Buresläkten
 

mies

nainen

Klikkaa nimilaatikkoa linkkinä tekstiin


info

Yleiskuva

Aloita

Gabriel Tollet

Karl Tollet

Elsa Calamnius

Karl Tollet

Karl Tollet

Gustaf Tollet

Margareetta Ifrig

Riitta Ifrig

Helena Fogellund

Maria Ifrig

Anna Ifrig

Erkki Ifrig

Aapo Ifrig

Agatha Fjellström

Heikki Ifrig

Antti Ifrig

Heikki Ifrig

Brita Ifver

Brita Fortell

Jaakko Ifrig

Antti Ifrig

Jaakko Ifrig

Maria Ifrig

Susanna Ifrig

Anna Ifrig

Sakari Ifrig

Margareetta Ifrig

Anna Calamnius

Efraim Ifrig

Iisak Ifrig

Petrus Fjellström

Margareta Fjellström

Matti Ifrig

Adolfina Fortell

Frans Ifrig

Lauri Koskenniemi

Sofia Fortell

Martti Koskenniemi

Eeva Ifrig

Inna Koskenniemi

Aino Koskenniemi

Vieno Pohjanpalo

Henrik Fortell

Zachris Fortell

Elisabet Fortell

Johan Friis

Johan Pohjanpalo

Hannu Koskenniemi

Iiro Koskenniemi

Vieno Pohjanpalo

Fredrik Hartman

Eero Koskenniemi

Okko Koskenniemi

Karoliina Hartman

Aurora Koskenniemi

Johan Hartman

Eva Calamnius

Heloisa Hartman

Märta Sandelin

Karl Hartman

Karl Hartman

Maria Hartman

Karl Sandelin

Sigrid Hartman

Leontine Hartman

Bror Sandelin

Per Fjellström

Karl Hartman

Sigrid Sandelin

Karl Calamnius

Johan Lybeck

Karin Borg

Sofia Calamnius

Jacob Lybeck

Frans Lybeck

Bertil Borg

Eva Hartman

Gunhild Borg

Gunnar Borg

Jacob Calamnius

Karl Calamnius

Alma Calamnius

Cely Wikander

Leif Holm

Lars Holm

Johanna Larick

Sofia Larick

Elisabet Stenbäck

Carl Larick

Daniel Larick

Johan Stenbäck

Maria Hällsten

Karl Stenbäck

Carl Hällsten

Berndt Hällsten

Simon Stenbäck

Kaarlo af Hällström

Sofia Hällsten

Antero af Hällström

Susanna Stenbäck

Fredrik Hällsten

Gustaf af Hällström

Erik af Hällström

Susanna Hällsten

Hedvig af Hällström

Jakob af Hällström

Johan Hällsten

Helmi Stenbäck

Gustav af Hällström

Conrad Hällsten

Helmi af Hällström

Brita von Bonsdorff

Eva Fjellström

Beata Hällsten

Rut af Hällström

Karl Stenbäck

Karin af Hällström

Jalmari Rydman Ritavu..

Elsa Stenbäck

Anna-Kerttu Ritavuori

Beata Melberg Mellberg

Thor Stenbäck

Ilpo Ritavuori

Kirsti Paloheimo

Maria Mäkinen

Annikki Halonen

Riitta Paloheimo

Olof Bure

Jon Bure

Olof Bure

Anders Bure

Olof Burman

Karin Burman

Barbro

Kauko Kuoppamäki

Pirkko Paloheimo

Pentti Kuoppamäki

Maria Stenbäck

Jorma Kuoppamäki

Olavi Kuoppamäki

Lauri Mäkinen

Olof Melberg

Anna-Maija Kuoppamäki

Lauri Kuoppamäki

Conrad Stenbäck

Toini Kuoppamäki

Adolf Wegelius

Teuvo Kuoppamäki

Lydia Wegelius

Karl Stenbäck

Katri Wegelius

Kaarlo Wegelius

Beata Stenbäck

Fanny Stenbäck

Eva Wegelius

Charlotta Stenbäck

Liisa Wegelius

Elisatbeth Calamnia

Johan Melberg

Aarne Wegelius

Paul Stenbäck

Erkki Wegelius

Lars Stenbäck

Leena Vuorjoki

Uuno Wegelius

Beata Stenbäck

Hanna Stenbäck

Anja Wegelius

Aarne Wegelius

Konrad Kivekäs Stenbä..

Lauri Wegelius

Irja Wegelius

Ottilia Stenbäck

Anna Wegelius

Kyllikki Wegelius

Petter Melberg

Aili Wegelius

Johan Stenbäck

Adolf Wegelius

Gustaf Kivekäs Stenbä..

Yrjö Wegelius

Otto Tawaststjerna

Josef Stenbäck

Maija Stenbäck

Anna Tawaststjerna

Lydia Stenbäck

Antti Yli-Kauppila

Margareta Laestadia

Herman Laurosela

Carl Wikander

Wilhelm Wikander

Cely Wikander

Sofia Laurosela

Britta Noraea

Barbro Laestadia

Jakob Wikander

Anders Laurosela

Olof Laestadius

Amanda Wikander

Maija Yli-Kauppila

Barbro Noraea

Johan Laestadius

Katarina Burman

Kristina Luhtasela

Jaakko Laurosela

Elsa Laestadia

Loviisa Yli-Kauppila

Martin Yli-Laurosela

Anders Grubb

Wilhelm Grubb

Erik Burman

Anders Uhlstadius

Lena Ahomäki

Jonas Uhlstadius

Mikko Ahomäki

Jakob Ahomäki

Jacob Grubb

Catharina Gedda

Juho Rantamäki

Anders Grubb

Jacob Grubb

Cecilia Grubb

Cecilia Uhlstadius

Maria Ahomäki

Hilja Nikkola

Markus Grubb

Anders Gedda

Alma Rantamäki

Reinhold Bång

Susanna Ranta

Susanna Ranta

Susanna Yli-Antila

Johannes Mäenpää

Jaakko Rantamäki

Tapio Piirto

Vilhelm Grubb

Lars Grubb

Vilhelm Grubb

Aini Rantamäki

Erkki Piirto

Timo Piirto

Viljo Rantamäki

Jaakko Latvala

Salomon Latvala

Marja Latvala

Yrjö Latvala

Matti Latvala

Ritva Latvala

Jaakko Yli-Latvala

Jaakko Latvala

Salomon Mäki-Latvala

Hellä Kivelä

Maria Latvala

Sisko Kivelä

Elina Latvala

Eino Nikkola

Aarne Latvala

Erkki Nikkola

Kustaa Nikkola

Tyyne Latvala

Aino Nikkola

Sulo Nikkola

Pentti Nikkola

Kari Vaismaa

Viljo Nikkola

Anna-Leila Nikkola

Paula Vaismaa

Lauri Nikkola

Heikki Vaismaa

Aili Nikkola

Laimi Nikkola

Hermanni Takala

Aune Nikkola

Martti Nikkola

Veikko Nikkola

Niilo Nikkola

Sisko Nikkola

Olli Nikkola

Olavi Nikkola

Kerttu Nikkola

Tuomo Käpylä

Martti Nikkola

Maria Nikkola

Lauri Nikkola

Veikko Nikkola

Juho Takala

Mikko Takala

Arvo Nikkola

Sulo Nikkola

Hilda Nikkola

Niilo Nikkola

Jaakko Nikkola

Fanny Nikkola

Anu Aaltonen

Antti Takala

Jari Aaltonen

Aina Aaltonen

Leena Kivelä

Atte Aaltonen

Sirpa Aaltonen

Sulo Aaltonen

Reijo Aaltonen

Jukka Aaltonen

Nelli Aaltonen

Jukka Aaltonen

Ahti Aaltonen

Samuli Aaltonen

Tuula Muranen

Maria Takala

Lauri Aaltonen

Raija Aaltonen

Sari Muranen

Raimo Aaltonen

Minna Muranen

Arvo Aaltonen

Jouko Aaltonen

Tarja Aaltonen

Elina Aaltonen

Markus Aaltonen

Miia Aaltonen

Susanna Takala

Martti Aaltonen

Sakari Aaltonen

Sanna Rajala

Maria-Terttu Aaltonen

Katri Rajala

Mauri Aaltonen

Heidi Hölsönmäki

Kari Hölsönmäki

Jyri Hölsönmäki

Jarno Kivimäki

Ulla Hölsönmäki

Olli Kivimäki

Jaakko Ruutiainen

Maria Takala

Yrjö Hölsönmäki

Jenna Hölsönmäki

Anna Roosenwall

Pirjo Hölsömäki

Eetu Roosenwall

Lauri Roosenwall

Anna-Leena Takala

Leena Hölsönmäki

Viivi Lax

Johanna Pajunen

Marja Takala

Noora Pajunen

Eeva-Liisa Takala

Aleksi Pajunen

Maria Takala

Laura Tallgren

Kaisa Takala

Jaakko Takala

Sanna Takala

Lotta Tallgren

Anna Takala

Olavi Takala

Matti Takala

Oskari Takala

Jukka Takala

Santeri Takala

Anna Yli-Latvala

Maria Heikkilä

Petteri Takala

Niina Takala

Pekka Takala

Timi Takala

Juho Leinonen

Tellervo Takala

Ilkka Leinonen

Tommi Köykkä

Salme Takala

Jarti Köykkä

Teemu Vuolle

Ville Köykkä

Sami Vuolle

Kaisa Takala

Anna Vieri

Sam Vuorela

Leena Koivisto

Sakari Jouppi

Susanna Vuorela

Lauri Jouppi

Ulla Koivisto

Lauri Jouppi

Anna Takala

Annikki Jouppi

Kari Koivisto

Vilho Jouppi

Esko Koivisto

Sakari Jouppi

Eva Koivisto

Mikael Malanin

Kaija Peltola

Johannes Malanin

Mikko Peltola

Markus Peltola

Tiina Peltola

Jaakko Peltola

Aki Peltola

Liisa Peltola

Eero Peltola

Anna Ojutkangas

Kirsti Peltola

Enni Ojutkangas

Joona Ojutkangas

Inka Peltola

Hannu Peltola

Pirja Peltola

Vesa Peltola

Selja Peltola

Elviira Välimäki

Pirjo Peltola

Akseli Välimäki

Emma Välimäki

Aukusti Peltola

Teemu Norolahti

Katja Peltola

Salomon Latva-Luhtase..

Tuomas Norolahti

Ulriikka Latva-Luhtas..

