori

Emilia Lounatvuori

Anders Sunabacka

Kaisa Hästöö

Susanna Kahra

Markus Kahranaho

Hanna Kahranaho

Karin Sunabacka

Anna Hästöö

Martti Kahranaho

Mauno Kahranaho

Juho Kahranaho

Anna Sunabacka

Anders Hästöö

Eero Kahranaho

Pär Sunabacka

Malin Sunabacka

Michel Hästöö

Topi Ikola

Malin Sunabacka

Jacob Sunabacka

Malin Hästöö

Heikki Kahranaho

Ossi Ikola

Heikki Lahti

Anna-Liisa Kivimäki

Taika Ikola

Anders Sunabacka

Daniel Sunabacka

Lisa Hästöö

Hilda Kahranaho

Kari Ikola

Tuike Ikola

Karin Snåre

Margareta Sunabacka

Margeta Sunabacka

Jacob Hästöö

Erik Virkkala

Tiitus Ikola

Henrik Snåre

Jacob Sunabacka

Erik Hästöö

Jarja Pohjasniemi

Daniel Sunabacka

Taneli Hästöö

Eija-Liisa Kivimäki

Jarno Pohjasniemi

Elsa Hästbacka, Sunab..

Maria Hästöö

Jorma Kivimäki

Hanne Kivimäki

Eeli Rantamäki

Juho Virkkala, Svartl..