Antti Pohjola

Paula Pohjola

Ari Pohjola

Hermanni Takala

Ellen Mannila

Tuuli Pohjola

Maria Takala

Satu Pohjola

Aini Peltola

Kustaa Takala

Anita Pohjola

Janne Nurmi, Pohjola

Suvi Pohjola

Arto Pohjola

Aleksis Pohjola

Sanna Peltola

Harri Peltola

Jatta Peltola

Annika Peltola

Heino Peltola

Henrika Peltola

Kimmo Peltola

Aleksi Peltola

Lauri Peltola

Kari Peltola

Mari Aallos

Daniele Ravenna

Kerttu Peltola

Riikka Antikainen

Risto Peltola

Henri Antikainen

Sanna Flander

Ahti Loukasmäki

Helmi Flander

Maria Flander

Anja Flander

Anja Flander

Urho Flander

Aili Flander

Anna-Liisa Flander

Anna-Liisa Flander

Juho

Raini Flander

Kirsi Miettinen

Juuso

Maria Tiirikainen

Tarja Talvio

Armi Flander

Aino Tiirikainen

Tuula Talvio

Laura Flander

Sauli Flander

Lauri Flander

Katri Flander

Nuutti Harju

Erkki Flander

Petri Flander

Urpo Flander

Maria Flander

Jouni Hautala

Mirja Flander

Tiina Hautala

Raimo Flander

Lauri Flander

Niina Flander

Maria Flander

Minna Flander

Juho Flander

Raimo Mäki-Jaskari

Elina Toivola

Enni Malkamäki

Tuula Mäki-Jaskari

Lauri Mäki-Jaskari

Katri-Helena Toivola

Niina Mäki-Jaskari

Minna Mäki-Jaskari

Janne Knuuttila

Eero Flander

Laina Flander

Esa Knuuttila

Jonni Knuuttila

Esa Knuuttila

Juha Knuuttila

Laina Mäki-Jaskari

Hannu Knuuttila

Sirpa

Laura Flander

Anne

Antti Flander

Juha Mäki-Jaskari

Lenni Mäki-Jaskari

Matti Mäki-Jaskari

Markku Ojala

Anssi Ojala

Sanna Nyrhinen

Markku Ojala

Ilmi Flander

Pekka Nyrhinen

Antti Latva-Mäenpää

Anssi Ojala

Pekka Nyrhinen

Eero Mäkelä

Saima Flander

Maija Mäkelä

Terttu Flander

Matti Flander

Sinikka Flander

Maija-Leena Flander

Reino Flander

Pekka Flander

Riitta Flander

Emilia Mäki

Maija Yli-Latvala

Liisa Flander

Oiva Matalamäki

Paavo Matalamäki

Martti Matalamäki

Martta Flander

Iisakki Flander

Otto Matalamäki

Aini Flander

Matilda Flander

Aune Matalamäki

Antti Flander

Tyyne Matalamäki

Maria Latva-Mäenpää

Maria Latva-Mäenpää

Laina Matalamäki

Liisa Aunes

Lempi Matalamäki

Antti Miiluniemi

Mikko Miiluniemi

Aina Miiluniemi

Mikki Yli-Latvala

Kaisa Miiluniemi

Anna Leppimäki

Helge Uppa

Antti Hyyppä

Maria Ala-Rasku

Matti Latva-Kokko

Antti Hyyppä

Matti Mäenpää

Jaakko Mäenpää

Matti Hyyppä

Martti Sillanpää

Antti Mäenpää

Jaakko Mäenpää

Eero Sillanpää

Maria Mäenpää

Antti Sillanpää

Juha Mäenpää

Laimi Sillanpää

Susanna Yli-Latvala

Hedvig Mäenpää

Lasse Sillanpää

Arvo Sillanpää

Lasse Sillanpää

Oiva Sillanpää

Hannu Loppi

Alpo Sillanpää

Eero Loppi

Veli-Matti Loppi

Laimi Sillanpää

Aune Loppi

Antti Yli-Latvala

Kari Loppi

Juho Latvala

Aino Latvala

Eino Loppi

Arja Loppi

Maria Latvala

Yrjö Loppi

Antti Latvala

Marita Loppi

Heta Latvala

Juho Loppi

Ulriikka Latvala

Merja Loppi

Lempi Latvala

Sami Ojanperä

Ulriikka Yli-Latvala

Juho Latvala

Riitta Ala-Penttilä

Helvi Loppi

Sari Ojanperä

Seru Yli-Latvala

Jaakko Latvala

Kimmo Ala-Penttilä

Maria Hautamäki

Matti Latvala

Tarja Nurmi

Anna Loppi

Kari Nurmi

Veikko Loppi

Jaakko Loppi

Sinikka Loppi

Pentti Loppi

Arto Loppi

Arvi Loppi

Esa Loppi

Marjo-Riitta Loppi

Kalevi Loppi

Kirsi Loppi

Risto Kuusinen

Kari Kuusinen

Anni Hautamäki

Krista Kuusinen

Raimo Kuusinen

Juha Kuusinen

Samuel Hautamäki

Marjo Lehtineva

Aino Hautamäki

Markku Lehtineva

Jukka Lehtineva

Eino Hautamäki

Pirjo Hautamäki

Urpo Hautamäki

Salme Hautamäki

Nina Hautamäki

Aarne Hautamäki

Janika Hautamäki

Sylvi Hautamäki

Jari Haapamäki

Jukka Pääkkönen

Marja Pääkkönen

Maria Hakoniemi

Kirsti Hautamäki

Riitta Pääkkönen

Rami-Pekka Pääkkönen

Kati Pääkkönen

Juhani Hautamäki

Juho Hautamäki

Eino Hautamäki

Tapio Hautamäki

Lassi Hautamäki

Eeva Hautamäki

Markku Hautamäki

Toivo Hautamäki

Pirjo Hautamäki

Petri Hakala

Susanna Hakoniemi

Esteri Hautamäki

Jarmo Hakala

Anne Hakala

Helena Hautamäki

Saara Hautamäki

Päivi Hakala

Tero Hakala

Markku Hakala

Reijo Hautamäki

Toivo Hautamäki

Taisto Hautamäki

Virpi Hautamäki

Iivari Hautamäki

Väinö Hautamäki

Tiina Hautamäki

Martta Hautamäki

Jouko Hautamäki

Allan Hautamäki

Juho Hakoniemi

Sirkka Hautamäki

Tapio Luoma

Salomon Hautamäki

Raija Hautamäki

Raimo Hautamäki

Eeva Hautamäki

Tuomo Lappalainen

Kalevi Hautamäki

Iisak Hautamäki

Olavi Hautamäki

Saima Hautamäki

Liisa Hautamäki

Veikko Aaltonen

Olavi Aaltonen

Mikko Hakoniemi

Olavi Aaltonen

Sisko Aaltonen

Ismo Aaltonen

Heidi Sinisalo

Sisko Aaltonen

Jukka Sinisalo

Helena Mäkynen

Jonne Sinisalo

Marko Korpi

Anna Aaltonen

Pirkko Sinisalo

Miiro Korpi

Veikko Aaltonen

Samu Sinisalo

Elisabet Hakoniemi

Pekka Sinisalo

Katriina Sinisalo

Jukka Mäkynen

Juho Mäkynen

Olavi Mäkynen

Jouni Mäkynen

Paavo Mäkynen

Jaana Mäkynen

Jaakko Hakoniemi

Maria Hakoniemi

Anni Hakoniemi

Juho Hakoniemi

Martta Hakoniemi

Jussi Hakoniemi

Salomon Hakoniemi

Jussi Hakoniemi

Salomon Hakoniemi

Mikko Hakoniemi

Matti Hakoniemi

Miia-Leena Rajala

Valle Hakoniemi

Anu Rajala

Leena Hakoniemi

Toini Hakoniemi

Juha Rajala

Iivari Hakoniemi

Jaakko Hakoniemi

Anssi Rajala

Harri Hakoniemi

Mikko Luhtasela

Pekka Hakoniemi

Petra Hakoniemi

Jarno Hakoniemi

Veli-Matti Hakoniemi

Joni Hakoniemi

Teemu Hakoniemi

Tarja Pesonen

Helena Strengell

Pasi Pesonen

Martti Kujanpää

Ari Takanen

Eeva Kujanpää

Marja-Terttu Strengell

Sami Takanen

Toni Strengell

Martti Strengell

Joni Strengell

Saima Hakoniemi

Hans Pouttu

Eila Kujanpää

Ulla Pouttu

Jaana Pouttu

Tiina Mäkelä

Elsa Kujanpää

Tuija Mäkelä

Tuula Mäkelä

Jorma Koivisto

Satu Salovaara

Timo Koivisto

Helinä Koivisto

Veikko Salovaara

Sisko Salovaara

Merja Salovaara

Jyry-Jaakko Salovaara

Anna Hakoniemi

Sirpa Salovaara

Heikki Salovaara

Reino Salovaara

Hannu Salovaara

Tuomo Salovaara

Lenna Helminen

Päivi Hakoniemi

Tommi Helminen

Jussi Hakoniemi

Jorma Hakoniemi

Kimmo Helminen

Milla Yli-Hakala

Erkki Yli-Hakala

Essi Yli-Hakala

Mikko Yli-Hakala

Liisa Hakoniemi

Esa Yli-Hakala

Jaakko Yli-Hakala

Juho Yli-Hakala

Yrjö Hakoniemi

Liisa Esser

Eija Yli-Hakala

Eeva Esser

Ari Hakoniemi

Erkki Hakoniemi

Riitta Hakoniemi

Risto Olkkonen

Paula Talvitie

Maija-Helena Olkkonen

Kerttu Hakoniemi

Johanna Olkkonen

Tuulikki Talvitie

Antti Olkkonen

Tuomas Talvitie

Jukka Hakoniemi

Jyrki Hakoniemi

Mikko Hakoniemi

Heikki Hakoniemi

Jussi Miettinen

Jaakko Hakoniemi

Tarja Hakoniemi

Anni Miettinen

Teemu Hakoniemi

Janne Miettinen

Tuomas Hakoniemi

Satu Hakoniemi

Mikko Lohtaja

Johanna Suomaa

Seppo Hakoniemi

Arja Hakoniemi

Jesse Suomaa

Mikko Hakoniemi

Joonas Suomaa

Arvo Hakoniemi

Susanna Hakoniemi

Ilkka Hakoniemi

Marja Hakoniemi

Soini Hakoniemi

Lauri Hakoniemi

Mikko Latva-Luhtasela

Eeva Hakoniemi

Jonna Kivi

Kari Kivi

Julia Kivi

Conrad Edgren

Maria Kröger

Anna Kivi

Warren Edgren

Bertil Kröger

Daniel Kröger

Anna Vhael

Johan Malmsten

Agneta Malmsten

Elisabet Kröger

Annikki Hakoniemi

Anneli Edgren

Barthold Vhael

Lea Kivi

Kevin Kivi

Anna Behm

Anna Schönström

Tarja Kivi

Margareta Grubb

Margareta Ångerman

Anna Kröger

Albrecht Behm

Marcus Kivi

Anna Swedenborg

Sara Behm

Sara Grubb

Margareta Ångerman

Jarmo Kivi

Anders Söderholm

Emanuel Swedenborg

Kathleen Barton

Mikko Hakoniemi

Magnus Gavelius

Jacob Lagercrantz

Eero Hakoniemi

Nancy Niemi

Engel Kröger

Kristina Grubb

Kathleen Barton

Jacob Gavelius

Anna Lagerstedt

Michael Hakoniemi

Eero Hakoniemi

Beth Hakoniemi

Richard Hakoniemi

Michael Hakoniemi

Beth Hakoniemi

Ville Mäki-Lohiluoma

Anne Hakoniemi

Fiia Mäki-Lohiluoma

Matti Hakoniemi

Noora Hakoniemi

Hannes Hakoniemi

Eija Hakoniemi

Heikki Hakoniemi

Riikka Krekola

Leena Sivula

Aki Krekola

Leena Hakoniemi

Jussi-Matti Sivula

Mikko Sivula

Emma-Liisa Sivula

Juha Sivula

Pekka Sivula

Liisa Hakoniemi

Henna Sivula

Jukka Sivula

Tony Sivula

Niilo Hakoniemi

Outi Välimaa

Tiina Sivula

Antti Välimaa

Jarkko Sivula

Timo Sivula

Jesse Sivula

Erkki Virta

Sanna Harju-Seppänen

Raija Virta

Aino Hakoniemi

Satu Harju-Seppänen

Lasse Virta

Miikka Virta

Saara Hakoniemi

Markku Virta

Eila Hakoniemi

Mika Ketola

Riitta Ala-Ranta

Oskar Sandlund

Sami Helenius

Toivo Ala-Ranta

Tiina Ala-Ranta

Olli Helenius

Timo Ala-Ranta

Eero Helenius

Anu Ala-Ranta

Tuukka Tusa

Ulla Ranto

Jussi Tusa

Maija Tusa

Anni Oikari

Eeva Ranto-Oikari

Riina Oikari

Kerttu Ala-Ranta

Liisa Oikari

Tuomo Ranto

Mikko Ranto

Juho Ranto

Riikka Ranto

Juho Latva-Luhtasela

Ritva Hautala

Henna Hautala

Elsa Hakoniemi

Jussi Hautala

Olli Hautala

Heidi Hautala

Tuomo Oja-Lipasti

Reetta Hautala

Jouni Oja-Lipasti

Saara Ala-Ranta

Aki Hautamäki

Raija Hautala

Sanna Hautamäki

Anne Hautala

Minna Hautala

Tiina Hautala

Ella Willman

Vilma Yli-Rahko

Mila Yli-Rahko

Eeva Yli-Rahko

Aatu Yli-Rahko

Terttu Ala-Ranta

Elsa Lahti

Mari Yli-Rahko

Riikka Lahti

Riia Yli-Rahko

Carita Latva-Hoppala

Marja-Leena Kuivaniemi

Sami Latva-Hoppala

Erkki Kuivaniemi

Tarja Kuivaniemi

Ninamaria Latva-Hoppa..

Juha Luoma

Liina Luoma

Esko Kuivaniemi

Tiina Luoma

Elli Kuivaniemi

Liisa Luoma

Maria Luoma

Anssi Luoma

Jukka Kuivaniemi

Aili Hakoniemi

Antti Kuivaniemi

Mikko Kuivaniemi

Minna Kuivaniemi

Terttu Kuivaniemi

Helena Hyvönen

Jury Kangas

Pirkko Kuivaniemi

Maria Hyvönen

Jari Lehtonen

Marja Kuivaniemi

Anna Lehtonen

Tiina Kuivamäki

Tuomas Kuivamäki

Vappu Kuivaniemi

Jussi Kuivamäki

Susanna Hakoniemi

Maria Kuivamäki

Maria Hakoniemi

Jarmo Hakoniemi

Juho Hakoniemi

Erkki-Jussi Hakoniemi

Petri Hakoniemi

Iisakki Hakoniemi

Maija-Liisa Hakoniemi

Antti Kuivasmäki

Niilo Hakoniemi

Tarja Parvi

Antti Hakoniemi

Pauli Parvi

Antti Hakoniemi

Anna Hakoniemi

Anna-Kaisa Parvi

Olavi Parvi

Vesa Hakoniemi

Mikko Hakoniemi

Aarne Hakoniemi

Kirsi Hakoniemi

Helmi Hakoniemi

Antti Hakoniemi

Mervi Hakoniemi

Alli Niemi

Harri Hakoniemi

Matti Hakoniemi

Helmi Niemi

Tauno Niemi

Fanny Taanonen

Anna Latva-Luhtasela

Sofia Arkkola

Sanna Taanonen

Matti Luhtasela

Maria Luhtasela

Hedvig Rantamäki

Matti Kahma

Matti Liikala

Matti Liikala

Juho Liikala

Aili Liikala

Jussi Kangas

Marko Kangas

Matias Kangas

Jaakko Mukkala

Kerttu Mukkala

Erkki Mukkala

Ritva Mukkala

Rauha Vaaranmaa

Lasse Mukkala

Raija Mukkala

Martti Mukkala

Raili Mukkala

Kaarina Huhtanen

Matti Huhtanen

Aili Vaaranmaa

Reino Huhtanen

Markku Huhtanen

Sirkka-Liisa Huhtanen

Maria Hakala

Esko Saarimaa

Sisko Saarimaa

Seppo Saarimaa

Aune Vaaranmaa

Matti Saarimaa

Sirkka-Liisa Saarimaa

Sirpa Saarimaa

Eero Vaaranmaa

Leena Saarimaa

Eliisa Uittomäki

Hedvig Yli-Luhtasela

Helmi Vaaranmaa

Kaarina Uittomäki

Maria Yli-Luhtasela

Mauri Sorvari

Kirsi Uittomäki

Liisa Yli-Luhtasela

Yrjö Sorvari

Pauli Sorvari

Helvi Sorvari

Veikko Sorvari

Eero Sorvari

Helli Sorvari

Elina Sorvari

Eeva Sorvari

Elvi Ojala

Eino Ojala

Johannes Ojala

Markku Kaunismäki

Ellen Ojala

Reijo Kaunismäki

Susanna Kaunismäki

Teresa Talvitie

Hilma Sorvari

Eila Ojala

Kaisu Ojala

Sinikka Ojala

Aarne Lehto

Kalervo Ojala

Hannu Aitola

Eija Huovila

Emil Lehto

Reino Ojala

Olli Aitola

Maria Yli-Luhtasela

Kari Huovila

Toini Lehto

Raimo Huovila

Erja-Riitta Huovila

Eino Lehto

Timo Huovila

Tuija Hakala

Leila Huhtamäki

Ari Hakala

Jani Huhtamäki

Pentti Huhtamäki

Pentti Huhtamäki

Mia Huhtamäki

Kari Huhtamäki

Lara Huhtamäki

Timo Huhtamäki

Marika Huhtamäki

Annika Huhtamäki

Mia-Liisa Huhtamäki

Maria Hakoniemi

Heikki Huhtamäki

Erkki Huhtamäki

Jussi Huhtamäki

Jaakko Yli-Luhtasela

Esa Huhtamäki

Henna Huhtamäki

Hannu Huhtamäki

Esko Huhtamäki

Hannamari Huhtamäki

Johanna Huhtamäki

Reino Huhtamäki

Kirsi Huhtamäki-Nasri

Omar Nasri

Julia Huhtamäki

Keijo Huhtamäki

Roosa Huhtamäki

Pekka Soininen

Antti Soininen

Mauri Soininen

Pentti Soininen

Annu-Riikka Soininen

Mikko Soininen

Jorma Soininen

Vuokko Soininen

Iivo Stojanov

Anni Hakoniemi

Henna Soininen-Stojan..

Stefan Stojanov

Saila Soininen

Rami El Digwy

Anna Yli-Luhtasela

Silja Soininen

Reijo Soininen

Rami El Digwy

Niina Loukimo

Juho Hakoniemi

Viena Soininen

Iida Loukimo

Iida Loukimo

Roger de Sousa Lamy

Ulla Sundqvist

Kenny Janson

Martta Hakoniemi

Sinikka Stenman

Daniel Sundqvist

Björn Sundqvist

Magnus Sundqvist

Anna Sundqvist

Salomon Hakoniemi

Saija Hakoniemi

Tuisku Hakoniemi

Reijo Hakoniemi

Jouni Hakoniemi

Siiri Hakoniemi

Matti Hakoniemi

Rami Hakoniemi

Jari Hakoniemi

Valle Hakoniemi

Rauno Hakoniemi

Mira Hakoniemi

Juha Hakoniemi

Toini Hakoniemi

Yrjö Suominen

Hilma Yli-Luhtasela

Pauli Suominen

Albin Suominen

Iisak Luhtasela

Anja Luhtasela

Matti Luhtasela

Aino Luhtasela

Milja Rajala

Jaakko Rajala

Alpo Rajala

Antti-Jussi Rajala

Ulriika Luhtasela

Juho Rajala

Mikko Rajala

Eino Rajala

Arja Rajala

Esko Ketola

Erkki Ketola

Jacob Grubb

Aune Laitila

Aina Luhtasela

Helena Ketola

Pentti Laitila

Kaarina Ketola

Martti Luhtasela

Matti Luhtasela

Juho Luhtasela

Johannes Luhtasela

Erkki Luhtasela

Antti Luhtasela

Pentti Kärrymäki

Raimo Kärrymäki

Kauko Kärrymäki

Tyyne Luhtasela

Marja Kärrymäki

Pasi Ilomäki

Sisko Kärrymäki

Anna Kärrymäki

Heikki Savunen

Helmi Luhtasela

Helena Savunen

Hilja Luhtasela

Julia Ketko

Ulla Luhtasela

Jouko Ketko

Jaakko Luhtasela

Sofia Ketko

Toivo Luhtasela

Leena Luhtasela

Esa Niemistö

Mia Niemistö

Juha Kivimäki

Sirkka Luhtasela

Vicki Kivimäki

Maria Kivimäki

Onni Kivimäki

Dan Kivimäki

Sandra Kivimäki

Scott Kivimäki

Samuel Kivimäki

Janet Kivimäki

Jack Kivimäki

Jalmari Kivimäki

James Kivimäki

John Thoresen

Hedvig Kohtamäki

Helen Kivimäki

Sally Thoresen

Lillian Kivimäki

James Thoresen

John Kivimäki

Per Grubb

Mark Kivimäki

Fredrika Kivimäki

Lauri Kivimäki

Kristina Kivimäki

Kirsti Kivimäki

Elissa Dunn

Lori Lambert

Linda Kivimäki

Hugo Kivimäki

Travis Lambert

Daniel Kivimäki

Karen Kivimäki

Joseph Rad

Tauno Kivimäki

Deborah Kivimäki

Nicholas Rad

Timothy Kivimäki

Mae Kivimäki

Salomon Luhtasela

Jenny Kivimäki

Susanna Puisto

Tuula Polari

Helena Puisto

Nikolai Puisto

Johanna Puisto

Aino Yli-Saunamäki

Tarja Polari

Anna Polari

Oona Polari

Terhi Polari

Juha Saunamäki

Johanna Saunamäki

Aarne Saunamäki

Eero Saunamäki

Jaakko Saunamäki

Simo Saunamäki

Juho Yli-Saunamäki

Aune Yli-Saunamäki

Antti Yli-Saunamäki

Veikko Yli-Saunamäki

Tapani Yli-Saunamäki

Anna Yli-Saunamäki

Hannu Ylikojola

Maria Jokiluoma

Anja Yli-Saunamäki

Leena Ylikojola

Juha Jokiluoma

Matti Ala-Saunamäki

Sisko Yli-Saunamäki

Antti Jokiluoma

Kaisa Ylikojola

Heikki Ylikojola

Sanna Ylikojola

Matti Räisänen

Valerian Räisänen

Pentti Räisänen

Anne-Marie Räisänen

Frans Ala-Saunamäki

Elina Vilkko

Risto Vilkko

Antti Vilkko

Irma Räisänen

Noora Vilkko

Arto Vilkko

Riitta Vilkko

Juha Vilkko

Selma Ala-Saunamäki

Pekka Jalovaara

Mikko Jalovaara

Sirkka Räisänen

Veli-Jussi Jalovaara

Miikka Wirtanen

Pekka Wirtanen

Noora Wirtanen

Pirkko Räisänen

Virpi Wirtanen

Jani Wirtanen

Jukka Wirtanen

Rosi Räisänen

Esko Räisänen

Ilkka Räisänen

Ilkka Räisänen

Sara Räisänen

Maria Luhtasela

Risto Kiikka

Ilkka Suksi

Eila Kiikka

Jari Suksi

Johan Yli-Luhtasela

Hilkka Saunamäki

Minna Suksi

Tapio Kiikka

Markku Kiikka

Elina Kiikka

Päivi Kiikka

Sanni Saunamäki

Ari Saunamäki

Juhani Saunamäki

Roope Saunamäki

Esa Saunamäki

Ilpo Saunamäki

Jani Saunamäki

Jouko Saunamäki

Minna Saunamäki

Heino Saunamäki

Kauko Saunamäki

Petri Saunamäki

Heidi Saunamäki

Jouni Saunamäki

Elina Saunamäki

Johanna Saunamäki

Mika Saunamäki

Katja Nyrhinen

Raija Kitinoja

Tommi Nyrhinen

Nea Nyrhinen

Jutta Nyrhinen

Sirkka-Liisa Kitinoja

Sami Kivelä

Tatu-Topias Kivelä

Marjo Männikkö

Aleksi Ojanperä

Reetta Kitinoja

Marko Männikkö

Yrjö Saunamäki

Miko-Matias Männikkö

Heljä Saunamäki

Katri Kitinoja

Jenni Kitinoja

Miia Kitinoja

Juha Kitinoja

Maiju Kitinoja

Jonna Kitinoja

Jani Kitinoja

Riia Kivimäki

Hillevi Saunamäki

Anne Kitinoja

Eetu Kivimäki

Tero Vettenranta

Jaakko Yli-Luhtasela

Marja-Liisa Saunamäki

Hanne-Maria Vettenran..

Reijo Saunamäki

Piia Saunamäki

Henna Saunamäki

Esko Saunamäki

Yrjö Saunamäki

Terhi Saunamäki

Iida Saunamäki

Riikka Mylläri

Eija Saunamäki

Jori Mylläri

Matti Ala-Saunamäki

Anssi Saunamäki

Tapani Saunamäki

Maria Saunamäki

Rauno Saunamäki

Anne Saunamäki

Jakob Saunamäki

Aila Saunamäki

Susanna Saunamäki

Kari Saunamäki

Kristoffer Saunamäki

Samuli Saunamäki

Juho Saunamäki

Veikko Saunamäki

Mika Saunamäki

Topias Saunamäki

Juha Sten

Maija Saunamäki

Simo Luhtasela

Emil Sten

Julia Saunamäki

Marko Saunamäki

Nea Saunamäki

Jaakko Sten

Pekka Saunamäki

Veikko Saunamäki

Merja Saunamäki

Loviisa Luhtasela

Susanna Tervaoja

Ilkka Saunamäki

Amanda Rosbäck

Satu Saunamäki

Meri-Tuulia Lehtonen

Juho Luhtasela

Juho Rosbäck

Anni Saunamäki

Maria Rosbäck

Juha Saunamäki

Jade Saunamäki

Mira Kokko

Markku Kokko

Marika Kokko

Miko Kokko

Elvi Saunamäki

Ulla Järvinen

Laura Uski

Sari Kokko

Soili Saunamäki

Johanna Uski

Heli Saunamäki

Seppo Saunamäki

Timo Saunamäki

Tuukka Koskinen

Sulo Saunamäki

Annina Laaksonen

Matilda Koskinen

Alisa Koskinen

Leila Saunamäki

Loviisa Laaksonen

Arvo Saunamäki

Sameli Luhtasela

Justiina Yli-Luhtasela

Iisak Yli-Luhtasela

Hannu Laaksonen

Eleonoora Laaksonen

Maria Brander

Ulriika Laaksonen

Samuel Brander

Erik Brander

Anna Brander

Kirsti Toikka

Janne Ojala

Miska Ojala

Anna Brander

Anni Saunamäki

Harri Toikka

Josefiina Toikka

Niko Ala-Hiiro

Sami Ala-Hiiro

Mika Ala-Hiiro

Miikka Ala-Hiiro

Olavi Ala-Hiiro

Juha Ala-Hiiro

Heli Peltomaa

Kati Ala-Hiiro

Joonas Luhtasela

Jaakko Ala-Hiiro

Aulis Ala-Hiiro

Jussi Ala-Hiiro

Maria Ala-Hiiro

Veikko Ala-Hiiro

Ville-Veikko Ahonen

Vesa Ala-Hiiro

Esko Ala-Hiiro

Tero Ala-Hiiro

Niilo Ala-Saunamäki

Jukka Ala-Hiiro

Sanna-Liisa Saunamäki

Jouni Ala-Hiiro

Juho Ala-Hiiro

Jorma Ala-Hiiro

Antti Ala-Hiiro

Anni Ala-Hiiro

Joonas Kallinki

Marja-Liisa Ala-Hiiro

Julia Kallinki

Tuomas Kallinki

Emma Haapala

Leena Ala-Hiiro

Tuomas Haapala

Timothy Murray

Daniel Murray

Daniel Murray

Liisa Luhtasela

Anita Sliger

Eric Murray

Melissa Murray

Toivo Maki

Miriam Maki

Simon Yli-Luhtasela

Kevin Sliger

Robert Sliger

Matthew Sliger

Kenneth Sliger

Niko Saunio

Harri Saunio

Markus Saunio

Matro Saunio

Sebastian Nordgren

Jaakko Saunio

Leila Saunio

Daniela Nordgren

Jere Saunio

Jouko Saunio

Eelis Saunio

Jim Saunio

Kristina Brander

Eino Ala-Saunamäki

Nicole Nygren

Marja Saunio

Maire Lundell

Ilpo Saunio

Andreas Nygren

Petri Saunio

Maria Luhtasela

Eero Lundell

Väinö Lundell

Pentti Salmelainen

Hilja Sten

Hertta Salmelainen

Onni Sten

Eero Salmelainen

Iisak Sten

Helmi Luhtasela

Onni Nummelin

Johannes Luhtasela

Lempi Luhtasela

Karin Lamberg

Tyyne Luhtasela

Torsten Lamberg

Elna Luhtasela

Serafia Luhtala

Matti Luhtala

Maria Luhtala

Susanna Luhtala

Serafia Luhtala

Matti Luhtala

Maria Luhtala

Susanna Luhtala

Maria Yli-Luhtala

Matti Yli-Luhtasela

Juho Yli-Luhtala

Juho Yli-Luhtala

Matida Yli-Luhtala

Serafia Yli-Luhtala

Susanna Yli-Luhtala

Maria Yli-Luhtala

Juho Yli-Luhtala

Juho Yli-Luhtala

Matida Yli-Luhtala

Johanna Brander

Maria Brander

Serafia Yli-Luhtala

Cerissa Höglander

Johan Brander

Kent Höglander

Hans Brander

Zacharias Brander

Johanna Brander

Susanna Yli-Luhtala

Karl Höglander

Emilie Brander

Ellen Kuni

Sofia Brander

Iisak Brander

Karl Höglander

Sonia Höglander

Ian Stout

Karl Brander

Regina Höglander

Kristina Brander

Johanna Brander

Gustaf Brander

Maria Brander

Britt-Marie Höglander

Jessie Höglander

John Höglander

Zacharias Brander

Johan Brander

Hans Brander

Maria Brander

Olof Brander

Jenna Höglander

Gunborg Brander

Elisabeth Brander

Anna Brander

Johan Brander

Maria Kuni

Sofia Karenko

Rolf-Eric Kuni

Nina Karenko

Hans Brander

Maria Brander

Kristina Brander

Johan Kuni

Robin Karenko

Karl Kuni

Tuula Stenij

Klaes Brander

Johanna Brander

Iisak Brander

Fredrika Kuni

Greta Stenij

Rakel Kuni

Zacharias Brander

Iisak Kuni

Anita Alvinen

NN Brander

Albertina Brander

Amanda Brander

Karl Kuni

Allan Kuni

Anna Brander

Brita Brander

Karl Brander

Sigrid Kuni

Otto Brander

Hedvig Brander

Frans Brander

Ellen Kuni

Malin Kuni

Samuel Brander

Zacharias Brander

Emilie Brander

Otto Brander

Konrad Kuni

Holger Kuni

Eva Kuni

Johanna Brander

Ulrika Brander

Otto Kuni

Petri Vuorinen

Margareta Brander

Georga Brander

Hjördis Kuni

Kerstin Vuorinen

Kati Nuuja

Kirsi Vuorinen

Gunborg Brander

Holger Kuni

Kaisa Kiikka

Annika Kiikka

Elisabeth Brander

Arttu Kiikka

Nils Brander

Kristina Brander

Tyra Suortti

Kaarlo Suortti

Maija Kiikka

Aatu Rintamäki

Helena Brander

Ossi Suortti

Roope Suortti

Nicolaus Brander

Mikael Dahl

Brita Dahl

Daniel Brander

Magnus Dahl

Uno Brander

Anna Brander

Erik Kuni

Hans Brander

Grethel Damén

Carl Damén

Kristina Brander

Ove Damén

Oscar Damén

Lukas Nyberg

Eric Damén

Ingrid Ehn

Ingeborg Nyberg

Lina Nyberg

Andreas Hansson

Hjördis Kuni

Margareta Hansson

Ullica Hansson

Mattias Hansson

Christian Forsman

Per Forsman

Vera Forsman

Christina Forsman

Eira Kuni

Nina Kuni

Harri Kuni

Jukka Kuni

Einar Kuni

Susanna Kuni

Miika Hautala

Pia Hautala

Erik Kuni

Joona Hautala

Herman Kuni

Birgit Teivaanmäki

Erik Kuni

Jari Kuni

Suvi Kuni

Anna Kuni

Elof Kuni

Jyri Kuni

Johan Kuni

Jonna Kuni

Barbro Grubb

Rami Kuni

Anna Kuni

Esko Kuni

Timo Kuni

Sari Kuni

Glenn Potrykus

Inga Potrykus

Roland Potrykus

Sabine Potrykus

Roy Bäckström

Ruben Kuni

Gunvor Bäckström

Mia Bäckström

Kai Bäckström

Maja Esars

Rolf Kuni

Annika Kuni

Mona Kuni

Heidi Niutanen

Tiina Kuni

Nina Kuni

Tor Kuni

Jorma Kuni

Harri Kuni

Eero Salo

Suvi-Maria Metsäranta

Arvo Salo

Paavo Salo

Tuomo Salo

Erkki Tuunala

Adele Salo

Esko Tuunala

Aira Nylander

Anna Kuni

Aulis Salo

Uno Brander

Uno Brander

Aimo Salo

Anja Helanen

Armas Salo

Armas Salo

Aarne Salo

Anneli Stefanius

Aulikki Pääkkö

Anna-Liisa Elovaara

Fredrika Kuni

Aina Karjalainen

Lauri Karjalainen

Anna Kuni

Maija Norblad

Helmi Salo

Iisak Kuni

Marjatta Siirilä

Iisak Kuni

Maria Kuni

Johan Kuni

Matti Salo

Ahti Salo

Gustaf Westerkull

Kaisu Laakso

Maria Westerkull

Kerttu Kotila

Sofia Westerkull

Jukka Salo

Teemu Raudasoja

Anna Westerkull

Esko Pulkkinen

Seija Raudasoja

Minttu-Maaria Raudaso..