Hans Hästöö

Jari Kivimäki

Simo Kivimäki

Minna Korkeakangas

Sofia Sippola

Matti Virkkala

Eila Hevonkoski

Henna Korkeakangas

Antti Virkkala

Jarno Korkeakangas

Erkki Virkkala

Aamu Knuuttila

Eira Hevonkoski

Marko Knuuttila

Karin Virkkala

Kaapo Virkkala

Aaron Knuuttila

Erkki Hevonkoski

Otto Hevonkoski

Jaakko Virkkala

Unto Hevonkoski

Esa Hevonkoski

Lisbet Virkkala

Irma Hevonkoski

Ruut Mylläri

Anna Virkkala

Kimmo Saari

Maria Virkkala

Elias Hevonkoski

Johan Jylhä

Usko Hevonkoski

Arja Hevonkoski

Tommi Saari

Matti Jylhä-Virkkala

Antti Jylhä-Virkkala

Valentin Hevonkoski

Heikki Jylhä-Virkkala

Piia Saari

Gabriel Puumalainen

Heikki Puumalainen

Janina Kujala

Perkiön

Ulla Hevonkoski

Toni Kujala

Pasi Perkiö

Ville Perkiö

Urpo Hevonkoski

Päivi Hevonkoski

Aliisa Perkiö

Veli-Jussi Latikka

Riikka Latikka

Eero Latikka

Antti Latikka

Ossi Latikka

Antti Virkkala

Yrjö Asunmaa

Yrjö Kahra

Janne Latikka

Anna-Leena Latikka

Susanna Kahra

Anna Kalin

Sanna Latikka

Anna Hevonkoski

Riitta Minkkinen

Maria Kahra

Iida Ansioniemi

Jukka Latikka

Aino Latikka

Susanna Hevonkoski

Sofia Kahra

Sara Latikka

Lempi Hevonkoski

Amalia Kahra

Säde Latikka

Elias Latva-Kahra

Martta Hevonkoski

Pekka Latikka

Hilda Kahra

Santtu Latikka

Bertta Hevonkoski

Emilia Kahra

Elias Linjala

Siiri Latikka

Veikko Hevonkoski

Maria Kahra

Amanda Kahra

Helvi Hevonkoski

Juho Kahra

Hilda Kahra

Selma Hevonkoski

Matti Kahra

Matilda Kahra

Richard Niemi

Toivo Hevonkoski

Saimi Niemi

Edvin Hevonkoski

Sirpa Hevonkoski

Niko Akkola

Anna Kahra

Viktor Niemi

Eemil Hevonkoski

Iida Niemi

Anna Virkkala

Heikki Hevonkoski

Yrjö Kahra

Anna Vehkamäki

Aini Niemi

Erkki Virkkala

Anna Niemi

Kari Metsälehto

Laura Niemi

Anneli Valli

Kari Metsälehto

Eeva Niemi

Tero Salmi

Liisa Saarijärvi

Matti Niemi

Jari Valli

Kaisu Saarijärvi

Sofia Kahra

Reijo Valli

Senia Saarijärvi

Jukka Valli

Aarne Saarijärvi

Eliisa Saarijärvi

Aarne Saarijärvi

Ottilia Saarijärvi

Heikki Saarijärvi

Heikki Saarijärvi

Pentti Saarijärvi

Tuomas Kahra

Aarne Saarijärvi

Anna Saarijärvi

Aarne Saarijärvi

Maria Saarijärvi

Heikki Saarijärvi

Pentti Saarijärvi

Leena Pahkala

Tapio Puukka

Lyyli Saarijärvi

Risto Pahkala

Raimo Pahkala

Liisa Kahra

Juho Asunmaa

Sanni Niemi

Janne Pahkala

Vieno Saarijärvi

Valborg Kahra

Maija Takala

Heino Pahkala

Juho Niemi

Katariina Rantala

Juho Takala

Enni Niemi

Nelly Saarijärvi

Elina Pahkala

Saara Takala

Sofia Takala

Enni Niemi

Alli Pahkala

Iisak Hietala

Lilja Saarijärvi

Julia Rintamäki

Kaija Pahkala

Johanna Rantala

Iisak Asunmaa

Salmoni Hietala

Lilja Rintamäki

Johannes Saarijärvi

Ahti Saarijärvi

Pauliina Rantala

Maria Puumalainen

Juha Paavola

Maria Paavola

Juho Puumala

Maria Takala

Maria Takala

Eemil Kivelä

Tiina Saarijärvi-Kive..

Jacob Geddala

Kaisa Takala

Hilja Katajamäki

Elias Kivelä

Juho Huntus

Antti Huntus

Jorma Saarijärvi

Margeta Vintturi

Anu Saarijärvi

Noora Savolainen

Jacob Huntus

Jeremias Huntus

Eemil Saarijärvi

Maria Virkkala

Margeta Kentala

Juho Kuorikoski-Gedda..

Emmi Saari

Joonas Huntus

Tuija Saarijärvi

Michel Geddala-Vinttu..

Johan Vintturi

Markku Saarijärvi

Iida Saari

Pekka Saarijärvi

Brita Kuorikoski-Gedd..

Olli-Juha Smeds

Lars Smeds

Anders Backala

Marja-Liisa Smeds

Margareta Snåre

Magdalena Kortjärvi

Maria Backala

Juha-Petteri Hänninen

Brita Slotte

Liisa Torppa

Gunvor Smeds

Hannu-Antero Hänninen

Jaakko Virkkala

Elisabet Snåre

Amos Smeds

Henrik Slotte

Jouni-Sakari Hänninen

Juho Virkkala

Brita Snåre

Matts Stråka

Matts Stråka

Margareta Storbjörk

Johan Granö

Miia Smeds

Torsti Smeds

Marko Smeds

Johan Finnäs

Miranda Smeds

Kaisa Virkkala

Hans Torppa

Erik Puusaari

Hans Hannila

Elisabet Hannila

Helena Sipola

Lovisa Borg

Sofia Fordell

Saini Smeds

Ruth Finnäs

Henrik Emmes

Erik Emmes

Henrik Emmes

Ragnhild Finnäs

Liisa Känsälä

Liisa Emmes

Anna Virkkala

Erik Emmes

Etel Smeds

Anders Smeds

Hannu Virkkala

Ruth Smeds

Hanni Känsälä

Leena Känsälä

Viola Smeds

Kaisa Virkkala

Olavi Jylhä

Matts Känsälä

Maria Isokangas

Lisa Känsälä

Brita Ahlroth

Brita Räf

Johan Räf

Maria Räf

Matti Virkkala

Maria Räf

Matts Räf

Erik Räf

Henrik Räf

Jaakko Kuorikoski - Q..

Anders Räf

Matts Kuorikoski

Jacob Räf

Susanna Räf

Henrik Kuorikoski - Q..

Erik Kuorikoski

Erik Kuorikoski

Abraham Kuorikoski

Erik Paavola

Erik Räf

Henrik Räf

Matts Kuorikoski

Anna Kuorikoski

Jaakko Kuorikoski

Jaakko Kuorikoski

Michel Räf

Matti Kuorikoski

Kaisa Kuorikoski

Marja Huntus

Johan Kuorikoski

Brita Räf

Henrik Kuorikoski

Kalle Kuorikoski

Erik Räf

Daniel Kuorikoski

Heikki Kuorikoski

Juho Räf

Kaisa Räf

Brita Kuorikoski

Per Räf

Catharina Kuorikoski

Jacob Kuorikoski

Liisa Virkkala

Johan Kuorikoski

Jaakko Orjala

Johan Kangas

Maria Kangas

Matts Kangas

Erik Kangas

Johan Kangas

Valborg Teirikangas

Henrik Kangas

Heikki Kuorikoski

Matti Teirilä

Liisa Teerikangas

Matti Kuorikoski

Kaisa Paavola

Henrik Åivobäck

Olof Kangas

Johan Åivobäck

Johan Åivobäck

Antti Kangas

Juho Patana

Erkki Patana

Juho Paavola

Mikko Paavola

Juha Paavola

Erkki Aho

Hanni Paavola

Maria Aho

Matti Aho

Juho Finnilä

Matti Björkbacka

Liisa Björkbacka

Olavi Paavola

Elias Aho

Heikki Aho

Juho Aho