Gustaf Westerkull

Anna Westerkull

Heikki Pulkkinen

Taneli Raudasoja

Alli Pulkkinen

Gustaf Westerkull

Helena Patana

Johannes Westerkull

Lauri Pulkkinen

Maria Westerkull

Aimo Salo

Heikki Salo

Teppo Salo

Maria Kunell

Katja Ingman

Marja-Liisa Salo

Karl Kunell

Aatto Salo

Tom Ingman

Ulla-Riikka Salo

Kristina Kunell

Johan Kunell

Karl Kunell

Ella Träsk

Hildeborg Ahlbäck

Karl Kunell

Jakob Kunell

Alf Ahlbäck

Iisak Kunell

Per Jansson

Iisak Kunell

Fanny Jansson

Birgitta Jansson

Abraham Kunell

Ulf-Göran Jansson

Ann-Sofie Kunell

Johanna Kunell

Alfons Kunell

Karl-Johan Kunell

Jens Kunell

Johannes Kunell

Ida Studd

Lisa Kuni

Johannes Studd

Karl Karlsson

Esther Studd

Margit Studd-Karlsson

Jan Karlsson

Jessica Örn

Alfred Studd

Rut Studd

Ulrika Kuni

Lilian Örn

Mikael Örn

Ida Studd

Karl Studd

Tage Studd

Daniel Örn

Evert Studd

Birgit Forsén

Ulrika Kuni

Ida Forsén

Maj-Britt Forsén

Tom Forsén

Brita Laurén

Uno Brander

Helena Brander

Alf Forsén

Susanna Forsén

Zacharias Brander

Maria Laurén

Brita Brander

Hans Brander

Jonna Forsén

Daniel Brander

Katharina Laurén

Mikael Kesti

Dan Kesti

Andreas Laurén

Mari Kesti

Edit Studd

Sven Kesti

Kim Sarin

Susanne Sarin

Abraham Kuni

Maria Studd

Camilla Sarin

Mirjam Nybäck

Anders Kuni

Anna Kuni

Benita Söderberg

Mattias Söderberg

Edvard Kuni

Berit Laaja

Carolina Kuni

Aina Kesti

Kurt Laaja

Kaj Laaja

Nina Kautiainen

Sami Kautiainen

Maydy Lindgård

Erik Lindgård

Siv Karlsson

Tobias Karlsson

Fredrik Brander

Ulrika Öhman

Einar Öhman

Elin Ventjärv

Kristina Öhman

Kristian Öhman

Johanna Öhman

Susanne Klemets

Jennifer Klemets

Karl Willför

Ragnar Studd

Maj-Len Klemets

Thomas Klemets

Jonatan Klemets

Anna Willför

August Willför

Tobias Klemets

Lisa Willför

Brita Kuni

Karl Willför

Johannes Willför

Maria Villför

Karl Willför

Johanna Willför

Nestor Villför

Mathilda Willför

Johannes Villför

Ida Willför

Edit Villför

Johannes Willför

Hulda Villför

Bernhard Sand

Johannes Willför

Anni Villför

Ida Villför

Adelé Villför

Aili Villför

Evald Villför

Elin Villför

Boris Wahlström

Gunnel Villför

Sixten Wahlström

Ida Villför

Pirkko Weiste

Lassi Weiste

Jyri Weiste

Jaakko Weiste

Jussi Weiste

Sami Weiste

Venla Wallin

Mariet Bure

Katri Järvenkylä

Viivi Wallin

Marja-Liisa Weiste

Pirjo Kuusimäki

Veera Wallin

Eetu Wallin

Raija-Liisa Weiste

Lauri Kuusimäki

Petteri Kuusimäki

Leo Kuusimäki

Ella Kuusimäki

Ville Linna

Brita Kuni

Tuuli Valle

Susanna Linna

Venla Valle

Timo Valle

Sirkka-Liisa Järvenky..

Otto Valle

Gustaf Willför

Sonja Valle

Teppo Valle

Santeri Valle

Simeon Valle

Tuomas Aho

Mikko Lindqvist

Inka Rautio

Siiri Aho

Juho Lindqvist

Yrjö Järvenkylä

Joonas Aho

Marjatta Järvenkylä

Jaakko Lindqvist

Alec Rautio

Kare Rautio

Axel Rautio

Joni Järvenkylä

Jori Järvenkylä

Joa Järvenkylä

Mikko Järvenkylä

Elsa Järvenkylä

Otso Sarkola

Jyri Järvenkylä

Marja Järvenkylä

Kerttu Sarkola

Vuokko Sarkola

Vili Ranivaara

Maria Lindqvist

Raisa Järvenkylä

Seppo Salojuuri

Frida Ranivaara

Helena Brander

Jari Salojuuri

Kerttu Järvenkylä

Matti Salojuuri

Jyri Salojuuri

Tuire Salojuuri

Jussi Pöllänen

Pekka Astola

Riia-Maija Astola

Tuomas Pöllänen

dödf Kuni

Juhani Astola

Paula Astola

Elina Astola

Mandi Astola

Laura Astola

Juri Astola

Aino Järvenkylä

Leena Astola

Jalo Astola

Jaakko Astola

Eriika Lindqvist

Paula Nessler

Helena Astola

Maria Willför

Pekka Astola

Lauri Koskenniemi

Tiina Astola

Aino Koskenniemi

Leena Järvenkylä

Sarianne Niemi

Päivö Lindqvist

Arto Tammenoksa

Riitta Järvenkylä

Mikko Lindqvist

Elja Lindqvist

Rami Tammenoksa

Heli Lindqvist

Joose Järvenkylä

Eino Järvenkylä

Veli Järvenkylä

Julia Järvenkylä

Maria Järvenkylä

Linda Eriksson

Jacob Brandberg

Eva-Marica Löfman

Sara Eriksson

Juho Lindqvist

Anna Brandberg

Diana Gelindar

Erik Brander

Jimi

Christer Löfman

Ulla Löfman

Nina

Jyri Löfman

Mikael Löfman

Karl Lindqvist

Jerry Löfman

Annika Haslecker

Kaija Lindqvist

Maj Löfman

Charlotte Haslecker

Iikko Löfman

Pontus Haslecker

Veikko Löfman

Fredrika Kuni

Tomi-Pekka Löfman

Hilla-Mari Löfman

Edvard Lindqvist

Gustaf Kuni

Carl-Olof Löfman

Kimmo Löfman

Kaapo Löfman

Karl Lindqvist

Brita Löfman

Sami Löfman

Amanda Onnela

Nils Onnela

Markus Onnela

Kirsti Lindqvist

Emilia Onnela

Jarl Onnela

Wilma Onnela

Magnus Onnela

Albin Onnela

Jonas Sandvik

Yvonne Sandvik

Andreas Sandvik

Bengt Sandvik

Beatrice Sandvik

Fredrik Sandvik

Ann-Sofie Kunell

Rolf Sandvik

Lisbeth Kunell

Jens Kunell

Kerstin Sandvik

Erik Sandvik

Erik Sandvik

Marina Wiklund

Johan Willför

Stig Wiklund

Hugo Forsman

Nicklas Wiklund

Margareta Sandvik

Ida Forsman

Kent Östman

Bernice Wiklund

Kim Östman

Harry Forsman

Maj-Britt Sandvik

Åsa Forsman

Anna Sandvik

Kerstin Sandvik

Per-Ole Sandvik

Glenn Sandvik

Sarah Sandvik

Susanne Sandvik

Marita Sandvik

Emma Sandvik

Andreas Sandvik

Gunnel Sandvik

Hans Brander

Paul Sandvik

Edit Forsman

Sven Sandvik

Helena Sandvik

Ture Sandvik

Margareta Brandberg

Åke Forsman

Gunilla Rabb

Fredrik Rabb

Ulrika Wasberg

Emma Öst

Jens Rabb

Anna-Lisa Wasberg

Ann-Louise Wasberg

Valter Forsman

Hannes Rabb

Matts Wasberg

Jessica Enström

Ann Enström

Eva Lax

Patricia Enström

Maria Willför

Ann Lax

Birgitta Ingo

Johanna Ingo

Annika Eriksson

Doris Eriksson

Andreas Eriksson

Lennart Forsman

Åsa Forsman

Dan Forsman

Pia Forsman

Dan Forsman

Linus Stolpe

Wendla Willför

Eva Stolpe

Jonas Stolpe

Paul Nymark

Jan Nymark

Cecilia Stolpe

Eva Nymark

Karl Nymark

Per Nymark

Iisak Willför

Patrick Nymark

Annette Prost

Samuel Prost

Elna Forsman

Lars Nymark

Erica Backholm

Johannes Willför

Pamela Backholm

Sabina Backholm

Kaj* Nymark

Per Nymark

Karl Backholm

Per-Allan Nymark

Andreas Nymark

Malin Bullernesia

Jacob Grubb

Gölin Grubb

Susanna Nymark

Sara Helsing

Barbo

Olav Nymark

Jimmy Nymark

Malin Grubb

Lars

Alida Forsman

Per-Jonas Hoflund

Malin

Inga Villför

Hans

Alfred Willför

Ines Villför

Tove Villför

Jarl Villför

Olof Villför

Ella Villför

Sylvia Villför

Ester Villför

Edit Villför

Maria Villför

Nestor Villför

Magdalena Brandberg

Johannes Villför

Edit Villför

Hulda Villför

Abraham Willför

Karl Villför

Anni Villför

Anna Willför

Adelé Villför

Reinhold Willför

Aili Villför

Jakob Willför

Evald Villför

Elin Villför

Gunnel Villför

Ida Villför

Eva Brander

Anna Hellström

Karl Lindström

Johan Lindström

Johan Lindström

Carl Lindström

Gunnar Lindström

Holger Lindström

Anders Lindström

Kristina Schönberg

Krister Carpelan

Margaretha* Mannerheim

Carl Mannerheim

Carl Mannerheim

Carl Mannerheim

Ingeborg Mannerheim

Leena Mannerheim

Eva Mannerheim

Carl Mannerheim

Carl Mannerheim

Carl Mannerheim

Hanna Ehrnrooth

Ingeborg* Mannerheim

Aina Mannerheim

Georg Ehrnrooth

Anastasia Mannerheim

Carl Ehrnrooth

Carl Mannerheim

Sophie Mannerheim

Eva Mannerheim

Anna Mannerheim

Signe Mörner af Morla..

Sofie Mannerheim

Sophia Mannerheim

Nils Mörner af Morlan..

Palaermona Mannerheim

Karl Mannerheim

Carl Mannerheim

Carl-Gustaf Mörner af..

Eva Mörner af Morlanda

Elsie Mannerheim

Carl Mannerheim

Carl Mannerheim

Carl Mannerheim

Eva Mannerheim

Per Sparre af Söfdebo..

Eva Mannerheim

Carl Mannerheim

Klas Sparre af Söfdeb..

Eva Mannerheim

Nanny Mannerheim

Karl Mannerheim

Anna Mannerheim

Carl Mannerheim

Olga Mannerheim

Eva Nordenskiöld

Erik Nordenskiöld

Petter Brandberg

Althéa Cederberg

Helena Söderhielm

Karl Mannerheim

Gustava Mannerheim

Gustaf Nordenskiöld

Anna Mannerheim

Nils Nordenskiöld

Anna Nordenskiöld

Lars Mannerheim

Carl Nordenskiöld

Nils Nordenskiöld

Gustaf Mannerheim

Anna Nordenskiöld

Alexandrima v Haartman

Eva Nordenskiöld

Eva Mannerheim

Lars von Haartman

Carl von Haartman

Erland Nordenskiöld

Karl Brandberg

Erik von Haartman

Erik Brandberg

Elisabet Brandberg

Anna Brandberg

Johan Brandberg

Magdalena Brandberg

Anders Brandberg

Kristina Brandberg

Anton Brandberg

Margareta Brandberg

Margaret Brandberg

Anton Brandberg

Sara Brandberg

Erik Brandberg

Erik Brandberg

Johan Brandberg

Sara Brandberg

Anders Brandberg

Bengt Brandberg

Sofia Brandberg

Josef af Sillén

Johan Brandberg

Olof Brandberg

Peter Brandberg

Karl Brandberg

Magdalena Brandberg

Hedvig Rickman

Olof Brandberg

Anna Brandberg

Anders Brandberg

Erik Rickman

Olof Brandberg

Eva Brandberg

Jacob Brandberg

Kristina Brandberg

Anna Rickman

Anders Brandberg

Hedvig Brandberg

Johan Rickman

Anna Steuchia

Petrus Graan

Michael Graan

Greta Graan

Stina Forsman

Anna Huss

Johan Rickman

Anna Grubb

Per Duus

Birgitta Duus

Brita Ilsbodina

Brita Steuchia

Ericus Plantin

Kristina Rickman

Elisabeth Stiernman

Kristina Steuchia

Johannes Bureus

Anna Plantin

Anders Hackzell

Anna Hackzell

Katarina Grape

Karl Rickman

Anna Stiernman

Anna Burea

Sofia Rickman

Anders Stiernman

Kristina Burea

Kristina Stiernman

Elisabet Burea

Katarina Stiernman

Nils Burensköld

Elisabet Grubb

Lars Bure

Karin Burea

Elin Brander

Jaakko Koskinen

Marjatta Paloheimo

Jacob Bure

Arvi Brander

Martti Paloheimo

Anna Stiernman

Janne Paloheimo

Peter Stiernman

Olof Stiernman

Olof Stiernman

Kirsti Paloheimo

Maria Stjernman

Tero Paloheimo

Olaus Bothniensis

Riitta Paloheimo

Andreas Stiernman

Olaus Stiernman

Anna Stiernman

Karl Brander

Paavo Paloheimo

Mikko Paloheimo

Peter Stiernman

Lovisa Fontén

Lovisa Fredriksson

Timo Lintusaari

Pirkko Paloheimo

Johan Stiernman

Petter Stiernman

Johan Stiernman

Eero Lintusaari

Eero Paloheimo

Anna Grubb

Johannes Bullernesius

Markus Simming

Erik Simmingschiöld

Birgitta Stiernman

Martti Paloheimo

Martti Paloheimo

Daniel Backman

Arvi Paloheimo

Samuel Grubb

Olof Grubb

Johan Stålbom

Hedvig Stålbom

Daniel Backman

Olli Paloheimo

Margareta Backman

Helvin Koskinen

Katri Paloheimo

Eine Koskinen

Hjalmar Brander

Anna Brander Paloheimo

Yrjö Koskinen

Hedvig Chydenius

Cecilia Fontén

Fredrik Westerlund

Minna Westerlund

Heikki Herlin

Catharina Chydenius

Brita Chydenius

Johan Chydenius

Jakob Chydenius

Jakob Chydenius

Johan Chydenius

Karl Chydenius

Cark Chydenius

Anders Chydenius

Anders Chydenius

Ellen Chydenius

Bertil Sovelius

Fredrik Sovelius

Rosa Borg

Matts Sovelius

Ellen Borg

Thor Sovelius

Anna Borg

Jarl Sovelius

Gabriel Borg

Karl Borg

Karl Borg

Karin Borg

Selma Borg

Johan Borg

Bertil Borg

Gabriel Borg

Gustava Borg

Gunhild Borg

Adolf Borg

Edvard Borg

Gunnar Borg

Abraham Borg

Ole Näsman

Edit Borg

Anna Näsman

Abraham Borg

Eva Borg

Johan Borg

August Borg

Aina Borg

Karl Borg

Torsten Borg

Ano Borg

Adolf Borg

Karl Castrén

Walter Castrén

Sofia Borg

Viljo Castrén

Emil Castrén

Toivo Castrén

Jalmar Castrén

Aron Borg

Aune Castrén

Heikki Virkkunen

Lauri Johansson Kaila

Pertti Virkkunen

Reino Castrén

Marjatta Paloheimo

Johanna Virkkunen

Laina Johansson Kaila

Maria Borg

Eva Sibelius

Martti Paloheimo

Sonja Virkkunen

Per Grubb

Andreas Grubb

Tyyne Johansson Kaila

Janne Paloheimo

Jukka Virkkunen

Kenneth Virkkunen

Eino Johansson

Lovisa Borg

Erkki Snellman

Betty Virkkunen

Josua Johansson Kaila

Lea Virkkunen

Kaarle Johansson Kaila

Jann Virkkunen

Jussi Virkkunen

Martti Johansson Kaila

Ruth Sibelius

Heidi Virkkunen

Anna Johansson Kaila

Laura Virkkunen

Essi Labart

Kirsti Sibelius

Ralph Enckell

Maria Chydenius

Laura Snellman-Enckell

Linda Sibelius

Marketta Enckell

Merike Ilves

Jean* Sibelius

Katarina Sibelius

Jan Ilves

Risto Jalas

Pauli Blomstedt

Jeanne Sibelius

Tapio Jalas

Satu Jalas

Tekla Borg

Aino Jalas

Beata Chydenius

Maria Borg

Juhana Blomstedt

Anna Kock

Maria Petraeus

Peteri Blomstedt

Andreas Chydenius

Heidi Sibelius

Anssi Blomstedt

Jakob Chydenius

Gustaf Borg

Severi Blomstedt

Hans Ahlström

Kaarina Sibelius

Hans Ahlström

Gabriel Borg

Johannes Sibelius

Ruth Ahlström

Axel Borg

Christian Sibelius

Samuel Chydenius

Rita Sibelius

Harry Sibelius

Tahvo Kyander

Jacob Bure

Oskar Borg

Laina Borg Kivilinna

Helvi Kyander

Anna Borg

Eeva Kyander

Eero Borg

Otto Borg

Aarne Borg Kivilinna

Lydia Borg

Anders Chydenius

Gabriel Chydenius

Gabriel Chydenius

Gabriel Chydenius

Väinö Chydenius

Helga Forsman

Helena Chydenius

Kustaa Forsman

Anni Finelius

Johannes Chydenius

Ellen Forsman

Ilmi Forsman

Jakob Chydenius

Sofia Chydenius

Yrjö Forsman

Elvira Chydenius

Kaarlo Forsman

Aleksanteri Chydenius

Gabriel Chydenius

Jenny Finelius

Ilmi Forsman

Katarina Chydenius

Einar Forsman

Sofia Chydenius

Onni Forsman

Ingeborg Grubb

Impi Forsman

Margareta Grubb

Aini Forsman

Johan Hornaeus

Maria Finelius

Eino Forsman

Maria Hornaeus

Aimo Forsman

Aune Ignatius

Hedvig Hornaeus

Lauri Forsman

Kirsti Ignatius

Anna Ingman

Kaarlo Ignatius

Maria Ingman

Katri Ignatius

Karen Brotherus

Vera Clemert

Erik Ingman

Rita Ignatius

Anna Ingman

Karl Ignatius

Ilma Ingman

Harry Ignatius

Erik Chydenius

Maria Chydenius

Hanna Ingman

Torsten Aschan

Elsa Ignatius

Olli Meurman

Otto Chydenius

Knut Ingman

Katharina Chydenius

Elis Ingman

Nils Chydenius

Viktor Chydenius

Anna Ingman

Eliel Ingman

Olivia Chydenius

Max Ingman

Maria Chydenius

Edvard Ingman

Karl Ingman

Riki Chydenius

Fredrik Chydenius

Fjalar Chydenius

Kimmo Chydenius

Jukka Chydenius

Kira Chydenius

Karl Chydenius

Fredrik Chydenius

Oskar Chydenius

Rolf Chydenius

Roope Chydenius

Edvin Chydenius

Frans Chydenius

Peter Chydenius

Jenny Chydenius

Sofia Chydenius

Fredrik Chydenius

Abraham Chydenius

Kristina Chydenius

Katarina Stålbom

Oskar Chydenius

Edit Hjelt

Anna Brandberg

Jakob Tengström

Hedvik Tengström

Ida Lagus

Hedvig Forsblom

Gunnar Hjelt

Gunnar Hjelt

Henrik Kock

Katarina Kock

Jacob Brandberg

Johanna Tengström

Anna Bergbom

Ester Hjelt

Fredrik Runeberg

Anna Runeberg

Karl Tengström

Maria Chydenius

Ludvig Runeberg

Catharina Chydenius

Lorenzo Runeberg

Hedevig Chydenius

Fredrika Tengström

Valter Runeberg

Alexander Chydenius

Anton Runeberg

Johan Runeberg

Einar Runeberg

Carl Runeberg

Katarina Tengstrom

Hedvig Chydenius

August Runeberg

Jakob Runeberg

Tom Runeberg

Kristian Welin

Gustaf Welin

Edvard Runeberg

Gabriel Welin

Johanna Homén

Fredrik Runeberg

Anna Welin

Gustaf Homén

Lars Homén

Lars Homén

Johan Welin

Hedvig Welin

Johanna Welin

Johan Forsman

Hedvig Chydenius

Catharina Chydenius

Jakob Chydenius

Maria Chydenius

Beata Chydenius

Kristina Hornaeus

Katarina Welin

Samuel Chydenius

Gabriel Chydenius

Helena Chydenius

Johannes Chydenius

Sofia Chydenius

Aleksanteri Chydenius

Karl Schauman

Henrik Schauman

Reinhold Stackelberg

Anna Stackelberg

Agata Schauman

Karl Stackelberg

Catarin Stackelberg

Ulrica Welin

Johanna Schauman

Klaus Vuorimies

Kasper Järnefelt

Ingeborg Stackelberg

Heikki Järnefelt

Ulrika Järnefelt

Margareta Stackelberg

Kristina Schauman

Timo Vuorimies

Arvid Järnefelt

Karl Stackelberg

Eero Paloheimo

Ingeborg Stackelberg

Aurora Schauman

Karl Gammal

Leena Järnefelt

Erik Järnefelt

Augusta Stackelberg

Arvi Paloheimo

Mattias Stackelberg

Gustava Schauman

Vladimir Clodt v Jurg..

Sara Järnefelt

Jöns Björnram

Ellida Järnefelt

Adam Stackelberg

Andreas Bureus

Anna Grubbe

Karl Stackelberg

Pjotr Clodt v Jurgens..

Mikael Clodt v Jurgen..

Laura Järnefelt

Eero Kolehmainen

Anna Björnram

Lars Grubbe

Ulrika Stackelberg

Adolf Clodt v Jurgens..

Karl Clodt v Jurgensb..

Elli Järnefelt

Ingeborg Grubbe

Anna Grubb

Mårten Björnram

Mikael Clodt v Jurgen..

Eva Järnefelt

Anna Rålamb

Edvard Järnefelt

Konstanti Clodt v Jur..

Elisabet Clodt v Jurg..

Vasti Järnefelt

Anna Björnram

Lars Rålamb

Juliana Stenbock

Olga Clodt v Jurgensb..

Eva Sibelius

Petrus Gestricius

Sigfrid Rålamb

Anna Stackelberg

Helena Stackelberg

Johan Stenbock

Julius Stenbock

Ruth Sibelius

Karin Grubb

Martinus Gestricius

Otto Stackelberg

Kirsti Sibelius

Laurentius Gestricius

Alexander Stackelberg

Aino Järnefelt

Katarina Sibelius

Brita Burea

Märta Stackelberg

Märta Lagerstierna

Hilja Järnefelt

Jeanne Sibelius

Malin* Burea

Johannes Bureus

Sigrid Järnefelt

Heidi Sibelius

Erik Bureus

Johanna Wiksten

Alvina Kraftman

Anders Bureus

Johannes Bure

Olof Bure

Gustaf Wilskman

Lars Bureus

Cecilia Burea

Johan Stiernhielm

Oskar Wilskman

Jonas Bureus

Jonas Bureus

Margareta Munck af Fu..

Kristina Galle

Gustaf Horn af Kanckas

Jakob Gadd

Berndt Gadd

Katarina Gadd

Carl Wilskman

Sara Granfelt

August Wilskman

Sara Ingman

Karl Granfelt

Otto Wilskman

Katarina Viksten

Elin Wilskman

Toivo Relander

Jenny Wilskman

Hilja Wilskman

Johannes Wilskman

Bertha Wilskman

Lars Wilskman

Daniel

Berndt Hildén

Elin Hildén

Carl Hildén

Carl Hildén

Bror Hildén

Berndt Ingman

Charlotta Ingman

Maria Hildén

Anna Maexmontan

Hilma Hildén

Aleksanteri Maexmontan

Ulrika Maexmontan

Anna Gadd

August Hildén

Hildegard Rehbinder

Helena Eneskjöld

Anna Chytraeus

Klara Maexmontan

Carl Hildén

Adolf Maexmontan

Charlotta Maexmontan

Adolf Maexmontan

Albert Maexmontan

Ludvig Palmén

Ernst Palmén

Adolf Maexmontan

Zuleima Maexmontan

Arne Palmén

Enst Palmén

Elisabet Maexmontan

Elisabet Sallmén

Einar Palmén

Eero Palmén

Karin Bure

Theodor Palmén

Fridolf Maexmontan

Ernst Palmén

Jakob Maexmontan

Johanna Palmén

Erik Justander

Jakob Maexmontan

Johan Maexmontan

Margareta Maexmontan

Elin Palmén

Adolfina Sallmén

Karl Palmén

Ernst Sallmén

Rosalie Sallmén

Hjalmar Palmén

Ester Maexmontan

Amanda Sallmén

Adolf Palmén

Enoch Sallmén

Elisabet Sallmén

Eskil Palmén

Keijo Havi

Mikael Maexmontan

Frans Maexmontan

Frans Maexmontan

Vilma Harju

Reijo Havi

Anna Burea

Karl Grönholm

Anders Bure

Liisa Havi

Olof Burea

Ivar Grönholm

Juha Harju

Anna Justander

Karolina Bergroth

Frans Grönholm

Pirkko Harju

Pia Laineaho

Max Grönholm

Frans Grönholm

Matti Harju

Jorma Harju

Frans Grönholm

Fanny Grönholm

Pirjo Harju

Jarkko Järvenpää

Lennart Harju

Lauri Schlèuter

Jukka Harju

Reino Harju

Olaus Bureus

Lauri Schlèuter

Ejlert Schlèuter

Päivi Harju

Tauno Harju

Elli Schlèuter

Tiina Harju

Augusta Ahnger

Aune Harju

Ulrika von Fieandt

Aina Geitel

Charles Ahnger

Aina Schlèuter

Aina Geitel

Otto Nyberg

Nikolai Geitel

Robert Nyberg

Ottiliana Nyberg

Olga Nyberg

Ebba Nyberg

Klaës Nyberg

Emilia Nyberg

Elisabet Munck af Ful..

Nikolai Nyberg

Bernt Rehbinder

Ulrika Rehbinder

Klaës Nyberg

Kerttu Nyberg

Lydia Nyberg

Pentti Nuorteva

Elisabet Bure

Alexander Nyberg

Kerttu Nuorteva

Reima Aho

Boris Nyberg

Matti Nuorteva

Ann Kuoppamäki

Liisa Kuoppamäki

Elsi-Maj Nyberg

Susan Kuoppamäki

Dorothea

Berndt Nyberg

Lauri Kuoppamäki

Aina Nyberg

John Kuoppamäki

Eero Kuoppamäki

Kauko Kuoppamäki

Randolph Kuoppamäki

Ottiliana von Fieandt

Elli Kuoppamäki

Klaes Fleming

Herman Fleming

Margareta Rehbinder

Heikki Kuoppamäki

Juha Kuoppamäki

Berndt Nyberg

Riitta Kuoppamäki

Pentti Kuoppamäki

Anna Kuoppamäki

Jorma Kuoppamäki

Olavi Kuoppamäki

Outi Heino

Terhi Heimo

Ulrika Nyberg

Marja Kuoppamäki

Anna-Maija Kuoppamäki

Auli Heino

Anna Nyberg

Lauri Kuoppamäki

Jukka Kuoppamäki

Jonna Kuoppamäki

Anna Rehbinder

Ingrid Nyberg

Mikko Kuoppamäki

Janne Kuoppamäki

Frans Nyberg

Carl Nyberg

Kari Mansikkala

Sara Kuoppamäki

Gustaf Rehbinder

Werner Nyberg

Toini Kuoppamäki

Tapani Mansikkala

Alfred Nyberg

Elisabeth Bure

Mervi Mansikkala

Anders

Kaisa Kuoppamäki

Sara

Jorma Kuoppamäki

Nils

Manu Kuoppamäki

Nikolai Munck af Fulk..

Teuvo Kuoppamäki

Catharina Fleming af ..

Johan Munck af Fulkila

Matti Kuoppamäki

Vilhelmina Munck af F..

Karl Donner

Jörn Donner

Hilkka Kuoppamäki

Georg von Haartman

Leena Kuoppamäki

Fredrika von Haartman

Märta von Troil

Georg von Haartman

Viktor von Haartman

Georg von Haartman

Brita von Haartman

Britta von Troil

Berndt Rehbinder

Eva Nordenskiöld

Sten von Troil

Ulrika Rehbinder

Fredriika Fock

Gustaf Nordenskiöld

Nils Nordenskiöld

Margareta von Haartman

Anna Nordenskiöld

Nils Nordenskiöld

Gustaf von Haartman

Nils Nordenskiöld

Torsten Rosenbröijer

Anna von Haartman

Alma von Kothen

Saima Rosenbröijer

Robert Hedenberg

Olof Bureus

Johanna Rehbinder

Torsten Jägerhorn af ..

Lovisa Jägerhorn af S..

Lars von Haartman

Roine Rosenbröijer

Lovisa Hedenberg

Agatha Wilhelms

Erik von Haartman

Mary Rosenbröijer

Gustaf von Spandkow

Kristina Silfversparre

Anna Wilhelms

Carl Rosenbröijer

Ebba Rosenbröijer

Kristina von Spandkow

Bernt Wilhelms

Rosalie Wilhelms

Rolf Rosenbröijer

Hugo Rosenbröijer

Carl Wilhelms

Johan Rosenbröijer

Kristina Rehbinder

Lydia Rosenbröijer

Karl de la Motte

Fredrika Wilhelms

Charlotta Collan

Rosalie Wilhelms

Martha Rosenbröijer

Berndt Starck

Fredrika Wilhelms

Bruno Rosenbröijer

Jacob de la Motte

Johan Wilhelms

Mary Rosenbröijer

Gustav Starck

Katariina Munck af Fu..

Anna de la Motte

Fredrika Silfversparre

Kristina Wilhelms

Agatha Wilhelms

Uno Rosenbröijer

Lilian Rosenbröijer

Anna Starck

Berndt de la Motte

Anna Wilhelms

Gustaf Rosenbröijer

Alexander Hacks

Johan Wilhelms

Gustav de la Motte

Bernt Wilhelms

Kristina Anrep

Carl Wilhelms

Jakob Munck af Fulkila

Gustaf Anrep

Johan Anrep

Karl Anrep

Brita Graan

Alef Anrep

Elisabet Anrep

Karl* Elgenstierna

Ulrika Elgenstierna

Anna Anrep

Anna Waltrang

Magnus Elgenstierna

Karl Elgenstierna

Carl Elgenstierna

Gustaf* Elgenstierna

Clara Elgenstierna

Brita Anrep

Ulrika Elgenstierna

Jakob Anrep

Fredrika Wilhelms

Fridolf Schauman

Elisabet Wärnschöld

Anna Wellingk

Gustaf Wilhelms

Kristina Wilhelms

Carl Schauman

Johan Wilhelms

Alfons Schauman

Fredrik Schauman

Bertha Schauman

Frans Schauman

Ludvig Schauman

Hugo Schauman

Thekla Schauman

Karl Schauman

Hjalmar Schauman

Eugen Schauman

Elin Schauman

Karin Schauman

Paul Schauman

Wilhelmina Schauman

Karl Heikel

Eva Schauman

Eugen Schauman

Ulrika Rehbinder

Beata Örnestedt

Paul Schauman

Maria Bure

Fredrik Schauman

Marta Schauman

Fredrik Schauman

Gustaf Schauman

Oskar Schauman

Carl Schauman

Gustav Schauman

Carl Schauman

Henrik Rehbinder

Oskar Schauman

Robert Zilliacus

Hedvig Schauman

Ingrid Zilliacus

Ottiliana Rehbinder

Karl Rehbinder

Bernt Rehbinder

Sten Rehbinder

Lars Rehbinder

Henrik Rehbinder

Sten Rehbinder

Robert Rehbinder

Bengt Rehbinder

Maria Wärnschöld

Karl Hästesko af Måla..

Hedvig Hästesko af Må..

Anna Tawast

Salomon Hästesko af M..

Anna Hästesko af Måla..

Fanny Tujulin

Eero Forsman

Eva Rehbinder

Fredrika Tawast

Johan Molander

Frans Molander

Jakob Wärnschöld

Maria Rehbinder

Fromhold Rehbinder

Johan Rehbinder

Fredrik Rehbinder

Folke Rehbinder

Folke Rehbinder

Helge Rehbinder

Jakob Taube

Anna Wärnschöld

Maria Taube

Ericus Plantin

Nicolaus Plantin

Anna Plantin

Lisbet Bure

Malin Burea

Zacharias Plantin

Elisabeth Plantin

Kristina Burman

Magdalena Burea

Anna Aminoff

Anna Burea

Johan Plantin

Brita Aminoff

Adolf Tigerstedt

Gregori Aminoff

Daniel Bureus

Ericus Plantin

Anna Plantin

Birita Wagenia

Johanna Aminoff

Bernt Aminoff

Anna Burea

Zakarias Aminoff

Ella Aminoff

Peggy-Jane Lindgren

Karl Aminoff

Henrik Aminoff

Johannes Bureus

Adolf Aminoff

Botvid Bure

Petter Wåhlberg

Erik Wåhlberg

Selma Wåhlberg

Anna Bure

Gustaf Wåhlberg

Vera Wåhlberg

Moses Bure

Margareta Wåhlberg

Eva Wåhlberg

Lars Bure

Olga Wåhlberg

Sara Wåhlberg

Karl Bure

Anna Bure

Olaus Bure

Anders Wåhlberg

Sophia Wåhlberg

Fredrika Wåhlberg

Roland Bure

Bernhard Bure

Catharina Bure

Erik Wåhlberg

Erik Wåhlberg

Brita Wåhlberg

Bernhard Wåhlberg

Ella Wåhlberg

Anna Wåhlberg

Kristoffer Bure

Karl Wåhlberg

Karl Wåhlberg

Margareta Wåhlberg

Olga Kozarowitzky

Ingrid Bure

Petter Wåhlberg

Moses Bure

Gustav Wåhlberg

Ellen Wåhlberg

Irina Kozarowitzky

Beata Bure

Anna Wåhlberg

Mathilda Wåhlberg

Michael Kozarowitzky

Engelbert Bure

Gustaf Wåhlberg

Maria Burman

Selma Wåhlberg

Elli Ståhlberg

Karl Bure

Marjet Bure

Björn Burman

Lars Burman

Johan Wåhlberg

Kari Huhta

Abraham Burman

Kristina Burman

Ellen Wåhlberg

Kaarlo Ståhlberg

Irja Ståhlberg

Elin Bure

Sigfrid

Kirsti Huhta

Kaarlo Ståhlberg

Heddi Kjerrman

Aino Ståhlberg

Jan Kjerrman

Heldvig Wåhlberg

Anna Schauman

Elli Ståhlberg

Brita Schauman

Aune Ståhlberg

Laila Ståhlberg

Maj Onnela

Juho Ståhlberg

Lauri Ståhlberg

Ada Onnela

Nils Onnela

Kyllikki Ståhlberg

Liisa Kovero

Lars Onnela

Gustaf Liljeblad

Naemi Liljeblad

Jarl Onnela

Erik Burman

Anna Burman

Greta Onnela

Ada Liljeblad

Katarina Burman

Sofia Castrén

Ruth Onnela

Elias Burman

Olof Bure

Jöns Burman

Erik Burman

Erik Burman

Erik Castrén

Nils Onnela

Catharina Burman

Brita Burman

Catharina Castrén

Fredrika Stenhagen

Karin Bure

Elin

Anders

Margareta

Johan

Jöns

Karin

Sara Burman

Wilhelmina Castrén

Julia Stenhagen

Brita Bure

Erik Burman

Margareta Burman

Margareta Fjellström

Per Grape

Katarina Grape

Karl Ekström

Julia Ekström

Fredrik Stenhagen

Maria Bure

Andreas Grubb

Fredrik Stenhagen

Carolina Stenhagen

Carl Stenhagen

Margaretha Forsman

Gustaf Granroth

Elias Granroth

Anna Granroth

Hilda Stenhagen

Petter Stenhagen

Karl Stenhagen

Anders Stebhagen

Gustaf Ståhlberg

Jacob Ståhlberg

Augusta Ståhlberg

Jenny Ståhlberg

Anna Ståhlberg

Arvi Ståhlberg

Karl Ståhlberg

Kaarlo Ståhlberg

Salome Mehtonen

Johannes Mehtonen

Selma Mehtonen

Eva Mehtonen

Eva Ståhlberg

Karl Mehtonen

Jenny Mehtonen

Rafael Mehtonen

Jakob Mehtonen

Naemi Mehtonen

Karl Jack

Urpu Jack

Niilo Jack

Sävel Jack

Hertta Jack

Selma Jack

Selma Ståhlberg

Eva Jack

Anna Jack

Karl Ståhlberg

Jenny Jack

Elsa Jack

Elna Jack

Jenny Ståhlberg

Kaarlo Ståhlberg

Maria Ståhlberg

Konrad Teräsvuori

Jaakko Ståhlberg

Henrik Ståhlberg

Anni Ståhlberg

Jaakko Teräsvuori

Urpo Teräsvuori

Aron Ståhlberg

Kirsti Teräsvuori

Aino Ståhlberg

Lauri Ståhlberg

Väinö Ståhlberg

Jaakko Ståhlberg

Kerttu Ståhlberg

Jaakko Ståhlberg

Matilda Ståhlberg

Martta Ståhlberg

Fredrik Ståhlberg Ter..

Alli Leinonen

Asta Levonius

Johan Ståhlberg

Ellen Levonius

Kosti Levonius

Jakob Levonius

Elsa Levonius

Jacob Ståhlberg

Arvi Levonius

Meri Levonius

Reino Levonius Jylänki

Ebba Levonius

Kaarlo Levonius Jylän..

Tyyne Levonius

Konstantin Levonius

Kaarlo Levonius

Niilo Levonius

Eero Levonius

Eino Levonius

Johan Levonius

Karin Levonius

Edla Levonius

Maria Levonius

Elsi Levonius

Emilia Levonius

Annita Levonius

Anna Aejmelaeus

Hannes Aejmelaeus

Annie Aejmelaeus

Arvi Autere

Kristina Ståhlberg

Asta Levonius

Maria Levonius

Kosti Levonius

Eva Aejmelaeus

Elsa Levonius

Ebba Levonius

Anna Aejmelaeus

Arvi Levonius

Karl Levonius

Meri Levonius

Sanna Levonius

Anna Levonius

Johan Levonius

Edith Sarén

Karl Levonius

Edith Levonius

Jarl Sarén

Frans Levonius

Ellen Sarén

Johan Levonius

Magdalena Ståhlberg

Carl Levonius

Karl Levonius

Benjamin Ståhlberg

Albert Bergman

Hubert Levonius

Nils von Nandelstadh

Pontus von Nandelstadh

Estrid von Nandelstadh

Sofia Calonius

Georg von Nandelstadh

Maria Calonius

Ragni Wegelius

Ragni-Maj Paatela

Eva Wegelius

Karin von Nandelstadh

Valborg Wegelius

Ulla Wegelius

Unto Kupiainen

Aune Corander Kaihova..

Outi Kupiainen

Toini Corander

Carolina Calonius

Axel Corander Kaihova..

Vilho Corander Kaihov..

Lauri Corander Kaihov..

Lyyli Järveläinen

Fjalar Dugin

Ilma Corander

Hellin Järveläinen

Gunnar von Nandelstadh

Sofia Calonius

Willa Corander

Märtha von Nandelstadh

Greti von Nandelstadh

Maria Ståhlberg

Oiva Corander

Karl Corander

Dagny Corander

Carl Corander

Ragnar Corander

Carolus Flander

Lina Corander

Maggie Corander

Kristina Flander

Elsa Ståhlberg

Wilhelm Calonius

Elna Corander

Jacobus Flander

Martha Calonius

Karin Snellman

Magdalena Flander

Wilhelmina Calonius

Bengt Calonius

Rakel Calonius

Set Calonius

Eva Calonius

Karl Calonius

Laura Calonius

Ester Calonius

Fredrika Calonius

Laura Calonius

Anna Calonius

Erik Högman

Margaretha Högman

Anna Högman

Helena Högman

Aino Högman

David Högman

Gustaf Högman

Ida Högman

Lauri Högman

Veikko Högman

Johanna Högman

Sulo Molander

Ellen Hollmerus

Anna Hollmerus

Maria Högman

Alfhild Hollmerus

Josefina Högman

Verna Hollmerus

Fredrika Högman

Alma Hollmerus

Gertrud Hollmerus

Gunnar Hollmerus

Margaretha Ståhlberg

Gustaf Högman

Hjalmar Hollmerus

Sven Hollmerus

Alexandra Högman

Gustaf Högman

Einar Hollmerus

Brita Hollmerus

Amanda Högman

Ida Hollmerus

Carl Högman

Lyyli Högman

Karolina Högman

Karl Högman

August Högman

Edvard Högman

Elja Högman Rihtniemi

Irma Rihtniemi

Bruno Högman

Viljo Högman

Erik Högman

Lydia Högman

Kyllikki Högman Rihtn..

Beata Högman

Volter Högman Rihtnie..

Eero Högman Rihtniemi

Aune Högman Rihtniemi

Maria Ståhlberg

Birgitta Högman Rihtn..

Marjatta Rihtniemi

Aina Thauvón

Kaarlo Thauvón

Maria Ståhlberg

Toini Thauvón

Matilda Ståhlberg

Katarina Hedmansson

Arno Thauvón

Lyyli Thauvón

Vieno Thauvón

Lauri Lounasheimo

Thyra Hellman

Martti Lounasheimo

Raili Merikallio

Ritva Hamara

Markku Kitunen

Lauri Hellman

Rauni Merikallio

Iisak Ståhlberg

Irja Merikallio

Anna Ståhlberg

Einari Hellman

Erkki Merikallio

Ilkka Merikallio

Veera Huczkowski

Esajas Ståhlberg

Kaarlo Hellman

Poju Merikallio

Magdalena Flander

Johan Forsman

Vilho Hellman

Jacob Flander

Alexandra Ståhlberg

Edla Åhlberg

Magdalena Forsman

Erkki Hellman

Aarni Kallinen

Gabriel Flander

Edla Ståhlberg

Verna Hellman

Paavo Kallinen

Johan Flander

Aurora Ståhlberg

Martti Hellman

Risto Kallinen

Catharina Flander

Karl Ståhlberg

Väinö Hellman

Kirsti Merikallio

Johan Flander

Karl Flander

Lars Ståhlberg

Reino Hellman

Arvid Flander

Arvi Hellman

Oili Merikallio

Sofia Flander

Pauli Hellman

Matti Merikallio

Johanna Flander

Niilo Hellman

Johan Flander

Oskar Roos

Adolph Flander

Hilma Roos

Fanny Roos

Alma Roos

Karl Roos

Rainer Lindgren

Johan Roos

Mary Lindgren

Maria Aspegren

Maria Sahlström

Bertha Roos

Carl Lindgren

Antero Auvinen

Johan Aspegren

Gerda Lindgren

Elin Roos

Eero Auvinen

Kaisa Aspegren

Elin Aspegren

Doris Lindgren

Johannes Aspegren

Anja Auvinen

Samuel Aspegren

Helena Aspegren

Helmi Roos

Juhani Auvinen

Margareetta Aspegren

Hannu Auvinen

Johan Aspegren

Edith Roos

Olli Roos

Maria Aspegren

Fredrik Aspegren

Mirja Auvinen

Walter Roos

Vappu Roos

Margaretha Flander

Jaakko Aspegren

Olli Auvinen

Anna Aspegren

Axel Roos

Paavo Roos

Anna Aspegren

Anna Öberg

Elisabet Aspegren

Helena Aspegren

Johannes Öberg

Samuel Aspegren

Johanna Aspegren

Frans Öberg

Ilta Öberg

Torsten Öberg

Toini Öberg

Karl Aspegren

Karl Aspegren

Pauli Aspegren

Eino Aspegren

John Aspegren

Ellen Aspegren

Zachris Aspegren

Fredrik Aspegren

Kerttu Aspegren

Johan Manninen

Henrika Aspegren

Vera Aspegren

Birger Damstén

Jakob Manninen

Maria Mannerström

Alma Aspegren

Maria Flander

Karl Manninen

Maria Manninen

Aron Mannerström

Magdalena Flander

Karl Flander

Ingrid Flander

Margaretha Flander

Jacobina Flander

Alice Flander

Johan Flander

Selina Flander

Karl Flander

Karl Flander

Sigrid Smedberg

Hilda Flander

Ferdinand Smedberg

Ida Flander

Harald Smedberg

Carl Cronstedt

Karl Flander

Gerd Flander

Carl Cronstedt

Helmi Flander

Gertrud Flander

Walter Flander

Brita Flander

Birgitta Kurtze

Karl Flander

Inge-Birgitta Flander

Raymond Kurtze

Linda Flander

Bernhard Flander

Michaela Flander

Magdalena Ross

Björn Flander

Carl Flander

Anna Bochmöller

Johan Ross

Lennart Flander

Karl Flander

Gertrud Flander

Maria Holthoer

Marketta Ross

Mona Flander

Bertil Flander

Alexander Holthoer

Mikael Holthoer

Barbro Flander

Markus Holthoer

Carita Flander

Nicolas Perheentupa

Helena Holthoer

Karl Flander

Vienna Perheentupa

Karl Flander

Carl-Anthon Kranck

Zina Flander

Miranda Kranck

Nicole Flander

Carl Flander

Carl Flander

Frida Flander

Carl Flander

Fanny Flander

Hilda Flander

Petra Flander

Carl Flander

Erik-Johan Siren

Birgitta Siren

Ariel Hulkkonen

Brita Flander

Inga Siren

Christina Flander

Carl Flander

Tamara Skutnabb

Hilma Flander

Pia Flander

Greta Flander

Christel Flander

Carl Flander

Adolf Flander

Berit Flander

Estrid Flander

Carl Flander

Eva Flander

Sigrid Flander

Carl Flander

Herman Flander

Ellen Barck

Nils Forsgård

Sigrid Barck

Gunn Forsgård

Birgitta Skrifvars

Nina Isonen

Inger Forsgård

Per Barck

Nanny Flander

Karl Barck

Lars Barck

Oskar Flander

Rosemary Barck

Helena Flander

Gerd Flander

Gustav Flander

Gertrud Flander

Ida Flander

Gertrud Barck

Brita Flander

Inge-Birgitta Flander

Carl Flander

Nils Stolpe

Tor Stolpe

Nils Stolpe

Nils Stolpe

Thorfinn Stolpe

Thomas Stolpe

Selma Stolpe

Alfhild Stolpe

Gustava Forsman

Onni Lang

Emma Stolpe

Ester Stolpe

Ebba Forsman

Armida Stolpe

Eva Lang

Tomi Lindholm

Mathilda Stolpe

Lucia Bure

Laura Stolpe

Eva Sarkola

Johan Stolpe

Torsten Forssell

Anita Forssell

Toni Sarsa

Sigrid Stolpe

Matias Sarkola

Risto Sarsa

Georg Forssell

Sami Sarsa

Hedvig Stolpe

Harri Sarsa

Dagmar Stolpe

Inka Lönn

Aini Kaila

Erkki Sarsa

Sonja Sarsa

Hellfrid Stolpe

Alma Lönn

Alma Peltonen

Karl Forsman

Katri Sarsa

Hanna Sarsa

Sakris Forsman

Aino Lönn

Juhana Forsman

Johan v Essen af Zell..

Mathilda Forsman

Fanny Peltonen

Inkeri Lönn

Johanna von Essen

Johanna Forsman

Aaro Laurila

Impi Peltonen

Lovisa v Essen af Zel..

Maria Forsman

Hilkka Laurila

Urho Peltonen

Lydia Forsman

Yrjö Peltonen

Oscar Forsman

Anna Forsman

Johanna Forsman

Aina von Essen

Anna von Essen

Margareta Forsman

Gustaf von Essen

Lauri von Essen

Maria Forsman

Carl von Essen

Carl von Essen

Gustaf von Essen

Märta von Essen

Anna von Essen

Otto von Essen

Eva von Essen

Gustava von Essen

Edit von Essen

Helvin Koskinen

Yrjö Yrjö-Koskinen

Jaakko Koskinen

Eine Koskinen

Georg Forsman

Eino Koskinen

Eeva Koskinen

Yrjö Koskinen

Lauri Koskinen

Maria Forsman

Karl Forsman

Kaale Forsman

Kaarlo Forsman

Matti Forsman

Jakob Forsman

Georg Forsman

Eva Forsman

Jaakko Forsman

Johan Forsman

Aino Forsman

Pauli Blomstedt

Ernesti Forsman

Paula Forsman

Aune Blomstedt

Johan Forsman

Karl Roschier

Julius Roschier

Karl Forsman

Sigrid Roschier

Tekla Roschier

Oma Lampâen

Johan Forsman

Berta Roschier

Jarl Sundquist

Gunnel Dickström

Emma Forsman

Holger Dickström

Elin Roschier

Solveig Dickström

Märta Roschier

Katri Dickström

Anni Roschier

Katri Roschier

Lauri Roschier

Elisabet Forsman

Kalle Forsman

Emma Roschier

Williamia Forsman

Helmi Forsman

Kalle Forsman

Eero Forsman

Alma Forsman

Gunnar Tallroth

Liisa Forsman

Karin Forsman

Leila Virkkunen

Ivar Forsman

Päivi Salonen

Kalle Hermeling

Paul Forsman

Elma Virkkunen

Mika Salonen

Edvin Snellman

Asta Snellman

Hilma Forsman

Anna Virkkunen

Paavo Snellman Virkku..

Timo Virkkunen

Zacharias Forsman

Sofia Forsman

Lauri Virkkunen

Paavo Virkkunen

Maria Forsman

Heli Virkkunen

Mikko Virkkunen

Risto Virkkunen

Ville Virkkunen

Heikki Lehtola

Aune Koskimies

Helga Forsman

Hanna-Leena Lehtola

Oskar Koskimies

Kustaa Forsman

Oona Kämäräinen

Erkki Koskimies

Aurora Forsman

Ellen Forsman

Kari Kämäräinen

Peetu Kämäräinen

Aarno Koskimies

Emilia Forsman

Ilmi Forsman

Peetu Lahtinen

Sakari Forsman

Gustaf Forsman

Yrjö Forsman

Eija Lahtinen

Annu Väisänen

Maria Hissa

Kaarlo Forsman

Hanne Kämäräinen

Georg Forsman

Eva Forsman

Ilmi Forsman

Antti Kämäräinen

Rudolf Forsman

Einar Forsman

Impi Fallbé

Helga Rinta-Lahti

Mika Kämäräinen

Onni Forsman

Ellen Fallbé

Hannu Hissa

Minna-Mari Hissa

Hilma Lahti

Aino Fallbé

Sanna-Riia Hissa

Esa Hissa

Carl Forsman

Jaakko Rinta-Lahti

Karoliina Hissa

Irja Rinta-Lahti

Aino Kaukolahti

Rauha Rautiainen

Hanna Forsman

Helmi Lahti

Jaakko Kaukolahti

Pirkko Kaukolahti

Väinö Kaukolahti

Julia Forsman

Torsti Kaukolahti

Kustaa Forsman

Oskar Kaukonen

Seppo Kaukolahti

Kalervo Kaukolahti

Sini-Marjut Kaukolahti

Veli Kaukolahti

Hilma Kaukolahti

Matti Lindström

Yrjö Snellman

Ilta Laukkanen

Leena Snellman

Heikki Rajamäki

Ilta Hovi

Soma Laukkanen

Markus Snellman

Ellen Kaukonen

Mikko Hovi

Impi Forsman

Väinö Hovi

Marja Hovi

Aini Forsman

Anton Forsman

Eino Forsman

Aimo Forsman

Aune Koskimies

Lauri Forsman

Oskar Koskimies

Helmi Tainio

Hanna Forsman

Erkki Koskimies

Aarno Tainio

Olivia Forsman

Aarno Koskimies

Sakris Forsman

Mathilda Forsman

Johanna Forsman

Maria Forsman

Lydia Forsman

Oscar Forsman

Oskari Forsman

Anna Forsman

Marja-Kaarina Koskimi..

Kaarlo Forsman

Ilta Forsman

Veikko Koskimies

Leena Koskimies

Gustava Forsman

Eero Koskimies

Aukusti Forsman Koski..

Aamu Forsman Koskimies

Johan Forsman

Kustaa Forsman Koskim..

Anna Gammal

Iivari Forsman Koskim..

Aune Forsman Koskimies

Wolmar Schildt

Kaarlo Schildt

Matti Kajatie

Carl Meurling

Aino Martonen

Sisko Kajatie

Elisabet Lagus

Kai Martonen

Mathilda Meurling

Eija Kajatie

Isa Martonen

Selim Lagus

Heikki Martonen

Tom Martonen

Sara Forsman

Saladin Lagus

Teresa Martonen

Juho Martonen

Hilma Lagus

Klaus Martonen

Kaarlo Martonen

Jonas Lagus

Alma Lagus

Veli Martonen

Elsa Forsman

Klaus Martonen

Pontus Martonen

Nathanael Forsman

Eliel Lagus

Sofia Martonen

Hilkka Martonen

Jonas Lagus

Katarina Martonen

Leontine Lagus

Eeva Martonen

Ida Martonen

Timo Martonen

Nina Martonen

Helena Forsman

Johan Wegelius

Viktor Wegelius

Kaarlo Martonen

Riku Martonen

Martin Martonen

Samuel Forsman

Selma Toppelius

Eino Pelkonen

Aarne Pelkonen

Pia Martonen

Anna Forsman

Frans Toppelius

Fanny Toppelius

Hilma Martonen

Armas Pelkonen

Esa Martonen

Essi Martonen

Karl Forsman

Johan Toppelius

Eero Pelkonen

Emil Martonen

Elias Forsman

Marjo Martonen

Annina Öster

Georg Forsman

Pentti Martonen

Pekka Tähtinen

Pirjo Martonen

Markku Tähtinen

Saima Martonen

Akseli Martonen

Jyrki Martonen

Amanda Martonen

Nuutti Larimo

Jukka Larimo

Mikael Larimo

Anders Bure

Samuel Larimo

Anna Martonen

Eeva Martonen

Kira Larimo

Seppo Larimo

Karla Larimo

Outi Martonen

Ari Martonen

Arto Martonen

Hugo Martonen

Markku Martonen

Juha Martonen

Mikko Heikkinen

Ritva Martonen

Gustava Gummerus

Rikhard Martonen

Kimmo Heikkinen

Linda Freyermuth

Merja Suhonen

William Freyermuth

Emil Martonen

Stefan Wilen

Sirpa Suhonen

Leena Martonen

Pia Wilen

Fatow Haidara

Sirkka Suhonen

Aicha Haidara

Marja Suhonen

Satu Neuvonen

Päivi Noronen

Antti Ihalainen

Pirkko Martonen

Pasi Noronen

Arttu Ihalainen

Ilkka Noronen

Jenna Kauranen

Yrjö Martonen

Sole Martonen

Joni Kauranen

Margaretha Gummerus

Katariina Korhonen

Erkki Martonen

Sari Martonen

Johan Gummerus

Samuli Korhonen

Anders Gummerus

Catharina Gummerus

Harri Martonen

Nasti Martonen

Sara Martonen

Kari Martonen

Sara Martonen

Martti Martonen

Kim Martonen

Hannu Martonen

Eero Martonen

Kia Martonen

Kirsi Martonen

Eino Martonen

Anna-Bertha Martonen

Ann-Marie Martonen

Hanna Rautavirta

Antti Martonen

Helena Forsman

Patrik Martonen

Johan Forsman

Michael O'Shea

Anna Forsman

Maria Gummerus

Niina Martonen

Gretha Forsman

Mia O'Shea

Eero Martonen

Juho Carvelin

Eero Martonen

Magdalena Forsman

Eeva Martonen

Sanna Cabrita

Jarkko Martonen

Elisabet Carvelin

Hannu Ranta

Kustaa Gummerus

Alli Gummerus

Pentti Cajan - Kainua

Inkeri Ranta

Kati Ranta

Jemina Ilkka

Paavo Malmberg

Pirkko-Liisa Malmivaa..

Kari Ranta

Gustaf Gummerus

Risto Ranta

Johan Forsman

Helena Gummerus

Gustava Järvelin

Hannaliisa Ranta

Susanna Haaramäki

Inkeri Ranta

Juho Sipponen

Maria Malmivaara

Ossi Sipponen

Ellen Gummerus

Matias Sipponen

Arvi Malmivaara

Väinö Malmivaara

Naema Forsman

Tom Runeberg

Onni Silaskivi

Wilhelm Forsman

Johan Forsman

Paul Forsman

Hanna Malmivaara

Artur Forsman

William Forsman

Emma Silaskivi

Heikki Malmivaara

Jouni Malmivaara

Laura Malmivaara

Alrik Ganander

Kaisa Malmivaara

Kristfried Ganander

Erik Ganander

Erik Ganander

Väinö Malmivaara

Hedvig Ganander

Helena Hiden

Jacob Ganander

Gustaf Ganander

Albertina Ganander

Leontine Lagus

Maria Wilstadius

Herman Hiden

Katarina Ganander

Brigitta Fäder

Catharina Aejmelaeus

Gustaf Herlin

Bror Herlin

Heikki Herlin

Pekka Herlin

Jakob Hiden

Truls von Troil

Erik von Troil

Birger-Olof* von Troil

Maj-Lis von Troil

Emilie Bergbom

Gösta von Troil

Fredrika Bergbom

Birger von Troil

Erik von Troil

Maria von Troil

Gustaf Bergbom

Elis von Troil

Kaarlo Bergbom

Augustine Bergbom

Magdalena Peldan

Margareta Bergbom

Erik Bergbom

Gustav Bergbom

Catharina Peldan

Juhana Bergbom

Johan Bergbom

Paula af Heurlin

Augusta Bergbom

Maunu af Heurlin

Margaretha Peldan

Margaretha Wilstadius

Gösta Bergbom

Jonas Peldan

Hely Bergbom

Axel Bergbom

Helena Peldan

Lea Bergbom

Elias Bergbom

Gabriel Peldan

Erik Bergbom

Augusta Hårdh

Emelia Hårdh

Gustaf Hårdh

Axel Hårdh

Carl Hårdh

Hedvig Peldan

Gustaf Hårdh

Rosa Hårdh

Helena Peldan

Magdalena Ross

Elisabet Hårdh

Lovisa Peldan

Robert Hårdh

Rosina Hårdh

Magdalena Mollin

Hugo Hårdh

Margareta Hannelius

Salomon Bergenheim

Johan Bergenheim

Katarina von Julin

Gabriel Hannelius

Magdalena Bergenheim

Sara von Julin

Maria Indrenius

Karin von Julin

Magdalena Hannelius

Jonas Bergenheim

Johan von Julin

Jakob von Julin

Brita von Julin

Catharina Hannelius

Edvard Bergenheim

Sofia Bergenheim

Albert von Julin

Anna von Julin

Anders Hannelius

Birita von Julin

Göran Ehrnrooth

Kerstin Ross

Hedvig Hannelius

Rolf von Julin

Clas Ehrnrooth

Louise von Julin

Sofia Björkenheim

Rachel von Julin

Johan Ehrnrooth

Margit von Julin

Wilhelmina Björkenheim

Edward Walleen

Elsa Ehrnrooth

Karina von Julin

Anna Björkenheim

Magdalena Peldan

Lovisa Bergenheim

Lars Björkenheim

Anna Björkenheim

Helena Peldan

August Bergenheim

Gustav Björkenheim

Maria Peldan

Sofia Björkenheim

Salomon Hannelius

Lauri Björkenheim

Hedvig Peldan

Lars Björkenheim

Elisabet Ross

Anna Björkenheim

Bengt Björkenheim

Margaretha Bochmöller

Elsa Björkenheim

Oskar Meurman

Maria Meurman

Fredrik von Kothen

Lovisa Meurman

Maria Mollin

Lovisa Hannelius

Kristina von Knorring

Emma Meurman

Jonas Mollin

Josef Mollin

Jonas Sundvik

Regnar Meurman

Otto Meurman

Alexander Meurman

Wladimir Meurman

Jakob Haustramnius

Hedvig Mollin

Maria Sundvik

Johan Sundvik

Leo Meurman

Olga Meurman

Johan Haustramnius

Gustaf Sundvik

Karl Sundvik

Katariina Ross

Margareta Haustramnius

Gustaf Sundvik

Kristiina Haustramnius

Cort Ross

Margareta Haustramnius

Jakob Ross

Beata Ross

Kristin Bochmöller

Margareta Ross

Anna Ross

Maria Ross

Betty Wegelius

Karin Wegelius

Herman Ross

Jakob Ross

Fanny Wegelius

Harry Wegelius

Göran Wegelius

Herman Ross

Jenny Wegelius

Tyra Wegelius

Stig Hultman

Elisabeth Wasastjerna

Marketta Ross

Reinhold Ross

Werner Wegelius

Ragni Wegelius

Johan Ross

Alfred Wegelius

Eva Wegelius

Catharina Bange

Jacob Wasastjerna

Maria Ross

Johan Haustramnius

Jacob Haustramnius

Osvald Wegelius

Valborg Wegelius

Iisak Ross

Ulla Wegelius

Margaretha Wikar

Petter Häggström

Elina Snellman

Brita Ross

Evert Wasastjerna

Elin Wasastjerna

Verna Donner

Catharina Wikar

Jaakko Bange

Johan Snellman

Jakob Bochmöller

Anna Bochmöller

Katariina Wasastjerna

Marianne Wikström

Elvira Peltonen

Aido Grönholm

Jaakko Wasastjerna

Bo Wikström

Karl Peltonen

Juha Peltonen

Hedvig Bange

Karl Wasastjerna

Edgar Peltonen

Leif Peltonen

Jaakko Peltonen

Edla Wasastjerna

Eira Peltonen

Gita Lindroos

Hedvig Wasastjerna

Ken Norrena

Brita Nyman

Pia Andersson

Eine Peltonen

Sebastian Norrena

Stig Nyman

Lempi Raukko

Jon Bure

Jani Raukko

Impi Raukko

Terttu Rantala

Raimo Raukko

Jaana Raukko

Jenny Raukko

Toivi Rantala

Juha Raukko

Reino Raukko

Tuula Raukko

Sanna Raukko

Roope Raukko

Ari Raukko

Roni Raukko

Suvi-Elise Raukko

Lauri Raukko

Jarmo Raukko

Johannes Raukko

Sami Raukko

Serafia Peltonen

Liisa Nikkola

Kari Raukko

Hannu Raukko

Risto Raukko

Jaakko Nikko

Masi Raukko

Katariina Raukko

Arvi Raukko

Henry Raukko

Pasi Raukko

Toivo Raukko

Anniina Raukko

Aini Raukko

Susanna Peltonen

Sini Raukko

Ilmi Raukko

Petra Salomäki

Laura Raukko

Raija Marttila

Jaakko Salomäki

Laimi Raukko

Elina Salomäki

Taimi Raukko

Raili Raukko

Riikka Lahti

Anne Marttila

Liisa Hakomäki

Katja Lahti

Tuomas Peltonen

Heli Marttila

Anna Karman

Ritva-Liisa Raukko

Anssi Kolehmainen

Anders Finnström

Timo Finnström

Henrik Finnström

Elli Autio

Sven Finnström

Kari Finnström

Nicklas Finnström

Martta Autio

Leena Häggman

Anna Björklund

Neea Kleimola

Jenni Björklund

Johanna Peltonen

Timo Björklund

Hilkka Luukko

Niko Björklund

Tuomas Nikko

Anna Nikko

Alexandra Rehnfeldt

Laura Autio

Lisa Björklund

Christoffer Rehnfeldt

Maria Nikko

Martti Autio

Laura Luukko

Yrjö Luukko

Serafia Nikko

Bauno Nikko

Matti Luukko

Susanna Nikko

Maria Hakomäki

Mikko Nikko

Vilhelmiina Nikko

Wendla Nikko

Anniina Puhilas

Viktor Nikko

Sari Palo

Ville Puhilas

Juho Knooka

Anni Knooka

Marjatta Akkola

Maija Mullola

Kerttu Pukkila

Kirsi Palo

Sanna Mullola

Helga Pukkila

Marko Pukkila

Taisto Pukkila

Jaakko Knooka

Elli Pukkila

Miska Pukkila

Valde Knooka

Elina Pukkila

Tarmo Pukkila

Laura Pukkila

Hanna Knooka

Timo Pukkila

Tuomas Kallio

Juho Hakomäki

Kristiina Leino

Liisa Knooka

Jaakko Kallio

Katariina Leino

Ian Bonetto

Eeva Essevius

Hanna Kallio

Margaretha Gammal

Martti Essevius

Aabraham Essevius

Marita Leino

Niklas Pärsson

Knut Gammal

Juho Essevius

Maria Essevius

Hertta Pukkila

Susanna Gammal

Matti Leino

Anna Leino

Aaro Kaskenmäki

Jaana Leino

Leo Kaskenmäki

Minna Leino

Eero Jussila

Anni Louko

Arto Jussila

Heli Kallio

Pirkko Louko

Vilho Louko

Petteri Kallio

Henna Tuominen

Jaakko Hakomäki

Lauri Louko

Sinikka Louko

Sanna Tuominen

Erkki Louko

Marianne Louko

Robin Krook

Tiina Lampela

Raimo Lampela

Rosalie Krook

Kerttu Kuusisto

Rami Lampela

Erkki Lampela

Olavi Kuusisto

Sointu Nikko

Esa Mattila

Lauri Kuusisto

Sirpa Nikko

Johanna Korin

Sanna Sepponen

Auli Kuusisto

Sari Nikko

Jenni Sepponen

Esa Nikko

Elisa Nikko

Tarja Kuusisto

Leo Kuusisto

Tuija Kuusisto

Lasse Mullo

Jussi Mullo

Juho Knooka

Tyyne Louko

Raija Mullo

Jani Latvala

Mikko Knooka

Janne Lehtonen

Jaakko Hakomäki

Marita Mullo

Lea Kuusisto

Maria Lehtonen

Herman Hakomäki

Juho Hakomäki

Timo Mullo

Anna Kuhlman

Susanna Hakomäki

Leena Mullo

Emma Hampspinnare

Maria Kuhlman

Heli Mullo

Anssi Lindgren

Maria Kullman

Jean Kullman

Paula Kuusisto

Wilhelmina Kullman

Timo Kuusisto

Vilho Kuusisto

Gülsevim Aydin

Gustaf Kullman

Eve Kuusisto

Yasar Aydin

Osmo Kuusisto

Tero Kuusisto

Karri Kuusisto

Lisa Kuhlman

Marjo Kuusisto

Kauko Ala-Soini

Tea Kuusisto

Marianne Munkki

Teppo Turtiainen

Anders Kuhlman

Rauha Ala-Soini

Seija Lintala

Sophia Kunelius

Sari Munkki

Brita Hydenius Hyytin..

Frans Kunelius

Lilja Louko

Mikko Finneman

Ritva Ala-Soini

Kristina Kullman

Johan Kunelius

Bertha Kunelius

Tuomas Finneman

Karl Kuhlman

Kristina Kunelius

Kauno Ala-Soini

Mikael Malkamäki

Helena Kuhlman

Anton Kunelius

Georg Palmroth

Kaija Ala-Soini

Matias Malkamäki

Brita Kuhlman

Gustaf Palmroth

Arttu Malkamäki

Anna Kuhlman

Karl Palmroth

Anders Kuhlman Kullman

Axel Palmroth

Anna Kullman

Kristoffer Kuhlman

Vilhelm Palmroth

Gustaf Kullman

Mathias Kuhlman

Johanna Johansson

Ilta Palmroth

Mathias Kuhlman

Johannes Palmroth

Margaretha Westzynthi..

Fredrika Kuhlman

Toini Palmroth

Karl Hydén

Einar Palmroth

Gustaf Hydén

Hilma Palmroth

Johan Hydenius Hydén

Eino Johansson

Otto Hydén

Fredrika Stenhagen

Lauri Palmroth

Ilta Johansson

Maria Hydén

Julia Stenhagen

Erkki Johansson

Kaarlo Johansson

Johan Carlenius

Fredrik Stenhagen

Jonatan Johansson

Signe Johansson

Arno Johansson

Catharina Carlenius

Carolina Stenhagen

Elsa Johansson

Carl Stenhagen

Martin Johansson

Hilda Stenhagen

Aina Johansson

Ville Lausama

Petter Stenhagen

Anna Johansson

Maire Kaila

Mika Lausama

Johannes Johansson

Juuso Kaila

Aarne Johansson Kaila

Gustaf Johansson

Jorma Kaila

Johanna Kaila

Maria Johansson

Anna Kaila

Gustaf Johansson Kaila

Esko Kaila

Aki Metsä

Aili Johansson

Salme Hannus

Irma Kaila

Simo Metsä

Toini Johansson

Hanna Metsä

Signe Johansson

Siri Kaila

Gustaf Johansson

Kari Kaila

Tong Kaila

John Johansson

Aina Johansson

Toini Johansson

Aino Johansson

Irja Kaila

Arvo Johansson

Kaarlo Kaila

Äänis Kaila

Paavo Johansson

Aira Kaila

Mikko Kaila

Elieser Johansson

Yrjö Kaila

Riitta Kaila

Beda Johansson

Seppo Kaila

Elieser Johansson

Urpo Kaila

Viipuri Johansson

Armas Johansson

Johanna Schalin

Otto Johansson

Aini Kaila

Karin Johansson

Naimi Johansson

Sulo Johansson

Ester Johansson

Suoma Johansson

Märtha Johansson

Hilja Johansson

Ensio Johansson

Einar Johansson

Vilhelm Johansson

Helmi Johansson

Suoma Johansson

Ester Johansson

Lauri Johansson Kaila

Aulikki Kaila

Laina Johansson Kaila

Tyyne Johansson Kaila

Eino Johansson

Josua Johansson

Josua Johansson Kaila

Kaarle Johansson Kaila

Martti Johansson Kaila

Anna Johansson Kaila

Lydia Johansson

Aili Sommer Sommersalo

Joel Johansson

Aarne Ingman

Ida Johansson

Niilo Ingman

Toivo Johansson Kaila

Elmo Johansson Kaila

Kaino Johansson Kaila

Anna Johansson

Lempi Johansson Kaila

Ilmo Juvelius

Edvard Johansson

Auno Johansson Kaila

Jarmo Johansson Kaila

Pekka Johansson Kaila

Hannu Kaila

Anna Taube

Saima Kaila

Irma Taube

Julia Ingman

Jonatan Ingman

Mikko Ivalo

Robert Ingman

Sirkka Ingman

Lydia Häggman

Irja Ingman

Jonathan Häggman

Verner Ingman

Maire Ingman

Julia Häggman

Berndt Ingman

Toini Ingman

Ellen Ingman

Charlotta Schalin

Aina Ingman

Ruth Ingman

Signe Ingman

Elsa Wegelius

Paavo Wegelius Valvan..

Johanna Häggman

Henrik Wegelius

Risto Wegelius Valvan..

Niilo Wegelius Valvan..

Niilo Wegelius Valvan..

Hugo Wegelius

Heikki Valvanne

Johannes Schalin

Vilhelm Schalin

Zakarias Schalin

Johanna Schalin

Signe Schalin

Sofia Schalin

Ester Schalin

Sofia Schalin

Elias Schalin

Zacharias Schalin

Benediktus Schalin

Mirjam Schalin

Brita Carlenius

Lars Schalin

Sigmund Schalin

Lars Schalin

Thure Schalin

Olav Schalin

Rafael Schalin

Samuel Schalin

Hanna Wegelius Valvan..

Mathilda Schalin

Elli Wegelius Valvanne

Sofia Schalin

Leopold Schalin

Laurentius Schalin

Erkki Lampén

Aune Snellman

Kari Lampén

Anna Snellman

Kaarlo Snellman

Martti Snellman

Gabriel Peitzius

Anna Hydenius

Michael Snellman

Elina Snellman

Britha Peitzius

Edla Schalin

Olli Snellman

Johan Snellman

Johan Snellman

Uno Snellman

Elli Snellman

Helena Hartman

Eero Snellman

Toini Snellman

Olli Luikko

Matilda Schalin

Karl Dansson

Eric Lagus

Johanna Snellman

Katarina Dansson

Arno Lagus

Frans Snellman

Anna Dansson

Samuel Snellman

Matilda Snellman

Hilja Snellman

Gustaf Snellman

Bruno Snellman

Karl Snellman

Tekla Snellman

Ismo Saarikoski

Helena Saarikoski

Tyyne Snellman

Pentti Saarikoski

Juri Saarikoski

Juha Hiltunen

Elli Snellman

Maimu Strang

Hertta Saarikoski

Harri Kainamo

Sirkka Saarikoski

Ilona Kaski

Anni Strang

Martti Strang

Nina Strang-Mery

Kadri Strang

Saara Strang

Inti Mery

Elli Ingman

Yrjö Strang

Jaan Strang

Ester Ingman

Kaj Strang

Jaan Strang

Kimmo Strang

Joonatan Strang

Ralf Strang

Hannu Strang

Emil Ingman

Reetta Strang

Lauri Tuominen

Alfred Ingman

Tarmo Tuominen

Anna Tuominen

Inga Ingman

Maria Tuominen

Evi Tuominen

Eeva Pohja

Teodor Ingman

Elina Pohja

Paula Pohja

Anna Ingman

Ulla Hollming

Airi Hollming

Olli Pohja

Lauri Ingman

Heikki Hara

Eva Rancken

Aune Elkala

Jenni Elkala

Anna Rancken

Aune Hara

Febe Ingman

Taina Fågel

Gunnar Rancken

Aune Fågel

Paula Fågel

Lauri Rancken

Jussi Nyman

Martti Nyman

Maija Nyman

Olli-Pekka Nyman

Mikko Nyman

Ulriikka Nyman

Jakob Hydenius

Edit Strömblad

Aili Nyman

Sini Stenman

Anna Carlenius

Elina Stenman

Risto Stenman

Mimmi Stenman

Lotta Kivekäs

Lauri Kivekäs

Helvi Kivekäs

Juuso Kivekäs

Noora Westenius

Mikke Westenius

Mirja Westenius

Emil Westenius

Emilia Ingman

Peetu Westenius

Doris Westenius

Laura Mannila

Marja Mannila

Lassi Mannila

Aksel Sarotie

Erik Strömblad

Emma Schalin

Matti Sarotie

Timo Sarotie

Påvel Bure

Vendla Schalin

Tuula Sarotie

Helena Suortti

Anna-Liisa Suortti

Janne Suortti

Mikko Suortti

Anna Strömblad

Irja Pitkäniemi

Anna Suortti

Katri Ingman

Mikko Pitkäniemi

Minna Pitkäniemi

Saara Lehto

Arvo Ingman

Anna Heinikainen

Ruth Ingman

Kerttu Heinikainen

Kari Ingman

Olavi Ingman

Matti Ingman

Gustaf Peitzius

Kimmo Ingman

Elsa Peitzius

Odert Ingman

James Dawson

Mårten Peitzius

Ritva Herlevi

Debra Dawson

Helvi Ingman